Άρθρο 19 – Σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Προβλημάτων

1. Με Απόφαση του Συντονιστή κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται Επιτροπή Αντιμετώπισης Προβλημάτων (ΕΑΠ) στο πλαίσιο του παρόντος νόμου. Η επιτροπή συγκαλείται για την επίλυση ζητημάτων αξιοποίησης ΓΘΔ και διαχείρισης υδάτων, οι δε αποφάσεις της επιτροπής επικυρώνονται με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η επιτροπή λειτουργεί και συγκαλείται με πρωτοβουλία της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι τριμελής και συμμετέχουν ο αρμόδιος Γενικός Δ/ντής ως πρόεδρος καθώς και ένας εκπρόσωπος από τις αρμόδιες Δ/νσεις για την γεωθερμία και τα ύδατα.
2. Οι αποφάσεις της ΕΑΠ οφείλουν να έχουν ως γνώμονα πρωτίστως τη βιώσιμη, ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση της ενέργειας του γεωθερμικού δυναμικού. Προκειμένου για γεωθερμικά ρευστά με θερμοκρασία μεταξύ 30°C και 35°C και μέχρις ότου παρουσιαστεί ενδιαφέρον ενεργειακής αξιοποίησής τους με απόφαση της επιτροπής δύναται να προκρίνεται η χρήση του προϊόντος ως χρήση ύδατος. Κριτήρια για την σχετική αδειοδότηση, αποτελούν η θερμοκρασία, οι λοιπές φυσικοχημικές ιδιότητες του ρευστού και η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων.
3. Η ΕΑΠ επιλαμβάνεται και σχετικών θεμάτων που προϋπάρχουν της εφαρμογής του παρόντος νόμου.
4. Ζητήματα σχετικά με την ιαματική χρήση καθώς και την έρευνα, διαχείριση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού, δεν αποτελούν αντικείμενο της ως άνω επιτροπής.

  • 7 Αυγούστου 2018, 12:46 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στη παράγραφο 1, αναφορά σε Συντονιστή Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη. Η Επιτροπή μπορεί να είναι πενταμελής με δύο εξωτερικούς, ειδικούς στα θέματα από την περιοχή (ενδεχομένως από ΑΕΙ).

  • 24 Ιουλίου 2018, 09:45 | ΝΙΚΟΣ

    θα επερεπε να υπάρχει και εκπροσώπιση και απο τον Δήμο