Άρθρο 08 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικού δυναμικού

1. Ο μισθωτής γεωθερμικού δυναμικού μεταξύ των άλλων υποχρεούται:
(α) Στην κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης.
(β) Στην εκτέλεση και πιστή εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών των άρθρων 5 και 6, όπως ορίζεται στους όρους των σχετικών συμβάσεων.
(γ) Στην καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσιου αναλογικού μισθώματος και ελάχιστου αναλογικού μισθώματος. Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ελάχιστο αναλογικό της ίδιας δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.
Η υποχρέωση καταβολής του ετήσιου αναλογικού μισθώματος υφίσταται από την έναρξη της εκμετάλλευσης, ενώ του ελάχιστου αναλογικού με την παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα υπολογίζεται με βάση την καταναλισκόμενη ενέργεια, ενώ το ελάχιστο αναλογικό καταβάλλεται σε ποσοστό 30% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση κατανάλωσης.
Μίσθωμα δεν καταβάλλεται κατά την περίοδο της έρευνας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 5.
Στην περίπτωση των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ, τα μισθώματα αποδίδονται στο Δημόσιο, εγγράφονται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ) που συνιστάται στον κρατικό προϋπολογισμό και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων του γεωθερμικού δυναμικού διατίθεται στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση, εκτός εάν μισθωτής είναι ο Ο.Τ.Α.
Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων του γεωθερμικού δυναμικού διατίθεται στο ΙΓΜΕ για την εξασφάλιση της διαχρονικής παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων με στόχο την εξασφάλιση της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
(δ) Στην καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο αναλογικού μισθώματος και για κάθε παραπροϊόν, εφόσον αυτό αξιοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Ο υπολογισμός του μισθώματος γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τα παραπροϊόντα υφίσταται από την έναρξη της εκμετάλλευσης του παραπροϊόντος.
(ε) Στην τοποθέτηση καταγραφικών σύμφωνα με τη σύμβαση με τον εκμισθωτή και με τις γενικές προδιαγραφές που θα ορίζει το ΙΓΜΕ και την απόδοση στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένου και του ΙΓΜΕ όλων των απαιτούμενων, για τη διαχείριση του πεδίου, στοιχείων.
Σε περίπτωση μη υποβολής των σχετικών στοιχείων ή υποβολής αναληθών στοιχείων, ο μισθωτής τιμωρείται με πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Το πρόστιμο επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταβάλλεται στον ειδικό κωδικό (ΚΑΕ) της περίπτωσης (γ) και διατίθεται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.
(στ) Στην ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.
(ζ) Στην εφαρμογή, κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών και των εργασιών εκμετάλλευσης (παραγωγή προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) των διατάξεων του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
(η) Πριν από κάθε επέμβαση, είτε κατά την έρευνα είτε κατά την εκμετάλλευση, υποχρεούται να εφοδιασθεί µε τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για την άσκηση της δραστηριότητας διοικητικές άδειες και εγκρίσεις.
Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ καθορίζονται όλοι οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες που αφορούν τον υπολογισμό, την καταβολή και τη διάθεση των μισθωμάτων.
2. Ο μισθωτής κάθε γεωθερμικού δυναμικού μεταξύ των άλλων δικαιούται:
(α) Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης μελέτης να διαθέτει τα προϊόντα, παραπροϊόντα και υποπροϊόντα του γεωθερμικού δυναμικού υπό τους όρους και περιορισμούς πρωτίστως των διατάξεων του παρόντος.
(β) Να καταλαμβάνει προσωρινώς εδάφη για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών µε τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 38 έως 40 του Ν.∆. 210/1973.
3. Μισθωτής γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος και περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος δεν δικαιούται να αιτηθεί απαλλοτρίωση σύμφωνα με τις διατάξεις 128 επ. του ν.δ. 210/1973.

 • 9 Αυγούστου 2018, 13:59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Παρ. 3, που περιορίζει τη δυνατότητα απαλλοτρίωσης μόνο στους μισθωτές εθνικού ενδιαφέροντος, προτείνεται να απαλειφθεί. Δημιουργεί δυσκολίες στους μισθωτές των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και των ΠΓΘΕ, αφού μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγάλα κόστη ή και άρνηση στη χωροθέτηση των γεωτρήσεων. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα απαλλοτρίωσης θα πρέπει να αφορά μόνο τα έργα άντλησης και επανεισαγωγής του γεωθερμικού ρευστού και όχι τις εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος.

 • 9 Αυγούστου 2018, 10:16 | ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.1, εδ. ε: προσθήκη στην πρώτη γραμμή ‘ ……σε συνδυασμό με το σχέδιο διαχείρισης της παρ.3 του άρθρου αυτού.’
  ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.1, νέο εδάφιο θ. ‘ όπως διανοίξει τις απαραίτητες γεωτρήσεις επανεισαγωγής για την ασφαλή διάθεση των χρησιμοποιηθέντων γεωθερμικών ρευστών, όπως έχει δεσμευτεί με την προσφορά του για μίσθωση του πεδίου. Στην περίπτωση ύπαρξης αερίων εντός των γεωθερμικών ρευστών (π.χ. CO2, SO2, H2S, κ.α.) φροντίζει για την ασφαλή δέσμευση τους ώστε να μην διαχέονται στο περιβάλλον.
  ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.1, νέο εδάφιο ι: υποβάλλει ΜΠΕ τόσο πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών με γεωτρήσεις όσο και πριν από την έναρξη της διαδικασίας εκμετάλλευσης.
  ΑΡΘΡΟ 8, ΝΕΑ ΠΑΡ. 3: Κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει όπως εντός ενός (1) έτους ετοιμάσει σχέδιο διαχείρισης για κάθε υπό εκμετάλλευση γεωθερμικό πεδίο στην αρμοδιότητα της. Το σχέδιο υποβάλλεται στο ΥΠΕΝ το οποίο το οριστικοποιεί και το εγκρίνει με ΥΑ. Στη συνέχεια η Α.Δ. εφαρμόζει το σχέδιο, παρακολουθεί το πεδίο και ελέγχει την επάρκεια του. Το σχέδιο διαχείρισης αναθεωρείται υποχρεωτικά ανά πενταετία με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και τον έλεγχο επάρκειας του.

 • 9 Αυγούστου 2018, 10:07 | ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.1, εδ. γ: το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

 • 3 Αυγούστου 2018, 17:20 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η μη κατάθεση από τον υπόχρεο των απαιτούμενων στοιχείων που προβλέπονται στους όρους της σύμβασης ή η αλλοίωσή τους να τιμωρείται με αυστηρότατο πρόστιμο και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης να κηρύσσεται ο μισθωτής έκπτωτος από το δικαίωμα διαχείρισης ή αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου.
  Οι ποινές αυτές θα επιβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τα χρήματα θα διατίθενται αποκλειστικά για τη στήριξη των δράσεων διαχείρισης της Αποκεντρωμένης.

 • 3 Αυγούστου 2018, 14:02 | Μαρία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παράγραφος 3.
  Το μόνο θετικό που απορρέει από την ένταξη της γεωθερμίας στο μεταλλευτικό κώδικα είναι η δυνατότητα απαλλοτρίωσης για την ευκολότερη εγκατάσταση των έργων εκμετάλλευσης (γεωτρήσεων και δικτύων διανομής) και καταργείται με την συγκεκριμένη διάταξη!
  Με τον τρόπο αυτό όσοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την γεωθερμία θα είναι ευάλωτοι στον οποιονδήποτε θα θελήσει να εκμεταλλευτεί καταστάσεις και να πουλάει ή να νοικιάζει την γη του για χρυσό … επειδή μπορεί!

 • 24 Ιουλίου 2018, 21:48 | Μαλλης Γεώργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παραγραφο 1γ στο σημειο με τα ανταποδοτικα προς ΟΤΑ ουσιαστικα αποκλειουνται οι ΟΤΑ απο του εθνικου ενδιαφέροντος επενδυσης και ανταποδοτικά τέλη καθως οι εθνικου ενδιαφέροντος επενδυσης ανηκουν ως εκτάσης στο Ελληνικο δημόσιο, τουλαχιστον για την Μήλο. Με την παράγραφο αυτή δεν δινεται η δυνατότητα στον Δήμο Μήλο να εχει ανταποδοτικά τέλη απο μια ενδεχόμενη εκμετάλευση υψηλης ενθαλπίας.
  Θεωρω οτι ειτε εθνικού ειτε τοπικου ενδιαφέροντος ο ΟΤΑ πρέπει να εχει σταθερο ποσοστο ανταποδοτικών τελών επι της επενδυσης και επι των παραχθέντων.