Άρθρο 22 Εναρμόνιση της διαδικασίας έγκρισης πολεοδόμησης των Π.Ο.Τ.Α. προς την αντίστοιχη διαδικασία των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που η Π.Ο.Τ.Α. ή τμήμα της Π.Ο.Τ.Α. πολεοδομείται, η πολεοδόμηση εγκρίνεται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης και χαρακτηρισμού της παραγράφου 3, με κοινή απόφαση των αρμοδίων Γενικών Διευθυντών ή – σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 – των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, ύστερα από τη σύνταξη κοινού πρακτικού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή ή τμήμα, συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων έργων υποδομής, ύστερα από την υποβολή ενιαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των υπό πραγματοποίηση έργων».
2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το προεδρικό διάταγμα οριοθέτησης και χαρακτηρισμού της παρ. 3 εκδίδεται μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

  • 4 Μαρτίου 2020, 14:43 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

    Η περίπτωση προσομοιάζει προς την διαδικασία έγκρισης πολεοδόμησης για τα Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011. Ωστόσο, διαπιστώνονται ασάφειες και ελλείψεις που θα καταστήσουν τη διάταξη μη εφαρμόσιμη. Χρειάζεται ριζική αναδιατύπωση ή τουλάχιστον πρόβλεψη παραγωγής δευτερεύουσας νομοθεσίας (εφαρμοστική ΚΥΑ) προκειμένου να διατυπωθούν οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αίτησης – φακέλου που θα κατατίθεται αρμοδίως για την εξέλιξη της αίτησης μέχρι την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης και της ΜΠΕ.