Άρθρο 3 Άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας

Ο καταδυτικός τουρισμός περιλαμβάνει την άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής. Ο καταδυτικός τουρισμός επιτρέπεται σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βάθους κατάδυσης με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Ο καταδυτικός τουρισμός απαγορεύεται: α) σε προσδιορισμένες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θαλάσσιες περιοχές ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 15 του ν. 3028/2002 (Α’ 153), β) σε συγκεκριμένα οικολογικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τους ν. 1650/1986 (Α’ 160), 3044/2002 (Α’ 197), 3937/2011 (A’ 60), καθώς και την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (Β’ 1289) και γ) σε θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή περιοχές ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλια πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή υδάτινα τμήματα της Ζώνης Ασφαλείας Φάρου, όπως αυτή καθορίζεται στην περ. η΄ του άρθρου 1 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157) ή εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει ή εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ή έχουν καθορισθεί ως αμυντικές περιοχές ή ναυτικά οχυρά κατά τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546) ή περιοχές στις οποίες υπάρχουν ναύδετα του Πολεμικού Ναυτικού.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:01 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  • Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αναγνωρίζεται από την ΕΕ ως ένα διαδικαστικό, διατομεακό, διεπιστημονικό εργαλείο, για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ (η οποία αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών που αφορούν τη θάλασσα) και επομένως αποβλέπει στη ρύθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο, συμπεριλαμβανομένου του παράκτιου που δέχεται το μεγαλύτερο μέρος των πιέσεων, καθώς και στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Επομένως η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια πολιτική και ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός σχετίζονται άμεσα με όλες τις τομεακές πολιτικές που έχουν σχέση με τη θάλασσα περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής (αλλά και με την εφαρμογή των Οδηγιών για τα Ύδατα, για την Oλοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία σχετική ρύθμιση και για τη Θαλάσσια Στρατηγική -περιβαλλοντικό πυλώνα όλων των τομεακών πολιτικών που αφορούν στο θαλάσσιο χώρο) στις οποίες προβλέπονται επίσης η παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και μέτρα που αφορούν στη διαχείρισή του. Επίσης ο Τομέας της Αλιείας περιλαμβάνει τη διαχείριση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας και την προστασία των έμβιων βιολογικών πόρων.
  • Επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να μνημονεύονται (η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η θαλάσσια στρατηγική, η οδηγία για τα ύδατα, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική) και στην ανάπτυξη και σχεδιασμό του καταδυτικού τουρισμού

 • 5 Μαρτίου 2020, 16:03 | Νικόλας Μαργαρίτης

  H κατάδυση αναψυχής θεωρείται ως μη καταστροφική δραστηριότητα για το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση του ανωτέρου άρθρου και των αντίστοιχων νόμων (1650/1986 (Α’ 160), 3044/2002 (Α’ 197), 3937/2011 (A’ 60), καθώς και την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (Β’ 1289)) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατάδυση αναψυχής εντός της ζώνης των θαλασσίων πάρκων.
  Καταδυτικές εκδρομές μπορούν να διοργανώνονται από ιδιώτες όσο και από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών (οργανωμένες τουριστικές εκδρομές) που επισκέπτονται το θαλάσσιο πάρκο με ατομική ευθύνη και εφόσον έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση
  Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές βιώσιμης διαχείρισης του πάρκου.
  Ως τέτοιες προτείνονται:
  1) Η οριοθέτηση μέρους του θαλάσσιου πάρκου, στην περίμετρο του, εντός του οποίου μπορούν να γίνουν καταδύσεις αναψυχής από πιστοποιημένους δύτες.
  2) Προβλέπεται η πόντιση κατάλληλου αριθμού μόνιμων ναυδέτων για χρήση από τα καταδυτικά σκάφη, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολιά, υπό τον όρο να μην επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίνδυνος αλλοίωσης στον εκάστοτε ύφαλο. (Με άδεια της Λιμενικής Αρχής κατόπιν υποβολής μελέτης αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράμματος κατά το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)). Οι ναυτοδέτες
  3) Ο έλεγχος της μεταφορικής ικανότητας των σκαφών ώστε ο αριθμός των δυτών είναι περιορισμένος [1] [2]. Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν ώστε να οριστεί ο μέγιστος επιτρεπτός φόρτος δυτών περιλαμβάνουν τη μορφολογία των κοραλλιών, την παρουσία ευπαθών ειδών, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ικανότητα των δυτών (δύτες με κατάλληλη πιστοποίηση (CMAS**, PADI Advanced Open Water ή αντίστοιχα [3]), την τοπογραφία των υφάλων και τις θαλάσσιες συνθήκες.
  4) Η ταχύτητα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 μίλια, για την κίνηση εντός του θαλάσσιου πάρκου.

  Υπεύθυνοι για την τήρηση των ανωτέρω είναι οι κατά τόπους λιμενικές αρχές, στις οποίες θα πρέπει να δηλώνεται ο απόπουλους.

  [1] Hammerton, Zan (2014). SCUBA-diver impacts and management strategies for subtropical marine protected areas (Thesis). Southern Cross University.

  [2] Roche, Ronan C.; Harvey, Chloe V.; Harvey, James J.; Kavanagh, Alan P.; McDonald, Meaghan; Stein-Rostaing, Vivienne R.; Turner, John R. (7 April 2016). «Recreational Diving Impacts on Coral Reefs and the Adoption of Environmentally Responsible Practices within the SCUBA Diving Industry». Environmental Management. Springer. 58 (1): 107–116.

  [3] https://www.scubatravel.co.uk/training/qualifications.html

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 14:59 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΥ.ΚΑ.Κ.ΕΛ.)

  Για να μπορέσει να υπάρχει σωστή ανάπτυξη στον καταδυτικό τουρισμό και να μπορέσουν οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σωστά και με ασφάλεια θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτών/προσωπικού από το εξωτερικό χωρίς την απαίτηση βασικής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
  Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία (Υ.Α. με αριθμ. 2133.1/50848/2018, ΦΕΚ 3324, 10.08.2018, άρθρο 5, παρ. 2) η δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτή από το εξωτερικό απαιτεί τη βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο: ανάγνωσης, προφιρικής έκφρασης και κατανόησης!! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την πρόσληψη εκπαιδευτών/προσωπικού από το εξωτερικό και η χώρα μας να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς ο Παροχος δεν μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ασφάλεια στους εκπαιδευόμενους/τουρίστες.
  Η απαίτηση βασικής γνώσης της ελληνικής γλώσσας είναι παράλογη στην πρόσληψη αλλοδαπών εργαζόμενων για εποχική απασχόληση και θα πρέπει να απαλειφθεί από την Υ.Α. Σε καμία άλλη θαλάσσια δραστηριότητα δεν απαιτείται από τους εκπαιδευτές η γνώση της ελληνικής γλώσσας!!!
  Οι καταδύσεις αναψυχής και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Πάροχοι Καταδυτικών Υπηρεσιών απευθύνονται στον τουρισμό (από το εσωτερικό αλλά κυρίως από εξωτερικό). Όπως όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο (για παράδειγμα οι Ξενοδοχειακές μονάδες, τα εστιατόρια κ.λπ.) καλούνται να προσλάβουν εποχικό προσωπικό προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους όσον αφορά στις ξένες γλώσσες, ώστε να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες/τουρίστες.

  Ειδικότερα στην καταδυτική αγορά, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Παρόχους είναι η καθοδηγούμενη/οργανωμένη κατάδυση (που απευθύνεται σε ήδη πιστοποιημένους αυτοδύτες) και η εκπαίδευση (σε άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν είτε για πρώτη φορά ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε υψηλότερα επίπεδα). Η παροχή υπηρεσιών που αφορά στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και για το λόγο αυτό πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια του εκπαιδευόμενου τόσο μέσα αλλά και έξω από το νερό, καθώς σε μεγάλο ποσοστό απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν καταδυθεί ποτέ στο παρελθόν. Προκειμένου να μειωθεί το άγχος του εκπαιδευόμενου αλλά και για πλήρη κατανόηση τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών τμημάτων της εκπαίδευσης, αυτή πραγματοποιείται είτε στη μητρική γλώσσα του εκπαιδευόμενου είτε σε γλώσσα που κατανοεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται από τον Πάροχο να προσλαμβάνει πολύγλωσσους Εκπαιδευτές προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για πελάτες εκτός Ελλάδας. Για παράδειγμα, ο Γάλλος, ο Ρώσος, ο Πολωνός κ.λπ. που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην αυτόνομη κατάδυση αναψυχής, προτιμούν να επιλέξουν ένα καταδυτικό κέντρο που διαθέτει εκπαιδευτή που μιλάει τη μητρική τους γλώσσα. Και αυτό το κάνουν γιατί νοιώθουν πιο ασφαλείς να πραγματοποιήσουν την εκπαίδευσή τους, καθώς πρόκειται για μία δραστηριότητα που τους μεταφέρει σε ένα τελείως διαφορετικό, άγνωστο περιβάλλον,υποβρυχίως.

  Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται και για μία εποχική δραστηριότητα, και είναι πρακτικά αδύνατο ο Γάλλος, ή Γερμανός, ή ο Ρώσσος Εκπαιδευτής που θα προσληφθεί από το οποιοδήποτε ελληνικό καταδυτικό κέντρο να μπορεί να έχει βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο της ανάγνωσης, προφορικής έκφρασης και κατανόησης όπως απαιτείται αυτή τη στιγμή από την Υπουργική Απόφαση.

  Για το λόγο αυτό ζητούμε την προσθήκη της εξής παραγράφου στο άρθρο 3:
  1. Ο πάροχος καταδυτικών υπηρεσιών, εφόσον απασχολεί εκπαιδευτικό προσωπικό αυτό θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικού επιπέδου σύμφωνα με τα ISO πρότυπα (σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας) και να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος των κρατών – μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και υπήκόος τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής και εργασίας. Για το αλλοδαπό εκπαιδευτικό προσωπικό δεν απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας εφόσον είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία με ελληνόφωνο στην επιχείρηση.