Άρθρο 07 – Σχέδιο Ανάπτυξης

1.Κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενημερώνει, εντός των 90 πρώτων ημερών κάθε έτους το ΥΠΕΝ και το ΙΓΜΕ για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία και τις ΠΓΘΕ που βρίσκονται στο σύνολό τους ή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό επιφανειακής κατανομής στην χωρική της αρμοδιότητα.
2. Κάθε πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον με έναρξη το προσεχές έτος καθώς και εκτάκτως εντός της πενταετίας όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση καταθέτει σχέδιο ανάπτυξης στο ΥΠΕΝ και κοινοποιείται στο ΙΓΜΕ, το οποίο οφείλει να το αξιολογήσει και να προτείνει τροποποιήσεις επί τεχνικών θεμάτων εντός διμήνου, οπότε και η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να ενσωματώσει τις τροποποιήσεις και να το δημοσιοποιήσει με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον οικείο ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ΥΠΕΝ. Το σχέδιο νοείται ότι ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης. Σε περίπτωση που το Σχέδιο Ανάπτυξης περιλαμβάνει νέες Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) και δεν έχει εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού αυτών, δεν δημοσιοποιείται το επί μέρους τμήμα του Σχεδίου, που αφορά τις Περιοχές αυτές. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των ΠΓΘΕ από το ΥΠΕΝ, ακολουθεί η δημοσιοποίηση και του τμήματος αυτού του Σχεδίου.
3. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και εκμετάλλευσης όπως ενδεικτικά αίτημα καθορισμού νέων Περιοχών Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) ή αύξησης του προς εκμετάλλευση δυναμικού σε ένα γεωθερμικό πεδίο.
4. Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις απαιτήσεις των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται i) στις ετήσιες ενημερώσεις της παρ.1 ii) στα σχέδια ανάπτυξης της παρ. 2, μεταξύ των οποίων οφείλουν να είναι η επέκταση των περιοχών εκμετάλλευσης και η αλλαγή του αξιοποιήσιμου δυναμικού ανά περιοχή.

  • 9 Αυγούστου 2018, 10:16 | ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

    ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡ.1: Πρέπει να εξειδικευθεί το περιεχόμενο των ετήσιων πεπραγμένων με ΥΑ.

  • 26 Ιουλίου 2018, 20:02 | Γιάννης

    Θα θεωρούσα σωστό στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου να συμπεριληφθούν στην ενημέρωση και άλλοι αρμόδιοι φορείς σχετικά με θέματα Γεωθερμίας όπως για παράδειγμα το ΚΑΠΕ.

  • 24 Ιουλίου 2018, 21:58 | Μαλλης Γεώργιος

    Για μια ακομή φορά να αναφέρω οτι πρέπει να ενημερώνονται εξίσου και οι τοποικοι ΟΤΑ καθώς ειναι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την πορεία της καθε επενδυσης