Άρθρο 27 Διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών

Μετά την περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.2160/93 (Α΄118) προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Μετά την υπουργική απόφαση ανάκλησης παραχώρησης και εφόσον η εγκεκριμένη χωροθέτηση του καταφυγίου διατηρείται, ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής ή – σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 – Υπουργός Τουρισμού δύναται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 31 του ν.2160/93 για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών».