Άρθρο 21 – Σύσταση Τμημάτων Γεωθερμίας

1. Τα Τμήματα Φυσικών Πόρων των Διευθύνσεων Τεχνικού Ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου διασπώνται σε Τμήματα Φυσικών Πόρων και Τμήματα Γεωθερμίας, με αρμοδιότητες των δεύτερων στα θέματα γεωθερμίας όπως στην έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού, σε κάθε θέμα σχετικό με τις μισθώσεις και τη διανομή ενέργειας από γεωθερμικό δυναμικό γεωθερμικού δυναμικού, στην ενημέρωση και παροχή στοιχείων για το γεωθερμικό δυναμικό εντός των ορίων της καθώς και στη διοικητική παρακολούθηση των αιτημάτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων αξιοποίησης της γεωθερμίας.
2. Ανάλογα Τμήματα Γεωθερμίας μπορούν να συσταθούν στο μέλλον και σε άλλες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εφόσον διαθέτουν περισσότερα των πέντε γεωθερμικών πεδίων και ΠΓΘΕ ή κατόπιν απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση ύπαρξης λιγότερων γεωθερμικών πεδίων και ΠΓΘΕ.
3. Το ΙΓΜΕ στα πλαίσια του ρόλου του ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας, εκτός των άλλων αναλαμβάνει την ευθύνη της παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας, λαμβάνοντας υπ` όψιν τα καταγραφικά της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθ. 8 του παρόντος, καθώς και μέσω εγκατάστασης καταγραφικών σταθμών, ιδιοκτησίας του ΙΓΜΕ. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των αρμοδίων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Τα συλλεχθέντα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠΕΝ και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Τα καθ’ ύλην αρμόδια για τη γεωθερμία τμήματα δύνανται να έχουν πέραν του ΙΓΜΕ, επιπλέον επιστημονικούς συμβούλους από οιοσδήποτε Επιστημονικό, Ερευνητικό ή Ακαδημαϊκό φορέα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, είτε ακόμη και μεμονωμένους επιστήμονες προκειμένου να βοηθηθούν στο έργο τους, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος. Τα επιστημονικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση όλων των επιστημονικών συμβούλων δίδονται μόνον στην ΔΑΠ, αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, και στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Δ/νση.

  • Γενική παρατήρηση: Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συγκεκριμένα τμήματα θα στελεχωθούν με επιστήμονες ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωλόγου, με την αντίστοιχη τροποποίηση του οργανισμού της Αποκεντρ4ωμένης Διοίκησης.
    Παρ. 4: Όπως επισημάνθηκε και στο άρθρο 5, πρέπει η διατύπωση να εξασφαλίζει την ισοτιμία όλων των ερευνητικών φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

  • Γεωθερμία υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Tο Ν/σχέδιο την περιορίζει μόνο σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο.

  • Καμία συμμετοχή των τοπικών Περιφερειών ή των Δήμων, αντιθέτως πλήρης εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο ΙΓΜΕ και στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία είναι τμήμα της Κεντρικής Διοίκησης.