Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του νόμου:
(α) Γεωθερμικό δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών θερμών ρευστών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που υπερβαίνουν τη θερμοκρασία των τριάντα βαθμών Κελσίου (30°C).
(β) Γεωθερμικό πεδίο είναι ο ενιαίος μεταλλευτικός χώρος μέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό.
(γ) Περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερμικού δυναμικού θερμοκρασίας έως 90°C.
(δ) Προϊόν του γεωθερμικού δυναμικού θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερµοενεργειακό του περιεχόμενο.
(ε) Παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα προϊόντα που συμπαράγονται κατά την εκμετάλλευση εκτός από το θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού δυναμικού.
(στ) Υποπροϊόν θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που απομένει, ύστερα από την απόληψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων.
(ζ) Εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική άντληση του προϊόντος και παραπροϊόντων και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.
(η) Διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθμίζουν την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερμικά συστήματα, με σκοπό τη βιώσιμη – ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του. Η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο του πεδίου.
2. Τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται ως τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Στα τοπικού ενδιαφέροντος η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 30°C – 90°C. Στα εθνικού ενδιαφέροντος η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90°C.
3. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα χαρακτηριστικά προκειμένου μια περιοχή να χαρακτηρισθεί ως γεωθερμικό πεδίο ή ως περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος.
4. Ο χαρακτηρισμός κάθε γεωθερμικού πεδίου και η υπαγωγή του σε κατηγορία γίνεται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) σύμφωνα με τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία. Η απόφαση αυτή τροποποιείται, εφόσον αυτό απαιτείται από νεότερα στοιχεία. Η τροποποίηση γίνεται μετά από γνώμη του Ι.Γ.Μ.Ε. και συναξιολόγηση όλων των νεότερων στοιχείων.
5. Ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής ως περιοχής γεωθερμικού ενδιαφέροντος γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

 • 9 Αυγούστου 2018, 14:05 | Geothermal Power

  Αφορά το όριο των 90ο C στις ΓΘΠ χαμηλων και υψηλών θερμοκρασιών:
  1. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από αυτές που έχουν σημαντικό ΓΘ δυναμικό όπου το κατω όριο των υψηλών θερμοκρασιών είναι οι 90ο C.
  2.Αν κοιτάξετε τι γίνεται όχο μόνο στην παγκόσμια γεωθερμική αγορά αλλά και στη γειτονιά μας(η Τουρκία είναι απο τις 5 μεγαλύτερες χώρες σε ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμία), θα δείτε οτι από τη μιά παντού υπάρχει ένας οργασμός για την ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμία και από την άλλη η τεχνολογία σήμερα έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που αξιοποιείτε ΓΘ δυναμικό και κάτω από 100ο C για ηλεκτροπαραγωγή με εμπορικό κέρδος.
  3. Η αξιοποίηση των ρευστών μέσης ενθαλπίας για ηλεκτροπαραγωγή και θερμική αξιοποίηση των απορριπτόμενων ρευστών σε διάφορες γνωστές εφαρμογές, πρέπει να είναι ο στρατηγικός στόχος της Ελλάδας.

  Δυστυχώς αυτό δεν έγινε κατανοητό ή αντιληπτό και διατηρήσατε αυτό το +10% μόνο στις μεταβατικές διατάξεις. Ελπίζω μετά από μερικά χρόνια να ωριμάσουν οι συνθήκες και στην Ελλάδα για να εφαρμοστούν τα αυτονόητα.
  Αν κάποιοι έχουν επιφυλάξεις για λόγους ασφαλείας, απο τη μιά οι ίδιοι λόγοι υπάρχουν και σε ρευστά χαμηλών θερμοκρασιών με υψηλές πιέσεις και από την άλλη υπάρχει η εμπειρία και η τεχνολογία που εφαρμόζεται σε πολλές άλλες χώρες, η Αμερική έχει ήδη ανακαλυφθεί.

 • Στην παράγραφο 4, θα ήταν καλό να προστεθεί η δυνατότητα προσαύξησης του ανώτατου ορίου για τα πεδία τοπικής σημασίας κατά 10%, σε περίπτωση νέων στοιχείων, ώστε ο μισθωτής να μην αναγκάζεται να μπαίνει σε διαδικασίες νέας μίσθωσης με διαγωνισμό.

 • Είναι λανθασμένη η προσέγγιση εξαίρεσης της χαμηλής ενθαλπίας που υπάρχει σε όλη την ελληνική επικράτεια και θα μπορούσε να καλύπτει όλη την ζήτηση για θέρμανση/ψύξη με κόστη της τάξεως των € 0,04/KW (όπως στην Δανία).

 • 9 Αυγούστου 2018, 10:19 | ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΆΡΘΡΟ2. ΟΡΙΣΜΟΙ.
  Με το άρθρο αυτό γίνεται ριζική τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του ισχύοντος νόμου 3175/2003 χωρίς να υπάρχει λόγος. Οι νέες προτάσεις ορισμών έχουν τα εξής προβλήματα:
  • Δεν είναι σύμφωνοι με ισχύοντα διεθνή πρότυπα, μεταξύ των άλλων και με πρόσφατο κανονισμό ταξινόμησης της γεωθερμικής ενέργειας από την οικονομική επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE) και τη Διεθνή Γεωθερμική Ένωση (IGA) που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 (Specifications for the application of the United Nations Framework Classification for fossil energy and mineral reserves and resources 2009 (UNFC-2009) to Geothermal Energy Resources).
  • Εισάγουν αδόκιμους όρους, όπως η περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος.
  • Εισάγουν παλαιότερη καταργηθείσα ορολογία όπως τα πεδία τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος κατ’ αντιστοιχία των ιαματικών πηγών τοπικού και τουριστικού ενδιαφέροντος που έχουν καταργηθεί και από τον ΕΟΤ εδώ και πολλά χρόνια.
  • Δεν ορίζουν τι είναι γεωθερμική ενέργεια, ούτε διακρίνουν τα πεδία με βάση τη θερμοκρασία , κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία!
  • Αυξάνουν το κατώτερο κατώφλι της θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού από 25οC σε 30oC χωρίς να τεκμηριώνεται αυτή η αύξηση και αντίθετα με διεθνείς ορισμούς. Επίσης το ανώτερο όριο τίθεται στους 90 oC παρά τις διεθνείς παραδοχές περί ορίου θερμοκρασίας στους 120 – 130 oC για τα πεδία μέσης και υψηλής θερμοκρασίας.
  • Δεν ορίζονται τι είναι οι μη χαρακτηρισμένες περιοχές του άρθρου 5.
  Εν κατακλείδι οι αντίστοιχοι ορισμοί του ν.3175 είναι σαφέστεροι και σύμφωνοι με ορισμούς για ΟΠΥ αφού και η γεωθερμία διέπεται από το μεταλλευτικό κώδικα.
  Προτείνεται όπως αναθεωρηθούν οι ορισμοί ριζικά και σύμφωνα με προδιαγραφές UNECE και εφόσον δεν είναι δυνατό να διατηρηθούν οι ορισμοί του ν.3175 με μερικές μικροδιορθώσεις και προσθήκες.
  ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡ. 5: ο χαρακτηρισμός κάθε γεωθερμικού πεδίου πρέπει να προκύπτει μετά από σαφή ορισμό των κατηγοριών τους και πριν από κάθε σχέδιο ανάπτυξης.

 • 6 Αυγούστου 2018, 09:39 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στο 1 (α) πρέπει να υπάρξει καλύτερη διατύπωση: «…..σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 30οC», δηλ. «Γεωθερμικό δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών θερμών ρευστών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 30οC».
  Στο 1 (β) διόρθωση: «…. Ενιαίος γεωλογικός …. (αντί μεταλλευτικός)», δηλ. «Γεωθερμικό πεδίο είναι ο ενιαίος γεωλογικός χώρος μέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό».
  Στο 1 (ζ), δεύτερη σειρά, διόρθωση: «…. παραγωγική αξιοποίηση …. (αντί άντληση)», δηλ. «Εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική αξιοποίηση του προϊόντος και παραπροϊόντων και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος».
  Στην τελευταία πρόταση του 1 (η), προσθήκη της φράσης «ή μέρος», δηλ. «Η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο ή μέρος του πεδίου», καθώς η δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης για μέρος του γεωθερμικού πεδίου θα επιτρέψει την ευκολότερη αξιοποίησή του.
  Το 3 μπορεί να παραλειφθεί, αφού ορίζεται παραπάνω.
  Τα 4 και 5 μπορούν να παραλειφθούν, καθώς προσθέτουν μόνο γραφειοκρατία, απλά μπορεί να αναφερθεί ότι το ΙΓΜΕ αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο του υπουργείου.

 • 3 Αυγούστου 2018, 17:25 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στο 1 (α) πρέπει να υπάρξει καλύτερη διατύπωση: «…..σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 30οC», δηλ. «Γεωθερμικό δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών θερμών ρευστών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 30οC».

  Στο 1 (β) διόρθωση: «…. Ενιαίος γεωλογικός …. (αντί μεταλλευτικός)», δηλ. «Γεωθερμικό πεδίο είναι ο ενιαίος γεωλογικός χώρος μέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό».

  Στο 1 (ζ), δεύτερη σειρά, διόρθωση: «…. παραγωγική αξιοποίηση …. (αντί άντληση)», δηλ. «Εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική αξιοποίηση του προϊόντος και παραπροϊόντων και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος».

  Στην τελευταία πρόταση του 1 (η), προσθήκη της φράσης «ή μέρος», δηλ. «Η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο ή μέρος του πεδίου», καθώς η δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης για μέρος του γεωθερμικού πεδίου θα επιτρέψει την ευκολότερη αξιοποίησή του.

  Το 3 μπορεί να παραλειφθεί, αφού ορίζεται παραπάνω.

  Τα 4 και 5 μπορούν να παραλειφθούν, καθώς προσθέτουν μόνο γραφειοκρατία, απλά μπορεί να αναφερθεί ότι το ΙΓΜΕ αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο του υπουργείου.