Άρθρο 09 – Διοικητικά και Ένδικα Βοηθήματα

1. Κατά των πράξεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΕΝ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πράξης.
Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός ΠΕΝ μέσα σε τρεις (3) μήνες από την άσκηση της. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η προς άσκηση αυτής προθεσμία έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
2. Κατά των πράξεων του Υπουργού ΠΕΝ, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε έναν μήνα από την επίδοση της πράξεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

  • 3 Αυγούστου 2018, 17:55 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στη παράγραφο 1, αλλαγή της φράσης «…μέσα σε ένα μήνα» αντί τρεις, δηλ. «Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός ΠΕΝ μέσα σε τρεις (3) μήνες από την άσκησή της. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η προς άσκηση αυτής προθεσμία έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα».