Άρθρο 23 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα μέχρι σήμερα χαρακτηρισμένα ως γεωθερμικά πεδία υψηλής θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος. Επίσης, τα μέχρι σήμερα χαρακτηρισμένα ως βεβαιωμένα ή πιθανά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης χαρακτηρισμού και υπαγωγής, της παρ. 4 του αρθ. 2 του παρόντος, ήδη χαρακτηρισμένων και μισθωμένων πεδίων, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου της θερμοκρασίας, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος, κατά 10%.
2. Δικαιώματα έρευνας ή εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, που έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί μέχρι τη θέσπιση του νόμου αυτού, παραμένουν ισχυρά µε τους ίδιους όρους εκτός από την εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων, για την οποία εφαρμόζεται και το άρθρο 10 του παρόντος νόμου. Όπου στις σχετικές συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται γεωθερμικό δυναμικό υψηλής ή μέσης ή χαμηλής ενθαλπίας νοείται γεωθερµικό δυναμικό σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Αντίστοιχα, όπου αναφέρεται γεωθερμικό δυναμικό χαμηλής θερμοκρασίας νοείται ως γεωθερμικό δυναμικό πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος.
3. Υφιστάμενες συμβάσεις έρευνας και διαχείρισης, αρμοδιότητας Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετατρέπονται σε συμβάσεις έρευνας ή έρευνας και εκμετάλλευσης αντίστοιχα, εάν ο μισθωτής δεν ασκεί το δικαίωμα διαχείρισης ή εάν εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στη σύμβαση.
Η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετατροπή των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος ή από τη περιέλευση σε αυτήν των στοιχείων περί εντοπισμού γεωθερμικού δυναμικού μεγαλύτερου του αναφερόμενου στη σύμβαση.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 5.
Σε περίπτωση μη μετατροπής της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, ο μισθωτής οφείλει εντός ενός έτους, από την δημοσίευση του παρόντος, να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Οποιαδήποτε επέκταση δικαιώματος, πέρα από τα προβλεπόμενα στις υφιστάμενες συμβάσεις, είναι δυνατή µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και εφόσον δεν παραβλάπτεται η βιωσιμότητα της διαχείρισης ευρύτερου ή γειτονικού γεωθερμικού πεδίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά περίπτωση και έπειτα από γνωμοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε. επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί ακόμη και της έκτασης πεδίων της παραγράφου 1, για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
6. Όσοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού διαθέτουν ενεργά σημεία υδροληψίας ή λήψης ενέργειας, εντός γεωθερμικών πεδίων που έχουν θερμοκρασία ύδατος άνω των τριάντα βαθμών Κελσίου (30°C), οφείλουν να το γνωστοποιήσουν, μέσω σχετικής αίτησης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης και επομένως να αποκτήσουν δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.
7. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των καταργούμενων από τον παρόντα νόμο διατάξεων διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

 • 9 Αυγούστου 2018, 14:15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

  Στο Άρθρο 23 παρ.2 στη δεύτερη γραμμή μετά το «με τους ίδιους όρους» να προστεθεί:
  «και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α».

 • Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στην περίπτωση που ρυθμίσεις του νέου νόμου είναι ευνοϊκότερες για το μισθωτή σε σχέση με τις υφιστάμενες συμβάσεις, αυτές θα ισχύουν και για τις παλιές μισθώσεις.

 • 6 Αυγούστου 2018, 09:09 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στις παραγράφους 3 και 6, πρέπει να αναφέρεται ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης αντί για τον Συντονιστή.

 • 2 Αυγούστου 2018, 14:48 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ – Μ. Χλαμπουτάκης Διευθυντής Γεωθερμίας

  Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση, ενσωματώνει την εμπειρία από την εφαρμογή του Ν. 3175/2003 και διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση ιδίως του γεωθερμικού δυναμικού με θερμοκρασία < 90ο C, για άμεσες θερμικές χρήσεις.
  Θεωρούμε ότι σημαντική για την επιτυχία της ανάπτυξης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας θα είναι η σύντομη αναμόρφωση/έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο Σ/Ν και ιδιαίτερα ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών, ώστε να διορθωθούν οι όποιες δυσλειτουργίες παρατηρήθηκαν σχετικά στο παρελθόν, ιδίως για εφαρμογές σε θερμοκρασίες < 90ο C.
  Στο Άρθρο 23: – Μεταβατικές διατάξεις, έχουμε την ακόλουθη παρατήρηση:
  Στην παράγραφο 2 να προστεθεί η ακόλουθη φράση: «Σε περίπτωση που στον παρόντα νόμο προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το μισθωτή, αυτές εφαρμόζονται και στις υφιστάμενες συμβάσεις».
  Η διατύπωση αυτή θα επιτρέψει στους ήδη υφιστάμενους μισθωτές να υπαχθούν σε ρυθμίσεις όπως ενδεικτικά η δυνατότητα μονομερούς παράτασης της μίσθωσης (Άρθρο 5, παρ. 5) και προσδιορισμός του ελάχιστου αναλογικού μισθώματος στο 30% του προβλεπόμενου (Άρθρο 8).

 • 25 Ιουλίου 2018, 17:57 | Γιάννης Κ. Φαλέκας Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης

  Χαιρετίζουμε από την Αλεξανδρούπολη την ορθή γεωθερμική κατεύθυνση από το ΥΠΕΝ για το σχέδιο νόμου της εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας.
  -Να θυμίσω ως Αντιδήμαρχος Ενέργειας & Φυσικών Πόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στους εμπλεκόμενους ότι, το 2017 υπήρχε »γενικό κείμενο» που συζητούσαμε, όσοι είχαμε εμπλακεί »ανά την Ελλάδα» με την γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας (με την επιτροπή του ΥΠΕΝ) που ανέφερε τα παρακάτω, με έναν και μοναδικό στόχο, την άμεση ‘’συνέχιση εργασιών’’ σε όσους έχουν καταφέρει την δύσκολη και σπάνια για την χώρα μας γεωθερμική εκμετάλλευση (έως τώρα) με έργα, αδειοδοτήσεις, γεωτρήσεις, να έχουν τη δυνατότητα να τα ‘’επεκτείνουν’’ και σε «όμορο πιθανό γεωθερμικό πεδίο» …
  -Παρακαλούμε για Αναπτυξιακούς λόγους, λόγους προώθησης της γεωθερμίας, & πετυχημένων καλών πρακτικών αξιοποίησης έως τώρα μισθωμένου γεωθερμικού πεδίου, να υπάρχει η παρακάτω δυνατότητα όπως ‘’καλός υπήρχε’’ στις εργασίες της επιτροπής το 2017 και μας είχε ζητηθεί η γνώμη μας, για απόψεις & προτάσεις και είχε γίνει δεκτή !
  -Προτείνουμε & παρακαλούμε να εξετάσετε την παρακάτω πρόταση …«Δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού που έχει μισθωθεί κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 1, «όμορο πιθανό γεωθερμικό πεδίο» είναι δυνατόν να επεκταθεί, στον ίδιο μισθωτή για κάλυψη ιδίων αναγκών, με απευθείας σύμβαση, χωρίς να ακολουθηθεί διαδικασία διαγωνισμού ή δημόσιας πρόσκλησης, εφόσον πρόκειται για νέα εγκατάσταση όμορη ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, μέχρι τριπλασιασμού του αρχικά μισθωμένου γεωθερμικού δυναμικού και εφόσον το επιτρέπει η δυνατότητα του πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων. Η μίσθωση γίνεται με τους ίδιους όρους».