Άρθρο 17 – Σύσταση Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)

1. Στη Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών υδάτων (ΔΙΕΘΜΥ) του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο του συνόλου των Θερμών Πηγών της χώρας, καθώς και των σταθμών παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων. Το μητρώο αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με στοιχεία άλλων φορέων, καθώς και από τα νεώτερα στοιχεία που προκύπτουν στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των Θερμών Πηγών και των Γεωθερμικών πεδίων.
2. Για τον παραπάνω σκοπό τηρείται στο ΙΓΜΕ διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ) με σκοπό τη συγκέντρωση, τήρηση, επεξεργασία και διάθεση στο κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς του συνόλου της δημοσιευμένης πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδομένων των θερμών πηγών και των σταθμών παρακολούθησης του γεωθερμικών πεδίων.
3. Κάθε μητρώο του ΙΓΜΕ επικοινωνεί πλήρως με την διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3979/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΝ και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις υπηρεσίες, τη δημοσιότητα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα του μητρώου.

  • 9 Αυγούστου 2018, 09:19 | Νομικός Σ.

    Τι εξυπηρετεί μια δεύτερη πύλη, δεν αρκεί μία;

  • 7 Αυγούστου 2018, 12:57 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στη παράγραφο 2, να αντικατασταθεί «….. και διάθεση δωρεάν στο κοινό ……».