Άρθρο 28 Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ ως αρχή σχεδιασμού για τουριστικούς λιμένες

Μετά το ακροτελεύτιο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2160/93 (Α΄118) προστίθεται δύο εδάφια ως εξής:
«Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασμού» για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό. Το ίδιο ισχύει, μέχρι την αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ, και για τον κατά νόμο φορέα διαχείρισής τους, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΤΑΙΠΕΔ».

 • 7 Μαρτίου 2020, 17:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΟΣ

  Κατά τη σύνταξη της διάταξης αυτής δεν ελήφθη υπόψη ότι το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. α.ε., σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (ν. 3981/2011, άρθρο 1), έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, είναι ανώνυμη εταιρεία, διέπεται από τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε καμία περίπτωση δεν ενσωματώνεται στη νομική προσωπικότητα του κράτους, ούτε αποτελεί φορέα της Κεντρικής ή Γενικής Κυβέρνησης.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. να ασκεί δημόσια εξουσία και να είναι «Αρχή Σχεδιασμού για Τουριστικούς Λιμένες», όπως προτείνεται από τη διάταξη αυτή, ακόμα και για τους τουριστικούς λιμένες που έχουν περιέλθει σε αυτό για αξιοποίηση.
  Οι τουριστικοί λιμένες είναι σύνθετες τουριστικές εγκαταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται χερσαίες ζώνες με κτιριακές εγκαταστάσεις (ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου), λιμενικές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού, επί παραλίας και εντός θαλασσίων ζωνών (δημόσια περιουσία). Για τους πιο πάνω λόγους δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της κυριότητάς τους, επιτρέπεται όμως η παραχώρηση της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους και για κάθε παρέμβαση στις εγκαταστάσεις τους απαιτείται έγκριση των αρμοδίων κρατικών οργάνων.
  Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει διαπιστωθεί καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών, η νομοθετική ρύθμιση θα έπρεπε να προβλέψει την απλούστευση των διαδικασιών ή την ανάθεσή τους σε πιο αποτελεσματική αρχή, σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκχωρηθεί δημόσια εξουσία σε μία ανώνυμη εταιρεία.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 19:33 | nikolaos

  Στα πλαίσια σχεδιασμού τουριστικών λιμένων κλπ για την ανάπτυξη του τουρισμού αυτού θα πρέπει να μελετηθούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής των ΙΕΚ με 2,5 έτη φοίτησης και επιπέδου 5 σε σχέση με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα αντιστοίχων κολεγίων στην Αγγλία.