Άρθρο 54 Ανάκληση Σήματος Glamping και επιβολή κυρώσεων

 

1. Το Σήμα Glamping ανακαλείται με απόφαση του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή ή – σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 – του Υπουργού Τουρισμού:
α) αν παύσει η λειτουργία του τουριστικού καταλύματος για οποιοδήποτε λόγο,
β) αν διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου ότι δεν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια και οι τεχνικές προδιαγραφές glamping,
γ) αν παρέλθει η πενταετία από τη χορήγησή του, χωρίς να έχει αιτηθεί εκ νέου η επιχείρηση την ανανέωση της πιστοποίησής της.
2. Αν το τουριστικό κατάλυμα συνεχίσει τη χρήση του Σήματος Glamping, το οποίο έχει ανακληθεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000). Στα τουριστικά καταλύματα που διαφημίζονται με τον όρο «glamping», χωρίς να διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιημένο κατάλυμα ότι ο φορέας πιστοποίησης έχει υποβάλει εγκριτική Έκθεση Ελέγχου που δεν αντιστοιχεί στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, επιβάλλεται στο φορέα πιστοποίησης πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιημένο κατάλυμα ότι ο ίδιος φορέας πιστοποίησης σε χρονικό διάστημα τριών ετών έχει υποβάλει παραπάνω από μία εγκριτική Έκθεση Ελέγχου που δεν αντιστοιχεί στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε το τουριστικό κατάλυμα, επιβάλλεται πρόστιμο στο φορέα πιστοποίησης ύψους πέντε χιλιάδων (€ 5.000), ανακαλείται η σχετική εξουσιοδότηση και ο φορέας διαγράφεται από τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων.
3. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

  • 9 Μαρτίου 2020, 13:42 | Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Hellascert

    Αναφορικά με την παράγραφο 2 του παρόντος και ειδικότερα την επιβολή προστίμων και κυρωτικών μέτρων σε διαπιστευμένους και σχετικά αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, προτείνεται να ληφθεί σχετική πειθαρχική μέριμνα και για τις λοιπές δραστηριότητες που αυτοί εμπλέκονται, ήτοι τη διαδικασία κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων αντίστοιχα.