ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 34 Εναρμόνιση της διάταξης για τις επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις με σκοπό τη δημιουργία γηπέδων γκολφ προς τις επεμβάσεις για τη δημιουργία άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών – υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, καθώς και η δημιουργία γηπέδων γκολφ. Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου».
2. Στο τέλος της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τα γήπεδα γκολφ, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,05 εφαρμοζόμενος επί του 10% της συνολικής δεσμευόμενης για την επένδυση έκτασης δασικού χαρακτήρα».

  • 9 Μαρτίου 2020, 09:15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

    Η δημιουργία γηπέδων γκόλφ εντός δασών και δασικών εκτάσεων αποτελεί κατάφορη παραβίαση των όρων αειφορίας αυτών των οικοσυστημάτων.
    Το άρθρο 34 πρέπει να καταργηθεί.

  • 8 Μαρτίου 2020, 14:59 | Αλέξανδρος Κάρλος

    Η παρούσα αντικατάσταση στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν.998/1979 (Α’ 289) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) αφήνει αρρύθμιστο το ζήτημα εγκαταστάσεων μηχανισμών με συρματόσχοινα ως αυτοτελή έργα καθώς τις περιορίζει ως συνοδευτκά έργα άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Αντιστοιχες εγκαταστάσεις υφίστανται σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ως αυτοτελή έργα – αυτονομες τουριστικές δραστηριότητες σε ανταγωνιστικούς προς την χώρα μας – προορισμούς, Οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν προκαλούν αισθητική αλλοίωση του τοπίου και εκτός της παροχής εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού αναψυχής προς τους επισκέπτες περιοχών της χώρας έχουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την Ελλάδα.
    Θα πρέπει να μελετηθεί  και συμπεριληφθεί στην παρουσα διάταξη η περίπτωση εγκαταστασεων μηχανισμών με συρματόσχοινα ως αυτοτελή / αυτόνομα έργα.