Άρθρο 15 – Παράβολα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΝ, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης οιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού ΠΕΝ. Τα ποσά των παραβόλων καταβάλλονται στον ειδικό κωδικό (ΚΑΕ) της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.
2. Ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων από τα ως άνω παράβολα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΝ, δύναται να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών των αρμοδίων θεματικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας.

  • 7 Αυγούστου 2018, 12:36 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Να καταργηθεί το Άρθρο 15, καθώς αντί της εισπρακτικής πολιτικής με τα παράβολα, το κράτος πρέπει να είναι αρωγός στην δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από όπου θα προέλθουν και τα μεγάλα έσοδα.