ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 17 Εναρμόνιση του πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έγκριση μεταβολής των ορίων των Π.Ο.Τ.Α. προς το αντίστοιχο πλαίσιο των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ

 

Η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ίδρυση της. Με κοινές αποφάσεις των συναρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 ν. 4622/2019, επιτρέπονται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, μεταβολές της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολικών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης, μείωση ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας έκτασης και
ββ. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επέκτασης της Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης.
γγ. Η ανάγκη μεταβολής της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. οφείλεται σε λόγους συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις.
Δεν θεωρείται μεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναμικότητας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων».

  • 9 Μαρτίου 2020, 13:08 | WWF Ελλάς

    Κατά την προτεινόμενη διάταξη, η γεωγραφική έκταση ενός ΠΟΤΑ μπορεί να επεκταθεί κατά 15% «αθροιστικά» (και κατά μέγιστο) χωρίς την έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος. Χωρίς καμία αιτιολογία, από την οποία να προκύπτει η ανάγκη αυτή, η διάταξη επιτρέπει την παράκαμψη των ισχυουσών διαδικασιών για ακόμα μεγαλύτερη επέκταση από αυτήν που επιτρέπουν οι κείμενες διατάξεις (σήμερα 10%).

  • 8 Μαρτίου 2020, 13:56 | Αλέξανδρος Κάρλος

    Η παρούσα αντικατάσταση στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν.998/1979 (Α’ 289) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) αφήνει αρρύθμιστο το ζήτημα εγκαταστάσεων μηχανισμών με συρματόσχοινα ως αυτοτελή έργα καθώς τις περιορίζει ως συνοδευτικά έργα άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. 
    Αντιστοιχες εγκαταστάσεις υφίστανται σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ως αυτοτελή έργα – αυτονομες τουριστικές δραστηριότητες σε ανταγωνιστικούς προς την χώρα μας – προορισμούς, Οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν προκαλούν αισθητική αλλίωση του τοπίου και εκτός της παροχής εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού αναψυχής προς τους επισκέπτες περιοχών της χώρας έχουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την Ελλάδα.
    Θα πρέπει να μελετηθεί  και συμπεριληφθεί στην παρουσα διάταξη η περίπτωση εγκαταστασεων μηχανισμών με συρματόσχοινα ως αυτοτελή / αυτόνομα έργα.