Άρθρο 26 Διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας μετά την πάροδο άπρακτης περιόδου

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 31 του ν.2160/93.»