Άρθρο 46 Κυρώσεις

 

1. Για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης του τουριστικού καταλύματος πρόστιμο ύψους από 300 έως 1.000 ευρώ.
2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας που να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.
3. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 44 το παρόντος περί υποχρεώσεων των φορέων διαχείρισης των καταλυμάτων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
4. Σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια παράβαση εντός ενός (1) έτους, το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση επόμενης υποτροπής εντός του ίδιου έτους η κολυμβητική δεξαμενή σφραγίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
5. Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, ο υπόχρεος της παράβασης καλείται με απόδειξη να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Κατά των πράξεων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 της παρ. 6 της περ. δ του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).

  • 9 Μαρτίου 2020, 08:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ

    Πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής: Για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης ή στην επιχείρηση όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα διαχείρισης (βλ. Υ.Α. 7888 άρθρο 3 παρ. 1 α) του τουριστικού καταλύματος πρόστιμο ύψους από 300 έως 1.000 ευρώ.