Άρθρο 64 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Αποφάσεις χαρακτηρισμού ΕΕΑΧ ή Καταδυτικών Πάρκων, που έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου παραμένουν σε ισχύ με εφεξής εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2. Το άρθρο 8 του ν. 4582/2018 δεν εφαρμόζεται για τις συνοδευόμενες ελεύθερες ή αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής και την οργανωμένη συνοδευόμενη από Παρόχους Καταδυτικών Υπηρεσιών θαλάσσια περιήγηση επιφανείας και παρατήρησης του βυθού με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkeling).
3. Σε υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές, έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας ορίζεται η 01.05.2021.
4. Τα τουριστικά γραφεία, στα οποία έχει χορηγηθεί από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση του μεταφορικού έργου της περ. 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 της εξακολουθούν νομίμως να ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα.

  • 6 Μαρτίου 2020, 17:07 | AMBIO Α.Ε.

    Τι θα συμβεί με αιτήσεις «χαρακτηρισμού θαλάσσιων περιοχών ως καταδυτικά πάρκα» που έχουν υποβληθεί με το προηγούμενο καθεστώς και βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ελέγχου;

  • 27 Φεβρουαρίου 2020, 23:48 | Δημήτρης Κωσταβάρας

    Αναφορικά με το εδάφιο 4, θα χρειαστεί να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, καθώς ως έχει διατυπωμένο, δίνει την ερμηνεία πως όσα τουριστικά γραφεία δεν διαθέτουν ήδη ΒΣΝΠ, «για την άσκηση του μεταφορικού έργου της περ. 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012», ΔΕΝ θα μπορούν να την αιτηθούν και κατά συνέπεια να ασκήσουν το συγκεκριμένο μεταφορικό έργο στο μέλλον.