Άρθρο 32 Ενιαίο της έκτασης και διατήρηση της αρτιότητας σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα (αγροτικές και δασικές), εντός των οποίων δημιουργούνται τουριστικές εγκαταστάσεις

1. Δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες δασικές εκτάσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, που τέμνουν, διαχωρίζουν ή εμπεριέχονται σε ιδιωτικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δεν διακόπτουν το ενιαίο της έκτασης και προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου ως προς την αρτιότητά του, μόνο εφόσον συμπεριλαμβάνονται στη συνολική δασικού χαρακτήρα έκταση που δεσμεύεται για την υλοποίηση της επένδυσης. Οι εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιμη έκταση αυτού, παρά μόνο εάν και κατά το μέτρο που έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014. (Α’ 159). Η συνολική έκταση που δεσμεύεται για την υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων.

2. Ιδιωτικά δάση και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, που τέμνουν, διαχωρίζουν ή εμπεριέχονται σε ιδιωτικές εκτάσεις που είτε ανήκουν στην κυριότητα του φορέα που υλοποιεί την επένδυση είτε τις διαχειρίζεται κατόπιν νομίμου δικαιώματος και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί έγκριση επέμβασης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δεν διακόπτουν το ενιαίο της έκτασης και προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου ως προς την αρτιότητά του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Η συνολική έκταση που δεσμεύεται για την υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων.

  • 9 Μαρτίου 2020, 09:27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

    Η πρόβλεψη ένταξης δασών και δασικών εκτάσεων σε ΠΟΤΑ θα πρέπει να γίνεται σε εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας και διασφάλισης της ακεραιότητας τους και πάντως όχι για την κάλυψη ορίων αρτιότητας των ΠΟΤΑ. Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου.

  • 6 Μαρτίου 2020, 00:47 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

    Προφανώς υπάρχει λάθος στη διατύπωση : «δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, και δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.» Η σωστή διατύπωση είναι : δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, και προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών. Είναι προφανές ότι η επιφάνεια της οδού θα προσμετρά στον υπολογισμό του εμβαδού του γεωτεμαχίου, εφόσον δεν έχει τεθεί σε κοινή χρήση με νόμιμο τρόπο ή δεν υπάρχει παραίτηση δικαιώματος.