Άρθρο 53 Μεταβατική περίοδος χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping

 

Μέχρι την έκδοση των λειτουργικών προδιαγραφών glamping και την ανάρτηση του καταλόγου των εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων, τον επιτόπιο έλεγχο ασκεί το τριμελές ειδικό συλλογικό όργανο της παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος, το οποίο γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping υποβάλλοντας αιτιολογημένη Έκθεση Ελέγχου. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, διενεργώντας κατόπιν συνεννόησης με την αιτούσα επιχείρηση επιτόπιο έλεγχο. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου δύνανται να πραγματοποιεί ελέγχους με ή χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης. Το προσωρινό Σήμα Glamping χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή ή – σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 – του Υπουργού Τουρισμού και τα τουριστικά καταλύματα που έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, οφείλουν να πιστοποιηθούν εκ νέου μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 51 του παρόντος και μόνο ως προς τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping μέσω διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από τους εξουσιοδοτημένους από το ΞΕΕ προς τούτο φορείς.

 • Άρθρα 51 και 53

  Άρθρο 51 Διαδικασία χορήγησης Σήματος Glamping
  Σύμφωνα με το άρθρου 51 το σήμα Glamping χορηγείται μετά από αίτημα στο ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο γ του άρθρου απαιτείται:
  Έκθεση Ελέγχου από εξουσιοδοτημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδoς για το σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, το τουριστικό κατάλυμα ελέγχεται ως προς την πλήρωση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από επιθεωρητή του φορέα πιστοποίησης και σχετικής έγκρισης που αποτυπώνεται σε Έκθεση Ελέγχου.

  Σύμφωνα όμως με το
  Άρθρο 53 Μεταβατική περίοδος χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping
  Μέχρι την έκδοση των λειτουργικών προδιαγραφών glamping και την ανάρτηση του καταλόγου των εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων τον επιτόπιο έλεγχο ασκεί το τριμελές ειδικό συλλογικό όργανο της παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος, το οποίο γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping υποβάλλοντας αιτιολογημένη Έκθεση Ελέγχου.
  Που σημαίνει ότι αναμένεται να εκδοθούν λειτουργικές προδιαγραφές από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος που όπως αναφέρεται αναπτύσσει πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping που θα περιλαμβάνει επιπρόσθετες λειτουργικές προδιαγραφές από τις κατά περίπτωση ισχύουσες.
  Αν όμως δεν εκδοθούν οι προδιαγραφές πως μπορούν να δοθούν προσωρινά Σήματα Glamping?

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Άμεσα πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση λειτουργικών προδιαγραφών και να δημιουργηθεί κατάλογος εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης.