Άρθρο 03 – Εφαρµοζόμενες διατάξεις

1. Το γεωθερμικό δυναμικό εντάσσεται στην παρ.1 του άρθρου 2 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α’ 277).
2. Τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού, ανήκουν, κατά την έννοια του άρθρου 143 του ν.δ. 210/1973, µόνο στο Δημόσιο και ασκούνται από το ίδιο ή εκμισθώνονται.
3. Οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και γενικότερα της μεταλλευτικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και για το γεωθερμικό δυναμικό, εφόσον δεν γίνεται διαφορετική ρύθμιση µε τις διατάξεις του νόμου αυτού.
4. Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος ή των παραπροϊόντων δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

  • Τα όρια θερμοκρασίας για τον ορισμό γεωθερμικού πεδίου εθνικού ή τοπικού ενδιαφέροντος είναι αυθαίρετα. Τα κοινώς αποδεκτά είναι:
    Α. Υψηλή ενθαλπία άνω των 150 βαθμών κελσίου. Β. 150>Μέση>80. Γ. Χαμηλή<80. Πάντως, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αντλιών θερμότητας επιτρέπει την αξιοποίηση διαφορών θερμοκρασίας μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων με θερμοκρασιακές διαφορές ακόμα και 15 βαθμών.

  • 9 Αυγούστου 2018, 10:16 | ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

    ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡ.4: προσθήκη στο τέλος της παραγράφου ‘……..αλλά από τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών.’

  • 3 Αυγούστου 2018, 17:51 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Το Άρθρο 3 πρέπει να απαλειφθεί, καθώς η γεωθερμία δεν πρέπει να υπάγεται στον Μεταλλευτικό Κώδικα.