Άρθρο 35 Υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων

 

Στο άρθρο 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στην περίπτωση των επιτρεπτών επεμβάσεων των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου αντάλλαγμα χρήσης για επιτρεπτές επεμβάσεις υπολογίζεται επί της συνολικής εντός της επένδυσης έκτασης δασικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή δεσμεύεται συνολικά υπέρ του δικαιούχου, η υποχρέωση όμως δάσωσης, αναδάσωσης ή εκτέλεσης δασοτεχνικών εργασιών βάσει των προβλέψεων του νόμου υπολογίζεται για έκταση ίση με εκείνη, η οποία καταλαμβάνεται από τις εγκρινόμενες επεμβάσεις εντός του εκ του νόμου επιτρεπτού ποσοστού της συνολικής δεσμευόμενης έκτασης δασικού χαρακτήρα».