Άρθρο 06 – Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ

1. Η εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γίνεται ύστερα από διαγωνισμό µε γραπτές σφραγισμένες προσφορές. Η εκμίσθωση της έρευνας και της εκμετάλλευσης μπορεί να γίνεται και μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατόπιν αίτησης ενδιαφερομένου.
2. Για την εκμίσθωση της έρευνας, εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης μετά από διαγωνισμό ή δημόσια πρόκληση, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5.
3. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη µε δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος.
4. Η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) έτη, µε δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.
5. Στην περίπτωση αίτησης ενδιαφερομένου, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτηση στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο αυτής.
6. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου με σφραγισμένη προσφορά και παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή ενδιαφέροντος και προσφορών ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
(α) Θέματα σχετικά με τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την διαχείριση των πεδίων.
(β) Τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και της δημόσιας πρόκλησης.
(γ) Tα κριτήρια συναγωνισμού και την προτεραιότητα τους.
(δ) Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.
(ε) Τα δικαιολογητικά και προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές.
(στ) Τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και προκειμένου για τo προϊόν οφείλει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού περιεχομένου.
(ζ) Τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές.
(η) Τους ειδικότερους όρους της σύμβασης.
(θ) Τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης.
9. Οι προσφορές που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 1 αξιολογούνται από τριμελή ή πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην οποία δύναται να συμμετέχει εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ. Η εκμίσθωση διενεργείται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
10. Οι παράγραφοι 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 5 εφαρμόζονται και στις μισθώσεις αρμοδιότητας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
11. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δύναται να εκμισθώνει το δικαίωμα έρευνας σε τμήμα των γεωθερμικών πεδίων ή Περιοχών Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος με σκοπό μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα της διαχείρισης παραμένει υποχρεωτικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
12. Η κατασκευή, συντήρηση και αντικατάσταση έργου εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού παλαιού έργου από νεώτερο δεν θεωρείται έρευνα, εντάσσεται στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης.
13. Η διενέργεια γεωθερμικών ερευνών του δημοσίου μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή και εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από το ΙΓΜΕ. Σε Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, Ινστιτούτα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα επιτρέπεται η διενέργεια παρόμοιων ερευνών κατόπιν έγκρισης του Υπουργού ΠΕΝ, ο οποίος μπορεί να θέσει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται μετά από εισήγηση του ΙΓΜΕ, το οποίο οφείλει να τη καταθέσει στο ΥΠΕΝ εντός δύο μηνών, από την παραλαβή του αιτήματος, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολο τους στο ΥΠΕΝ, το ΙΓΜΕ και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι δραστηριότητες του ΙΓΜΕ δεν περιορίζονται από τη παρούσα διάταξη.
14. Κάτοχοι νομίμων ή υπαγομένων στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου γεωτρήσεων με θερμοκρασία ρευστού μεταξύ 30 και 90oC, που έχουν ανορυχθεί εκτός Περιοχών Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος, δύναται να μισθώσουν το εντοπιζόμενο σε αυτές γεωθερμικό δυναμικό για ίδια χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει εντός εξαμήνου από την εκμίσθωσή τους να υποβάλλει τροποποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης, όπου θα εντάσσει την περιοχή αυτή στις Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος.
15. Η ύπαρξη σύμβασης δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από οιεσδήποτε άδειες ή εγκρίσεις απαιτούνται.

 • Επειδή στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (πρώην χαμηλής θερμοκρασίας) υπάρχουν ήδη μισθωτές που έχουν μισθώσει τμήματα μόνο του πεδίου, θα ήταν καλό να τους δοθεί η δυνατότητα να επεκτείνουν την εκμετάλλευση στα όμορα τμήματα του πεδίου (εφόσον βέβαια αυτά δεν έχουν μισθωθεί σε άλλον), χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν εκ νέου σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα για εκμετάλλευση μέχρι τριπλασιασμού του αρχικά μισθωμένου γεωθερμικού δυναμικού με επέκταση σε όμορη περιοχή στον ίδιο μισθωτή για κάλυψη ιδίων αναγκών, με απευθείας σύμβαση εφόσον πρόκειται για νέα εγκατάσταση όμορη ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, εφόσον βέβαια το επιτρέπει η δυνατότητα του πεδίου.
  Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού ανήκει στο δημόσιο, όμως θα πρέπει να προβλεφθεί και ο τρόπος που θα το ασκήσει, ιδίως για σκοπούς θέρμανσης/ψύξης δημοσίων κτιρίων και υποδομών (αποφάσεις ΓΓ Απ. Διοίκησης).

 • 9 Αυγούστου 2018, 10:19 | ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡ.9: Στην πενταμελή επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ ειδικός στη γεωθερμία.

 • 8 Αυγούστου 2018, 09:29 | Μ.Λ.

  Νομίζω ότι η έλλειψη γνώσης των πολιτών αποτελεί εμπόδιο και για τη γεωθερμία. Αυτές τις ελλείψεις μπορεί να τις καλύψει το σχολείο. Γιατί λοιπόν δεν προβλέπετε εφαρμογές γεωθερμίας στα σχολεία, όπου είναι εφικτό, με απλές διαδικασίες, χωρίς γραφειοκρατία;
  Γενικότερα κάποιες εφαρμογές από το κράτος θα πείσουν όσους έχουν αμφιβολίες.

 • 3 Αυγούστου 2018, 17:38 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στη παράγραφο 6, να απαλειφθεί η λέξη παράβολο. Το όφελος στην οικονομία και στα δημόσια οικονομικά θα προέλθει από την ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι προκαταβολικά.

  Η παράγραφος 8 μπορεί να καταργηθεί.

  Στις παραγράφους 9 και 10, όπου αναφέρεται Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να αντικατασταθεί με τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη. Ομοίως, στο Άρθρο 7, παράγραφος 2, στο Άρθρο 8, 1ε, Άρθρο 9, παράγραφος 1.

 • 25 Ιουλίου 2018, 17:06 | Γιάννης Κ. Φαλέκας Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης

  Χαιρετίζουμε από την Αλεξανδρούπολη την ορθή γεωθερμική κατεύθυνση από το ΥΠΕΝ για το σχέδιο νόμου της εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας.
  -Να θυμίσω ως Αντιδήμαρχος Ενέργειας & Φυσικών Πόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στους εμπλεκόμενους ότι, το 2017 υπήρχε »γενικό κείμενο» που συζητούσαμε, όσοι είχαμε εμπλακεί »ανά την Ελλάδα» με την γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας (με την επιτροπή του ΥΠΕΝ) που ανέφερε τα παρακάτω, με έναν και μοναδικό στόχο, την άμεση ‘’συνέχιση εργασιών’’ σε όσους έχουν καταφέρει την δύσκολη και σπάνια για την χώρα μας γεωθερμική εκμετάλλευση (έως τώρα) με έργα, αδειοδοτήσεις, γεωτρήσεις, να έχουν τη δυνατότητα να τα ‘’επεκτείνουν’’ και σε «όμορο πιθανό γεωθερμικό πεδίο» …
  -Παρακαλούμε για Αναπτυξιακούς λόγους, λόγους προώθησης της γεωθερμίας, & πετυχημένων καλών πρακτικών αξιοποίησης έως τώρα μισθωμένου γεωθερμικού πεδίου, να υπάρχει η παρακάτω δυνατότητα όπως ‘’καλός υπήρχε’’ στις εργασίες της επιτροπής το 2017 και μας είχε ζητηθεί η γνώμη μας, για απόψεις & προτάσεις και είχε γίνει δεκτή !
  -Προτείνουμε & παρακαλούμε να εξετάσετε την παρακάτω πρόταση …«Δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού που έχει μισθωθεί κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 1, είναι δυνατόν να επεκταθεί, στον ίδιο μισθωτή για κάλυψη ιδίων αναγκών, με απευθείας σύμβαση, χωρίς να ακολουθηθεί διαδικασία διαγωνισμού ή δημόσιας πρόσκλησης, εφόσον πρόκειται για νέα εγκατάσταση όμορη ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, μέχρι τριπλασιασμού του αρχικά μισθωμένου γεωθερμικού δυναμικού και εφόσον το επιτρέπει η δυνατότητα του πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων. Η μίσθωση γίνεται με τους ίδιους όρους».

 • 25 Ιουλίου 2018, 11:38 | ΝΙΚΟΣ

  για τα πεδια τοπικού ενδιαφέροντος,αναφέρεται οτι η αξιολόγηση γίνεται απο 3μελη η 5μελη επιτροπή Γιατι δεν αναφέρεται οτι στις επιτροπές θα συμμετεχει και η τοπικη αυτοδιοικηση.