Άρθρο 13 – Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης

1. Η εγκατάσταση για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων µέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται, σύμφωνα µε τις διατάξεις του νόμου αυτού, γεωθερμικό δυναμικό, επιτρέπεται ύστερα από άδεια που χορηγείται στον κύριο του ακινήτου από την Περιφέρεια.
2. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την έκδοση των αδειών αυτών.
3. Για οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού ή ενεργειακού συστήματος θέρμανσης ή ψύξης δεν έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις (ΠΔ 420/87 όπως ισχύει) περί υποχρεώσεων σύνταξης μελέτης ή και εγκατάστασης υποδομών οποιουδήποτε συστήματος θέρμανσης ή ψύξης από διαφορετική ενεργειακή πηγή.

  • Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ανάπτυξη αντλιών θερμότητας με αξιοποίηση του θερμικού φορτίου από θάλασσα, ποταμό, λίμνη (όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες), με απευθείας παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, της απλής χρήσης του αιγιαλού της παραλίας.

  • Υπάγει σε άλλο καθεστώς τις αντλίες θερμότητας, χωρίς να το καθορίζει και δίχως τεκμηρίωση. Θα έπρεπε υπάρχει σχετική διάταξη υποχρεωτικότητας στο ΝΟΚ.

  • 3 Αυγούστου 2018, 17:43 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Η παράγραφος 2 να διαγραφεί. Στην ουσία δεν πρόκειται για αδειοδότηση αλλά για ενημέρωση της Περιφέρειας και τήρηση αρχείου.

  • Σχετικά με το άρθρο 13 παρ. 3 , Μπράβο!!! στη σωστή κατεύθυνση, αλλά παρακαλώ να εξετάσετε την παρακάτω επιφύλαξη.
    Για να εκδοθεί η άδεια γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης ψύξης πρέπει να προηγηθεί η οικοδομική άδεια. Η έκφραση επομένως «λαμβάνει χώρα» δεν επαρκεί για να καλύψει την πρόθεση εγκατάστασης από τη φάση σχεδιασμού και την έκδοση αδείας. Παρακαλώ για διατύπωση η οποία θα απαλλάσσει από την υποχρέωση σχεδιασμού και εγκατάστασης άλλων συστημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στο φυσικό αέριο.
    Μέχρι σήμερα έχουν ταλαιπωρηθεί συμπολίτες από την υποχρέωση προεγκατάστασης φυσικού αερίου ενώ έχουν κάνει την υπέρβαση της εγκατάστασης γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης ψύξης, σε περιοχές μάλιστα που δεν υπάρχει δίκτυο, παρά μόνο η μελλοντική πρόθεση.