ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 56 Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4582/2018 (Α’ 208) και εν συνεχεία όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν.4638/2019 (Α’ 181), προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.03.2022. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως 31.03.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 01.04.2021 έως 31.03.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του».

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:20 | Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Hellascert

  Προτείνεται η κάτωθι τροποποίηση των ημερομηνιών, κυρίως για λόγους ομοιομορφίας στην αγορά (ταύτιση με μεταβατικές διατάξεις απόκτησης Πιστοποιητικού Κατάταξης Κύριων Καταλυμάτων):
  «γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι (31.03.2022_ΔΙΑΓΡΑΦΗ) 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως (31.03.2021_ΔΙΑΓΡΑΦΗ) 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από (01.04.2021_ΔΙΑΓΡΑΦΗ) 01.01.2021 έως (31.03.2022_ΔΙΑΓΡΑΦΗ) 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του».

  Επίσης:
  • Προτείνεται, για λόγους ομοιομορφίας και ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας, η αποστολή σχετικής Οδηγίας Εργασίας προς το σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού της χώρας, στην οποία να αποσαφηνίζεται η ακριβής διαδικασία και χρονοδιαγράμματα, τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση των Πιστοποιητικών Κατάταξης, ενδεικτική τεκμηρίωση πλήρωσης των κριτηρίων για την κατάταξη των ΕΕΔΔ κτλ.
  • Επαναφέρουμε το αίτημά μας να απαλειφθεί πλήρως από το άρθρο 2 παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 4418/2019 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού ο όρος «είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα», άλλως να αντικατασταθεί ως ακολούθως: «είτε από ανεξάρτητους ιδιώτες μηχανικούς, διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ».
  • Αναφορικά με το Ν. 4582/2018 Άρθρο 67 (Παράταση προθεσμίας κατάταξης για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς) ως σχετική προθεσμία ορίζεται η 31.12.2019, η οποία εκ παραδρομής τροποποιήθηκε σε 31/12/2020 με την ΥΑ 8273 (ΦΕΚ Β 1497, 3/5/2019).
  Προτείνεται να συμπεριληφθεί στον εν λόγω νόμο ως ημερομηνία ή να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά για την τροποποίηση των μεταβατικών διατάξεων (ήτοι καταληκτικές ημερομηνίες για την απόκτηση Πιστοποιητικών Κατάταξης) με ΥΑ