Άρθρο 42 Εκπαίδευση ναυαγοσώστη πισίνας

 

1. Η διδασκόμενη ύλη για την εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας καλύπτει, τουλάχιστον, την εξεταστέα ύλη του επομένου άρθρου. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) του άρθρου 42 του παρόντος) και από ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρθρου 42 του παρόντος). Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική του ν. 2740/1999 (Α’ 186) ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής.
2. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται από είκοσι (20) κατ’ ανώτατο όριο εκπαιδευόμενους. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) του άρθρου 42 του παρόντος διατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) διδακτικές ώρες. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρθρου 42 του παρόντος διατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) διδακτικές ώρες. Για τη διδασκαλία της ορολογίας στην αγγλική γλώσσα διατίθενται τουλάχιστον πέντε (5) διδακτικές ώρες και για την προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών διατίθενται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.

3. Στο αρχείο της η Σχολή τηρεί:
α) Ατομικό φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο, στον οποίο περιλαμβάνεται:
αα) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του εκπαιδευόμενου.
αβ) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός από την ημερομηνία που έγινε δεκτός προς φοίτηση) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/-ες να προκύπτει ότι είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να λάβει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
αγ) Συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευόμενου.
β) Βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, οι ανά ώρα εκπαίδευσης παρουσίες και απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το βιβλίο φυλλομετράται και υπογράφεται από τον Διευθυντή εκπαίδευσης της Σχολής.
γ) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

4. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και αποκτούν πιστοποιητικό σπουδών. Στο πιστοποιητικό σπουδών, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ

  Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και συμφωνούμε στην αναγκαιότητα βελτιώσεων του νομοθετικού πλαισίου, με πρωταρχικό στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο των πνιγμών και εν γένει των ατυχημάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας μας. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των Λουομένων και των Ναυαγοσωστών παραθέτουμε τις προτάσεις της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής , ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.

   Άρθρο 42, παράγραφος 1
  Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει πτυχίο ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή να είναι πτυχιούχος αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ΚΑΙ της ημεδαπής.
  Το άρθρο 50 του ν.4653/20 προβλέπει την εξίσωση των πτυχίων των Κολλεγίων με τα πτυχία των Α.Ε.Ι.

   Άρθρο 42 , παράγραφος 1 να προστεθεί:

  «Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα έως αθ του άρθρου 42 του παρόντος) και από ιατρό ή εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών πιστοποιημένο από διεθνή οργανισμό ή εκπαιδευτή πιστοποιημένο από το ΕΚΑΒ (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι έως και αιε του άρθρου 42 του παρόντος)»
  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών αναγνωρίζεται όποιος έχει πιστοποιηθεί από Διεθνή Οργανισμό (EFR, AHA, ERC κ.α) αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αναφέρουμε το παράδειγμα των Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών στην Αυτόνομη Κατάδυση στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένοι από τον Emergency First Response (EFR).

   Άρθρο 42, παράγραφος 3
  Τα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις ιατρών για τους Εκπαιδευόμενους, για τους Εκπαιδευτές και τον Διευθυντή να είναι πρόσφατα, εντός του τελευταίου έτους Και όχι εντός του τελευταίου μηνός. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος.

  Με εκτίμηση
  Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής – ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ
  https://www.pashna.gr/

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:04 | ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΝΕ)

  Συγχαρητήρια στο Υπουργείο. Το σχέδιο νόμου είναι προς θετική κατεύθυνση και προασπίζει την ασφάλεια στις πισίνες.
  Ως Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος προτείνουμε οι αθλητικές δοκιμασίες να τροποποιηθούν ώς εξής:

  β) κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
  βα) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.
  ββ) Κολύμβηση πενήντα (50) μ. με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο λεπτών (2′).
  βγ) Κολύμβηση τετρακοσίων (300) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10′).
  βδ) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
  βε) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι μέτρων (20) μ.
  βστ) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.

  Θεωρούμε οτι οι προτεινόμενες αθλητικές δοκιμασίες είναι επαρκείς και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του ναυαγοσώστη πισίνας.

  Με εκτίμηση
  ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΝΕ)
  http://www.esne.org.gr

 • Στο άρθρο 42, παρ.3,αβ : Τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών που ο διευθυντής της εκάστοτε ναυαγοσωστικής σχολής θα πρέπει να τηρεί σε ατομικό φάκελο του κάθε εκπαιδευόμενου, όπως ήδη ισχύει στο προεδρικό διάταγμα 31/2018 άρθρο 4 παρ. 3α , θα είναι πιο ορθό να βρίσκονται σε ισχύει από την ημερομηνία που έγινε δεκτός προς φοίτηση για πρακτικούς λόγους, καθώς λόγω γραφειοκρατίας μπορεί να καθυστερήσει η έκδοση αυτών και εφόσον δεν βρίσκονται όλοι σε θέση να απευθυνθούν σε κάποιο ιδιώτη ιατρό για οικονομικούς λόγους, θα πρέπει να διασφαλίζεται και χρονικά το δικαίωμα τους για την παροχή αυτών δωρεάν από δημόσιο νοσοκομείο.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 20:21 | Κώστας Δημητρίου

  επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό & παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχει έλλειψη σε ναυαγοσώστες, ενώ όταν γίνονται διάφορες προκηρύξεις για εποχική ή μόνιμη πρόσληψη δεν εμφανίζονται πολλές φορές υποψήφιοι, που να έχουν τα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα , ιδίως το σχετικό πτυχίο, προτείνω :
  1-Να προβλεφθεί ότι όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων & των σωμάτων ασφαλείας να υποχρεούνται να λάβουν εντός 5ετίας από ισχύος του παρόντος νόμου το σχετικό πτυχίο. Για την εκπαίδευση να προβλεφθεί ότι θα λειτουργήσουν με ευθύνη των αρμοδίων υπουργείων σχολές για εκπαίδευση για ναυαγοσωστική.
  2-Όλοι οι στρατεύσιμοι των ενόπλων δυνάμεων (στρατού ξηράς, πολεμικού ναυτικού και πολεμικής αεροπορίας) να υποχρεούνται κατά την διάρκεια της θητείας τους να εκπαιδευθούν και να λάβουν δίπλωμα ναυαγοσώστη καθώς και εκπαίδευση για πρώτες βοήθειες. (Ίσως αυτό μπορεί να γίνει και με κοινοτικά κονδύλια).