Άρθρο 18 – Ιαματική Χρήση Γεωθερμικού Δυναμικού

1. Η ιαματική χρήση του γεωθερμικού δυναμικού και μόνο, θεωρείται ως πρώτης προτεραιότητας και γίνεται κατά τα οριζόμενα στη σχετική περί ιαματικών φυσικών πόρων νομοθεσία. Για κάθε άλλη χρήση πέραν της ιαματικής, η αξιοποίηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με απόφασή του ο κατά περίπτωση αρμόδιος εκμισθωτής ορίζει σύμφωνα με τους χαρακτηρισμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους τις περιοχές και τις ποσότητες γεωθερμικού δυναμικού, για τις οποίες ισχύει η ανωτέρω πρωτεύουσα χρήση.
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΝ και Τουρισμού είναι δυνατό να ρυθμίζονται ειδικότερα κατά περίπτωση ζητήματα που αφορούν την δίαιτα, την παροχή ή την ποιότητα του ύδατος αναγνωρισμένων φυσικών πόρων.
3. Για την αναγνώριση γεωθερμικού δυναμικού ως ιαματικού φυσικού πόρου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως προς τη διαθέσιμη περίσσεια.
4. Σε περιοχές όπου υπάρχουν αναγνωρισμένοι ιαματικοί φυσικοί πόροι με θερμοκρασία άνω των 30οC, αλλά δεν υπάρχει ορισμένο γεωθερμικό πεδίο ή περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος, ορίζονται αυτοδίκαια ως περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος οι εκτάσεις που περιβάλλουν τους συγκεκριμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους, βάση των υδρογεωλογικών μελετών που κατατέθηκαν για την αναγνώρισή τους.
5. Οι εγκαταστάσεις των ιαματικών λουτρών προηγούνται στην ενεργειακή αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, εφόσον είναι εφικτό, ως προς τη διαθεσιμότητα, από τον διαχειριστή.
6. Τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων προστασίας και τη διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) σε περιοχές που έχουν οριστεί γεωθερμικά πεδία.