Άρθρο 5 Σύνθεση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

 

1. Το Συμβούλιο αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται του καταδυτικού τουρισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού που υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε συναφές αντικείμενο και έναν (1) πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273). Στο Συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στην οποία ορίζονται τα μέλη με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
3. Για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
4. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται γραμματειακά από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:40 | Νίκος Πιλάτος

  Και ΄γώ, σαν ερασιτέχνης αυτοδύτης θα ήθελα στο Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού να προστεθεί και ένας εκπρόσωπό μας, ο οποίος θα προέρχεται από τους αναγνωρισμένους από την Ελληνική Πολιτεία συλλόγους.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:03 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  • Oι παράκτιες ζώνες αποτελούν τον κύριο τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή επιβάλλει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις μεθόδους χωροταξικού σχεδιασμού για τις παράκτιες περιοχές, στους κινδύνους εντατικής αστικοποίησης, στην ανάγκη διατήρησης της ποιότητας και βιωσιμότητας των παράκτιων περιοχών, της κληρονομιάς τους και των υποδομών παροχής υπηρεσιών για τους τουρίστες• Θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική για παράκτιο, και θαλάσσιο τουρισμό, με σκοπό την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας βιώσιμος και ποιοτικός τουρισμός που δεν θα αποβαίνει όμως ενάντιος σε άλλες παραδοσιακές χρήσεις όπως η αλιεία.
  • Διασφάλιση της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας της αλιείας της περιοχής εξασφαλίζοντας ότι η χρήση της εν λόγω περιοχής για καταδύσεις δεν θα δημιουργεί προβλήματα α. στον ελλιμενισμό των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στους παρακείμενους λιμένες κατά προτεραιότητα, β. στην αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.
  • ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου, που εκπροσωπεί τους επιστήμονες που υπηρετούν από δημόσιες αρχές, τον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας και είναι οι μόνοι αρμόδιοι για την εφαρμογή τεχνικών και διαχειριστικών μέτρων της αλιείας στο θαλάσσιο χώρο, θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο καθώς και τη συμμετοχή της γεν. Δ/νσης Αλιείας του ΥπΑΑΤ

 • 8 Μαρτίου 2020, 18:02 | Ένωση Αυτοδυτών Θεσσαλονίκης

  Η Ένωση Αυτοδυτών Θεσσαλονίκης (ΕΑΘ) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1982 και αποτέλεσε την πρώτη τότε, ουσιαστική προσπάθεια οργάνωσης των ερασιτεχνών αυτοδυτών.

  Το 2007 η ΕΑΘ επαναδραστηριοποιήθηκε, διατηρώντας την ιστορική της ονομασία και εναρμονίζοντας το καταστατικό της με τη νομοθεσία. Σε αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν η ψήφιση του νόμου Ν3409/2005 με την οποία άρθηκε η απαγόρευση των καταδύσεων αναψυχής στις Ελληνικές θάλασσες, η δραστηριοποίηση στον χώρο καταρτισμένων επαγγελματιών αυτοδυτών, η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αύξηση των ερασιτεχνών αυτοδυτών.

  Η τοποθέτηση της Ένωσης Αυτοδυτών Θεσσαλονίκης για το άρθρο 5, εναρμονίζεται πλήρως με την τοποθέτηση των (7) επτά συλλόγων ερασιτεχνών αυτοδυτών, όπως δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της διαβούλευσης στις 7 Μαρτίου 2020, 18:50

  Η από κοινού παρέμβαση των συλλόγων αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό επιχείρημα για την ουσιαστική συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου της ερασιτεχνικής καταδυτικής κοινότητας στο υπό θεσμοθέτηση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού.

  Η συμμετοχή αυτή μόνο θετικά μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της κατάδυσης, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του καταδυτικού τουρισμού ως αναπτυξιακού εργαλείου.

  Με εκτίμηση
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της
  Ένωσης Αυτοδυτών Θεσσαλονίκης

 • 8 Μαρτίου 2020, 13:38 | Αλκιβιάδης Κυριάκου

  Η εκπροσώπηση των ερασιτεχνών αυτοδυτών μέσω των αναγωνρισμένων από την Ελληνική Πολιτεία συλλόγων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείων, θα δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο υπό θεσμοθέτηση Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού για μία σειρά από λόγους οι σημαντικότεροι από τους οποίους συνοψίζονται ως εξής:
  – Οι ενεργοί σύλλογοι ερασιτεχνών αυτοδυτών έχουν συσωρευμένη εμπειρία νόμιμης λειτουργίας δεκαπέντε και πλέον χρόνων γεγονός που τους παρέχει τη διαχειριστική, όχι μονο τυπική αλλά και ουσιαστική ικανότητα συμμετοχής σε ανάλογα θεσμικά οργανα.
  – Η λειτυργία όλων των ερασιτεχνικών συλλόγοων έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα
  – Για περισσότερα από δέκαπέντε χρόνια όλοι ανεξαιρέτως οι σύλλογοι, έχουν υλοποιήσει και συνεχίζουν να υλοποιούν, μεμονομένα αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους, υψηλής ποιότητας δράσεις που προάγουν την κατάδυση ως δραστηριότητα, προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και της ενάλιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. ΜΙα απλή αναζήτηση στις ιστοσελίδες των συλλόγων αρκεί για την τεκμηρίωση του παραπάνω γεγονότος. Γνωρίζουν δηλαδή σε βάθος τις ανάγκες, τις ανυσυχίες και τις απαιτήσεις της καταδυτικής κοινότητας, οι οποίες είναι κοινές όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές.
  -Μέλη των συλλόγων είναι μεγάλος αριθμός εραιστεχνών αυτοδυτών με ενεργή καταδυτική δραστηριότητα όλο το χρόνο το οποίο από μόνο του αποτελεί μία κρίσιμη μάζα συντήρησης του καταδυτικού τουρισμού σε περιόδους όπου οι περισσότεροι επαγγελματίες παύουν τη λειτουργία τους Για όλους τους παραπανω και μόνο λόγους θα πρέπει οι ερασιτέχνες αυτοδύτες, μέσω των συματείων και συλλόγων που τους εκπροσωπούν, οργανωμένα να συμβάλουν με την παρουσία τους σε θεσμικά όργανα όπως το Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού ώστε να μπορούν να συνεργάζονται με την πολιτεία για την βελτίωση του καταδυτικού προϊόντος. Η παρουσία ενός εκπροσώπου στο συγκεκριμένο συμβούλιο θα δώσει ιδιαίτερη προστιθένη αξία στο έργο του

 • 7 Μαρτίου 2020, 18:50 | Σύλογοι ερασιτεχνών αυτοδυτών

  Για άλλη μια φορά αποκλείονται οι Σύλλογοι Ερασιτεχνών Αυτοδυτών, κατ’ επέκταση όλοι οι ερασιτέχνες αυτοδύτες, παρ’ ότι συμμετέχουν ενεργά με τις δραστηριότητές τους στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.
  Το παρόν ΣΧ/Ν αγνοεί παντελώς την ύπαρξη των αναγνωρισμένων από την πολιτεία Συλλόγων Ερασιτεχνών Αυτοδυτών (νομικά πρόσωπα) καθώς και χιλιάδες ερασιτέχνες αυτοδύτες οι οποίοι θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν με έναν (1) εκπρόσωπο μέσω των Συλλόγων.

  Το ερώτημα που κυριαρχεί παντού είναι:
  Για ποιο λόγο αγνοούνται, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβούλιο καταδυτικού τουρισμού και μένουν στο περιθώριο;

  Προτείνουμε:
  Στο συμβούλιο καταδυτικού τουρισμού να συμπεριληφθεί ένας (1) εκπρόσωπος αναγνωρισμένου από την πολιτεία Σύλλογο Ερασιτεχνών Αυτοδυτών στο συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού, ο οποίος θα εκλέγεται από τα Διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων, εκπροσωπώντας το σύνολο των ερασιτεχνών αυτοδυτών.

  Το προτείνουμε για τους εξής λόγους:

  1.διότι, δεν υπάρχει κανένας εμφανείς λόγος και το θεωρούμε άδικο να
  μην συμμετέχει εκπρόσωπος των Συλλόγων Ερασιτεχνών Αυτοδυτών στο
  συμβούλιο καταδυτικού τουρισμού.
  2.διότι, μπορούμε να προσφέρουμε πολύτιμη γνώση και εμπειρία.
  3.διότι, στο συμβούλιο καταδυτικού τουρισμού θα ακούγονται οι
  απόψεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς χωρίς κανέναν
  αποκλεισμό.
  4.Διότι, οι Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα και λειτουργούν βάσει των
  καταστατικών τους.
  5.διότι, επιτέλους θα μπορεί να συμμετάσχει ένας φορέας (νομικό
  πρόσωπο) αναγνωρισμένο από την πολιτεία όπου δεκαετίες τώρα είναι
  πάντα στο περιθώριο.
  6.διότι, θέλουμε και μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του
  καταδυτικού τουρισμού το οποίο είναι το ζητούμενο στο ΣΧ/Ν.

  Με εκτίμηση
  Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Ερασιτεχνών αυτοδυτών
  Σ.Ε.Α “Τηθύς’, Σ.Α. Βόλου, Σ.Α. Σάμου, Σ.Α. Αχαΐας “OCEANOS”,
  E.A. Θεσσαλονίκης, Σ. δυτών Ν. Φωκίδας “KRISSAIOS”,
  ΑΥΤΟΔΥΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

 • 6 Μαρτίου 2020, 18:04 | Βασίλογλου Μαρία

  Σχετικά με το θέμα που έχει ευαισθητοποιήσει αρκετούς σχολιαστές του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, δηλαδή το εάν δικαίως έχουν αποκλειστεί οι ερασιτέχνες και οι σύλλογοί τους από το προτεινόμενο Εθνικό Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού, θα ήθελα να καταθέσω το εξής:
  Κατα τη γνώμη μου, το κράτος ΣΑΦΩΣ και ΔΕΝ οφείλει να ρωτά τον κάθε ερασιτέχνη μιας δραστηριότητας ποιά είναι η γνώμη του για μια νέα πολιτική ανάπτυξης αυτής της δραστηριότητας. Για αυτό τον σκοπό υπάρχουν οι επαγγελματικοί/κλαδικοί φορείς, τα κλαδικά επιμελητήρια, κλπ. Οι φορείς αυτοί ΠΡΟΦΑΝΩΣ λαμβάνουν υπόψη τους και τους ερασιτέχνες, οι οποίοι αποτελούν την πελατεία τους, την αγορά τους.
  Αλλά, όπως διάβασα και σε κάποια άλλα σχόλια, ακόμα και να θελήσει το κράτος να ακούσει καί τους ερασιτέχνες, ΠΟΥ να τους βρεί; Εκπροσωπούνται απο κάποιον φορέα ΟΛΟΙ; Είναι κάπου ΟΛΟΙ καταγεγραμμένοι, είναι οργανωμένοι, υπάρχει μητρώο;
  Εάν υπάρχουν 3, 4, 5 ή 15 σύλλογοι ερασιτεχνών, ποιόν να πρωτοδιαλέξει και με ποιά κριτήρια; Κι άν διαλέξει έναν, μετά δεν θα πέσουν οι υπόλοιποι να το φάνε;
  Ας οργανωθούν λοιπόν πρώτα οι ερασιτέχνες και μόλις το κάνουν, ας κάνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση.
  Γιατί μόνο κριτική διαβάζω αλλά όχι αυτοκριτική…
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

 • 5 Μαρτίου 2020, 16:20 | Νικόλας Μαργαρίτης

  Το Άρθρο 5 οφείλει να συμπεριλάβει ένα μέλος που να εκπροσωπεί τους ερασιτεχνικούς συλλόγους αυτοδυτών στην Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μητρώο αυτών.

 • 28 Φεβρουαρίου 2020, 22:22 | Κώστας Ανδρεάδης

  Θεωρώ δύσκολο να συμμετάσχει μέλος συλλόγου ερασιτεχνών αυτοδυτών στο συμβούλιο, άλλωστε οι ερασιτέχνες αυτοδύτες είναι παραγκωνισμένοι εσαεί. Στενάχωρο αυτό βέβαια, σε μια εποχή που υπάρχουν τόσοι σύλλογοι αυτοδυτών απο εκεί που στο πρόσφατο παρελθόν υπήρχαν μόνο τρεις. Ας είμαστε ρεαλιστές όμως, στην Ελλάδα ζούμε.

  Προκειμένου για πάροχο δεν διευκρινίζεται πως θα επιλεγεί αυτός; θα είναι πάντα ο ίδιος και γιατί; με ποια κριτήρια θα επιλεγεί; Προτείνω λοιπόν (και νομίζω είναι το δικαιότερο) αυτός -η να επιλέγεται μετά απο κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273. Αν δηλώσει κώλυμα να συμμετάσχει ο αμέσως επόμενος. Έτσι η εκπροσώπηση θα είναι πιο δίκαια για όλους τους παρόχους.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 15:08 | Χρήστος Ευθυμίου

  Δυστυχώς στο ΣΧ/Ν άρθρο 5, παρ. 1, δεν συμπεριλαμβάνεται εκπρόσωπος Ερασιτεχνών αυτοδυτών στο συμβούλιο καταδυτικού τουρισμού. Έτσι αδικούνται κατ’ εκτίμηση 40.000 (ίσως και παραπάνω) πιστοποιημένοι αυτοδύτες της χώρας. Το γεγονός ότι αγνοείται μια τόσο μεγάλη ομάδα πολιτών είναι απαράδεκτη με εμφανή δυσαρέσκεια στο σύνολο της καταδυτικής κοινότητας.
  Προτείνω στο συμβούλιο καταδυτικού τουρισμού να συμπεριληφθεί ένα (1) εκλεγμένο μέλος από τα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων Ερασιτεχνών Αυτοδυτών, οι οποίοι είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αναγνωρισμένοι από την πολιτεία.
  Θεωρώ δίκαιο να ληφθεί υπ’ όψιν το αίτημα αυτό στο ΣΧ/Ν Άρθρο 5, παρ. 1 το οποίο θα ικανοποιήσει χιλιάδες αυτοδύτες ώστε να μην αισθάνονται ξεχασμένοι «στη γωνία» όπως μέχρι τώρα.

  Με εκτίμηση

  Χρήστος Ευθυμίου 

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 14:35 | Γ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

  Βρίσκω σωστά και συμφωνώ με τα προηγούμενα σχόλια σχετικά με την απουσία εκπροσώπησης στο συμβούλιο των ερασιτεχνών αυτοδυτών.
  Αυτό είναι σίγουρα αδικία αλλά, απο την άλλη αναρωτιέμαι, πρακτικά, με ποιό κριτήριο το κράτος να αποφασίσει ποιού συλλόγου ερασιτεχνών τον εκπρόσωπο θα δεχτεί στο συμβούλιο; Εξ’οσων γνωρίζω, κάθε σύλλογος ή σωματείο ιδιωτών είναι εκ του νόμου αναγνωρισμένο.
  Συνεπώς, αν υπάρχουν 2, 3 ή περισσότεροι σύλλογοι-σωματεία, ή αν υπάρξουν ακόμοι περισσότεροι μελλοντικά, πώς το κράτος να διαλέξει δημοκρατικά τίνος τον εκπρόσωπο να δεχτεί;
  Κι ακόμα κι αν αποφασιστεί να επιλεγεί ο σύλλογος ερασιτεχνών με τα περισσότερα μέλη (δηλαδή πλειοψηφία), πώς αποδεικνύεται αυτό; Υπάρχουν επίσημα στοιχεία;
  Θέλω να πώ ότι μου φαίνεται δύσκολο να επιλεγεί ο φορέας εκπροσώπησης των ερασιτεχνών.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 14:49 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΥ.ΚΑ.Κ.ΕΛ.)

  Επικροτούμε την ιδέα του υπουργείου Τουρισμού σύστασης Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού. Εκτιμούμε ότι το εν λόγω Συμβούλιο θα μπορέσει μελλοντικά να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων του κλάδου μας και να ενισχύσει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

  Ωστόσο, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο, ζητούμε να εκπροσωπείται η καταδυτική αγορά από το νόμιμο ενεργό Σωματείο του κλάδου, που γνωρίζει τη λειτουργία αλλά και τα προβλήματά του συνόλου της αγοράς. Παράλληλα ως επίσημος φορέας της αγοράς αποτελεί το κέντρο συσσώρευσης και συγκέντρωσης των προβλημάτων, αναγκών αλλά και τάσεων της καταδυτικής αγοράς και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο έργο του Συμβουλίου. Οι απόψεις ενός μεμονωμένου παρόχου δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν έναν ολόκληρο κλάδο.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 14:08 | ΕΛΕΝΗ ΓΚΛΙΑΤΗ

  Πού είναι η μέριμνα για την εκπροσώπηση των τόσων χιλιάδων Ελλήνων αυτοδυτών στο συμβούλιο? Για πιο λόγο υπάρχει πλήρης αγνόηση των νομίμων οργάνων εκπροσώπησής τους?

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 14:29 | Συλλογος Ερασιτεχνών Αυτοδυτών «Τηθύς»

  Άρθρο 5 Σύνθεση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού
  «1. Το Συμβούλιο αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται του καταδυτικού τουρισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού που υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε συναφές αντικείμενο και έναν (1) πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273). Στο Συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  2. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στην οποία ορίζονται τα μέλη με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
  3. Για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
  4. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται γραμματειακά από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού».

  Θεωρούμε άδικο το άρθρο 5, παρ. 1 του παρόντος ΣΧ/Ν για τον Καταδυτικό Τουρισμό, να αγνοούνται οι Σύλλογοι Ερασιτεχνών Αυτοδυτών μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, αναγνωρισμένοι από την πολιτεία και χιλιάδες ερασιτέχνες αυτοδύτες να μην εκπροσωπούνται έστω με έναν (1) εκπρόσωπο στο συμβούλιο καταδυτικού τουρισμού παρ’ ότι με τις δραστηριότητές τους συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξή του. Οι ερασιτέχνες αυτοδύτες είναι μέρος του καταδυτικού τουρισμού και συμβάλλουν ποικιλοτρόπως θετικά στην προώθηση και ανάπτυξή του.

  Προτείνουμε: Να συμπεριληφθεί ένας (1) εκπρόσωπος αναγνωρισμένου από την πολιτεία Συλλόγου ερασιτεχνών αυτοδυτών στο συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού, ο οποίος θα εκλέγεται από τα Διοικητικά συμβούλια των αναγνωρισμένων από την πολιτεία Συλλόγων και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη του Καταδυτικού Τουρισμού.

  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. “Τηθύς”

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 13:11 | Ερρίκος Κρανιδιώτης

  Αναφορικά με το Άρθρο 5 Σύνθεση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

  Προτείνω το συμβούλιο αυτό να αποτελείται και από ένα μέλος που εκπροσωπεί τους Ερασιτεχνικούς συλλόγους αυτοδυτών στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα είναι ο Σύλλογος αυτοδυτών Τηθύς.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 12:57 | ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  Αγαπητέ νομοθέτη

  Με λυπεί πολύ το γεγονός οτι στο συμβούλιο δεν περιλαμβάνεται κανένας εκπρόσωπος των ερασιτεχνών αυτοδυτών, την στιγμή μάλιστα που στην Ελλάδα δραστηριοποιούντε ενεργά παραπάνω από πέντε συλλόγους ερασιτεχνών αυτοδυτών από όλην την επικράτεια.

  Οφείλεται να ακούσετε και να ακούτε σε κάθε νέα προσπάθεια και την φωνή του ερασιτέχνη αυτοδύτη.

  Με εκτίμηση

  Ευστάθιος Πάλλης

 • Παρακαλούμε όπως στο Άρθρο 5 Σύνθεση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού περιληφθεί εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας ως μέλος του Συμβουλίου λόγω αρμοδιότητας,