Άρθρο 36 Μεταβατική ρύθμιση για την ολοκλήρωση αιτημάτων απευθείας εξαγοράς τμημάτων παλαιού αιγιαλού που είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4607/2019 με βάση τις διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων

 

Τμήματα παλαιού αιγιαλού, για τα οποία υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4607/2019 (Α’65) αιτήματα απευθείας εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4377/1929 (Α’ 285), όπως ισχύουν, με σκοπό την επέκταση υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων ή την εξυπηρέτηση και δημιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί μέχρι τις 24-4-2019, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και τα αιτήματα απευθείας εξαγοράς εξετάζονται και ολοκληρώνονται με βάσει τις οικείες περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:06 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ

  Σας υποβάλουμε επειγόντως την παρούσα και παρακαλούμε όπως δεχθείτε την προτεινόμενη διορθωτική διατύπωση του Άρθρου 36 του, υπό Ψήφιση, Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, ως ακολούθως :

  Προτεινόμενη διατύπωση του Άρθρου 36:
  Τμήματα παλαιού αιγιαλού, για τα οποία υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4607/2019 (Α’65) ή θα υποβληθούν εντός 6 μηνών από την ισχύ του παρόντος, αιτήματα απευθείας εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4377/1929 (Α’ 285), όπως ισχύουν, με σκοπό την επέκταση υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων ή την εξυπηρέτηση και δημιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί μέχρι τις 24-4-2019, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και τα αιτήματα απευθείας εξαγοράς εξετάζονται και ολοκληρώνονται με βάσει τις οικείες περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις. (δηλαδή να προστεθει η πρόταση «ή θα υποβληθούν εντός 6 μηνών από την ισχύ του παρόντος».)

  Για την Ξενοδοχειακή Εταιρία «KNOSSOS ΜΠΙΤΣ Α.Ε.»
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Ιωάννης Λογιάδης
  Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

 • 9 Μαρτίου 2020, 11:51 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΗΦΑΚΗ

  Προσωπική μου αποψη σαν Αρχτέκτων-Μηχανικός είναι οτι προκειμένου να εμφανίζεται ολοκληρωμένο το νομοσχέδιο ως προς τα αιτήματα εξαγοράς να συμπεριλαμβάνει και αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτηση θεραπείας παλαιού αιγιαλού και δυνατότητα κατάθεσης αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου,επίσης θα πρέπει να είναι δυνατή η ικανότητα τακτοποιήσης αυθαιρέτων εντός παλαιού αιγιαλού όπως και οι αιτήσεις επανακαθορισμού του,καθώς να συμπεριλαμβάνονται και αιτήματα με παλιούς τίτλους.

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:46 | georgia karastathi

  Το ζήτημα της μη ορθής χάραξης παλαιού αιγιαλού και, συνεπεία αυτής, της προσβολής δικαιωμάτων ιδιωτικής περιουσίας και του κινδύνου αναστολής λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας είναι χρόνιο και μέχρι σήμερα έχει, δυστυχώς, αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, τόσο νομοθετικά όσο και διοικητικά, χωρίς αυτές οι πρωτοβουλίες να έχουν εντέλει δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα. Εν προκειμένω, αποτελεσματικά θα αντιμετωπιζόταν, στην περίπτωση που λαμβάνετο νομοθετική πρωτοβουλία εισαγωγής, ψήφισης και θέσεως σε ισχύ διάταξης, που θα έδινε το δικαίωμα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων εντός των οποίων έχουν κατασκευάσει είτε τουριστικές εγκαταστάσεις είτε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα παροχής υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας, τα οποία είναι νομίμως υφιστάμενα, να ζητήσουν: α) είτε την επαναχάραξη του παλαιού αιγιαλού ενώπιον αρμόδιας προς τούτο επιτροπής, η οποία θα δεσμεύεται ως προς την κρίση της από την ύπαρξη των νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας και τη διαπίστωση της συνδρομής ότι τα κτίσματα είναι νομίμως υφιστάμενα (κατόπιν έκδοσης οικοδομικών αδειών σε προγενέστερο χρόνο ή κατόπιν τακτοποίησης τυχόν αυθαιρεσιών ή υπερβάσεων δόμησης με υπαγωγή στις σχετικές διατάξεις), β) είτε την εξαγορά των τμημάτων εκείνων της ιδιοκτησίας τους που ευρίσκονται εντός του κατά το παρελθόν χαραχθέντος από τη Διοίκηση παλαιού αιγιαλού. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία θα δώσει τη δυνατότητα αποκατάστασης ενός σοβαρού προβλήματος και κινείται εντός των πλαισίων που επιβάλλουν οι αρχές του κράτους δικαίου, της χρηστής διοίκησης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Διοίκηση. Θα πρέπει δε να ληφθεί μέριμνα ώστε να θέτει σχετική προθεσμία από την έναρξη ισχύος της διάταξης για όλες τις περιπτώσεις που θα πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια και να μην ανατρέχει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο σε χρόνο προ της θέσεως σε ισχύ της συγκεκριμένης διάταξης, ώστε να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αμεροληψία στη δράση της Διοίκησης και εν προκειμένω στην αναζήτηση των κινήτρων πίσω από την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

  Με εκτίμηση
  Γεωργία Καραστάθη
  Δικηγόρος

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:09 | Αρμάγος Γεώργιος

  «Τμήματα παλαιού αιγιαλού, για τα οποία υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4607/2019 (Α’65) αιτήματα απευθείας εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4377/1929 (Α’ 285), όπως ισχύουν, ή εκδόθηκαν αποφάσεις δικαστηρίων περί ιδιοκτησιακού με σκοπό την επέκταση υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων ή την εξυπηρέτηση και δημιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ή όμορων επιχειρήσεων , των οποίων η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί μέχρι τις 24-4-2019 ή είχαν τακτοποιηθεί με τους Νόμους 4014/11 , 4178/13 και 4495/17, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και τα αιτήματα απευθείας εξαγοράς εξετάζονται και ολοκληρώνονται με βάσει τις οικείες περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις ανά αιτούντα.»

 • 9 Μαρτίου 2020, 09:50 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος μηχ Ε.Μ.Π

  Συγχαρητήρια στον Υπουργό και τις υπηρεσίες του. Προτεινόμενες αλλαγές :
  Τμήματα παλαιού αιγιαλού, για τα οποία υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4607/2019 (Α’65) αιτήματα απευθείας εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4377/1929 (Α’ 285), όπως ισχύουν, ή αιτήματα επανακαθορισμού με σκοπό την επέκταση υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων ή την εξυπηρέτηση και δημιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί μέχρι τις 24-4-2019 ή είχαν τακτοποιηθεί με τους Νόμους 4014/11 , 4178/13 και 4495/17, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και τα αιτήματα απευθείας εξαγοράς εξετάζονται και ολοκληρώνονται με βάσει τις οικείες περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις. Τα ανωτέρω τμήματα παλαιού αιγιαλού δύναται να τακτοποιούνται προ της απευθείας εξαγοράς με βάση τις διατάξεις του Ν. 4495/17 έπειτα από εξουσιοδότηση του κύριου προς τον αιτούντα.

 • 9 Μαρτίου 2020, 09:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Τα τμήματα του παλαιού αιγιαλού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομιμοποίηση καταπατήσεων ή ιδιωτική χρήση. Η δόμηση σε αυτές τις περιοχές είναι ακατάλληλη, εφόσον δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, βλάπτει το περιβάλλον και θα έχει καταστροφικές συνέπειες λόγω κλιματικής αλλαγής. Προτείνεται η κατάργηση της διάταξης, έστω και με αυτόν τον μεταβατικό χαρακτήρα, και η ισχύς της υπάρχουσας νομοθεσίας.

 • 8 Μαρτίου 2020, 18:18 | leonidas maravelis

  Η ρύθμιση είναι αποσπασματική και δεν λύνει το χρόνιο πρόβλημα των ιδιοκτησιών ξενοδοχείων που έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια και με σειρά νομίμων τίτλων ιδιοκτησίας και όμως ερχεται η διοίκηση και χωρίς να δίδει την παραμικρή σημασία τόσο στους νόμιμους τίτλους όσο και στις εκδοθείσες άδειες οικοδομής χαράσει τη γραμμή παλαιού αιγιαλού κατα το δοκούν και έτσι ο ξενοδοχος ουσιαστικά αποστερείται της εξουσίας απόλαυσης του ξενοδοχείου του καλείται δε να ξεκινήσει δίκες κατα του ελληνικού δημοσίου για να αποδείξει ότι εκεί που χαράχτηκε ο παλαιός αιγιαλός είναι η ιδιοκτησία του!
  Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να λυθεί με νομοθετική πρωυοβουλία όπου να δίδεται το δικαίωμα στον ξενοδόχο να υποβάλει αίτημα επαναχάραξης του παλαιού αιγιαλού ενώπιον αρμόδιας επιτροπής η οποία να δεσμεύεται από νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας τουλάχιστον 20 ετίας καθώς και από το γεγονός ότι έχουν ανεγερθεί ξενοδοχεία βάσει αδειών οικοδομής.
  Για όλα τα λοιπά θα πρέπει να υπάρχει το δικαιώμα εξαγοράς οποτεδήποτε
  ΑΚόμη και η μεταβατική διάταξη που θέτει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξαγοράς είναι άδικη για όλες τις άλλες περιπτώσεις και προσβάλει την αρχή της ισότητας.
  Τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο δικαίωμα μέχρι και κάποιο διάστημα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και όχι να σταματά (και να φωτογραφίζει με αυτόν τον τρόπο αιτήσεις που έχουν κατατεθεί) μέχρι τον Απρίλιο του 2018!
  Με εκτίμηση
  Λεωνίδας Μαραβέλης
  Δικηγόρος

 • 8 Μαρτίου 2020, 17:50 | Βανταρακης εμμανουηλ

  Σε σωστη κατεύθυνσή είναι το νομοσχέδιο.Για να μην χαρακτηριστεί όμως φωτογραφικό και μονο για ξενοδοχειακές μοναδες πρέπει να συμπεριλάβει περιπτώσεις νομιμος υφιστάμενων καταστημάτων εστίασης τα οποια εχουν αδεια λειτουργίας, να εχουν δικαίωμά εξαγοράς παλαιού αιγιαλού.
  Ακομα περιπτώσεις ιδιοκτησίας που εχουν στην κατοχή τους συμβόλαια 100 χρόνων να εχουν δικαίωμά εξαγοράς.
  Και φυσικά τι θα γίνει με τα πρόστιμα .