Άρθρο 11 Κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών αξιοθέατων

 

1. Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων θεωρούνται επενδύσεις αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και μπορούν να επιδοτούνται από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα.
2. Χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία ΕΕΑΧ καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων απαλλάσσονται του φόρου δωρεάς και ισχύει γι’ αυτές οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή ή ευνοϊκή διάταξη της ισχύουσας για τις χορηγίες νομοθεσίας.
3. Οι χορηγίες της προηγούμενης παραγράφου, που γίνονται από επιχειρήσεις, θεωρούνται ως δαπάνες κοινωνικής ευθύνης, που γίνονται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους και συνυπολογίζονται στα έξοδα για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του επιχορηγούμενου Καταδυτικού Αξιοθέατου.

  • 9 Μαρτίου 2020, 09:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

    Επειδή η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η εντατική και ανεξέλεγκτη χρήση του καταδυτικού τουρισμού είχε αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, και με δεδομένη την εξαιρετικά εκτεταμένη ακτογραμμή και πολυνησία της χώρας μας, θα πρέπει να οριστούν κριτήρια και προϋποθέσεις για τη δημιουργία ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων. Προϋποθέσεις (ανάλογες με αυτές των καταδυτικών πάρκων) που διασφαλίζουν ότι η μελλοντική σωρευτική ανάπτυξη των ‘ελεύθερων καταδυτικών περιοχών’ δεν θα παράγει συγκρούσεις στη χρήση του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου και δεν θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και θαλάσσιο πλούτο της χώρας ακυρώνοντας έτσι τον αρχικό/ δηλωμένο στόχο για εμπλουτισμό της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και βελτίωση της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου.
    Προς αυτή την κατεύθυνση κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση τους από τα κίνητρα του άρθρου 11 ή η υπαγωγή σε αυτά μόνο των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • 29 Φεβρουαρίου 2020, 19:43 | Άγγελος Μαγκλής

    Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στην παράγραφο 1. του παρόντος άρθρου και η δυνατότητα επιδότησης της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνα, είτε επισκόπισης ή ανασκαφής, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτή να προηγηθεί πριν την τελική χωροθέτηση και αδειοδότηση ενός καταδυτικού πάρκου, ελεύθερου τεχνητού θαλάσσιου αξιοθεάτου και ΕΕΑΧ. Το κόστος της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικό (συνήθως δεκαπλάσιο της χερσαίας αρχαιολογικής έρευνας) και η απουσία επιδότησης του θα αποτελέσει ισχυρό εμπόδιο στην χωροθέτηση και τελική αδειοδότηση των καταδυτικών πάρκων, ελεύθερων τεχνητών θαλασσίων αξιοθέατων και ΕΕΑΧ.