Άρθρο 16 – Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ)

1. Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) τηρείται μητρώο του συνόλου των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, με την ονομασία Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ). Το μητρώο εμπλουτίζεται με τα σχετικά στοιχεία που διαθέτουν και τηρούν το ΙΓΜΕ και το ΚΑΠΕ καθώς και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες
2. Για τον παραπάνω σκοπό ιδρύεται και τηρείται στην ΔΑΠ της ΓΔΟΠΥ διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) με σκοπό τη συγκέντρωση, τήρηση, επεξεργασία και διάθεση στο κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς του συνόλου της δημοσιευμένης πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδομένων έργων και εγκαταστάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού καθώς και αξιοποίησης του γεωθερμικού προϊόντος, την διοικητική διαχείριση της αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού εν γένει και την ικανοποίηση των αναγκών της δημοσιότητας και ολοκλήρωσης των διαδικασιών τροποποίησης ή μεταβίβασης των σχετικών δικαιωμάτων. Η πύλη επικοινωνεί πλήρως με τις σχετικές βάσεις δεδομένων του ΙΓΜΕ και του ΚΑΠΕ και σε αυτήν καταχωρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.
3. Στη ΔΕΜΣΑΓΕ ενσωματώνονται τα στοιχεία του ΕΜΣΑΓΕ.
4. Η ΔΕΜΣΑΓΕ όταν αποδοθεί σε λειτουργία οφείλει να αποτελεί το κεντρικό και υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας για κάθε ενέργεια, η οποία γίνεται σε εφαρμογή του παρόντος νόμου. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται υποχρέωση δημοσιότητας, εννοείται η δημοσίευση στην διαδικτυακή πύλη ΕΜΣΑΓΕ.
5. Το ΙΓΜΕ τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταγράφονται όλες οι γεωτρήσεις που έχουν κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστούν από το Ινστιτούτο στο πλαίσιο των προγραμμάτων του, τα οποία σχετίζονται με την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού. Το μητρώο αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με στοιχεία άλλων φορέων και θα είναι συνδεδεμένο με το ΕΜΣΑΓΕ.
6. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκταση, στην οποία η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός δικαιώματος και τον τυχόν απόρρητο χαρακτήρα αυτής.
Η τήρηση της Διαδικτυακής ΕΜΣΑΓΕ, καθώς και οι συναλλαγές που γίνονται μέσω αυτής, διέπονται από το ν.3979/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι προδιαγραφές της ΔΕΜΣΑΓΕ διασφαλίζουν όλες τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα όπως αυτοί προβλέπονται στην αντίστοιχη κανονιστική απόφαση για το ν.3979/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΝ και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις υπηρεσίες, τη δημοσιότητα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα της.

  • Με τα δύο αυτά άρθρα δημιουργούνται δύο παράλληλες δομές με σχεδόν ταυτόσημο αντικείμενο και αλληλοεπικαλύψεις. Θα ήταν καλύτερο να υπάρχει μια δομή που θα καλύπτει όλα τα θέματα παρακολούθησης, καταγραφής και πληροφόρησης.