Άρθρο 58 Βελτιώσεις ισχυουσών ρυθμίσεων της δραστηριότητας εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

 

1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων της περίπτωσης δ` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α` 155) και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α` 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευόμενης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε επιχειρήσεις της παρούσας υποπαραγράφου».

3. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου».

4. Το πρώτο εδάφιο της περ. 5 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό από τα σημεία αφίξεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Η μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα ιδιοκτησίας των καταλυμάτων ή οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή καταλυμάτων δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις ή κατόπιν σύμβασης μίσθωσης, ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών, συναφθείσας με γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014.».

5. Η περίπτωση 5Α της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«5Α. Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία είτε χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή συμβάσεων βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Η μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου, για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 7/2018 (Α 12) και πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και προπληρωμένο πρόγραμμα του ταξιδιού των πελατών τουριστικών γραφείων, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού / μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό γραφείο. Για τη μεταφορά απαιτείται:
α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία μεταφοράς, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,
β) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5 mm (χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. του τουριστικού γραφείου,
γ) εντός του οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο:
αα) η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου,
ββ) η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον, σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει στην κυριότητα του τουριστικού γραφείου, αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της σύμβασης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, συνοδευόμενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του αυτοκινήτου ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του,
γγ) η άδεια οδήγησης του οδηγού που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οδηγών Ε.Ι.Χ.,
δδ) η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, αν ο οδηγός του οχήματος είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου και
εε) η διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), η οποία περιλαμβάνει και αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο πακέτο διακοπών, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος.

Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να τροποποιούνται τα διακριτικά γνωρίσματα της περίπτωσης β, τα έγγραφα της περίπτωσης γ, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διάταξη.

Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας επισύρει σε βάρος του τουριστικού γραφείου πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Αν η μεταφορά εκτελείται χωρίς να έχει εκδοθεί διατακτική ταξιδιού/ μεταφοράς (voucher) ή χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Κατά τα λοιπά, παραμένουν εφαρμοστέες οι κυρώσεις του ν. 4530/2018.

Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».

6. Προστίθεται περίπτωση 5Β στην υποπαράγραφο Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ως εξής:

«5Β.
1. Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της περίπτωσης ζ του άρθρου 1 του ν.4256/2014 (Α’92), με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, ιδιόκτητα ή κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, ιδιοκτήτη του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, προς τους λιμένες επιβίβασης των πελατών τους και αντίστροφα.
2. Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/ 2012 (Α` 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με τους πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής προς τους λιμένες επιβίβασης των πελατών τους και αντίστροφα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Υποδομών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.».

7. Η υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. Το όριο του μέγιστου χρόνου κυκλοφορίας του προηγούμενου εδαφίου δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών.»

 • 7 Μαρτίου 2020, 21:32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Μετά λύπης διαβάζουμε ότι αποσύρετε το άρθρο 58 μετά από συμφωνία ταξί και υπουργείου. Τελικά η βελτίωση που αναγράφει ο τίτλος μετατρέπετε σε προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες και ανταλλάγματα και όχι βελτίωση – ανάπτυξη του τουριστικού πακέτου.

  Παρ όλα αυτά, αν ακόμα μετράει η γνώμη μας θα λέγαμε ότι τα άρθρα και οι νόμοι θα πρέπει να είναι ποιο ξεκάθαροι με σκοπό την ορθή χρήση του νόμου από τις επιχειρήσεις και κατανοητοί από τα ελεγκτικά όργανα, που δεν θα τους δίνει την δυνατότητα ο καθένας να ερμηνεύει τον νόμο όπως αυτός τον καταλαβαίνει.

  Στο συγκεκριμένο άρθρο στην περίπτωση 5Α που αναφέρεται για τα τουριστικά γραφεία να αποσαφηνιστεί και να γίνει ξεκάθαρο στο σημείο  «Για τη μεταφορά απαιτείται:
  α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία μεταφοράς, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών……….»

  Συμφωνούμε αλλά σαν τουριστικό γραφείο όταν έχουμε κάνει βραχυχρόνια μίσθωση με ένα αυτοκίνητο από γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων για να εξυπηρετεί άνευ κομίστρου δικούς μας πελάτες δεν μπορεί να του απαγορεύει ο νόμος ώρες που δεν εξυπηρετεί δικούς μας πελάτες με προπληρωμένο πρόγραμμα να μπορεί να κάνει σύμβαση αυτή η επιχείρηση με άλλο τουριστικό γραφείο ώστε να μεταφέρει και άλλους πελάτες ή ακόμα και δικούς του.

  Άρα εμείς θα λέγαμε να ξεκαθαριστεί και να αναγράφετε «Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία είτε χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή κατόπιν σύμβασης μίσθωσης, ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών από γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

  Αυτό δίνει την δυνατότητα σε μικρά τουριστικά γραφεία όταν έχουν πελάτες που έχουν επιλέξει πακέτων διακοπών όπως να αναφέρετε στο  π.δ. 7/2018 να μπορούν να κάνουν χρήση Ε.Ι.Χ. που έχουν σύμβαση με ένα γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων και δεν χρειάζεστε να έχουν το όχημα στην αποκλειστική τους χρήσης αν δεν έχουν συνέχεια πελάτες που θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας μέσα στο πακέτο διακοπών.

  Με εκτίμηση και ελπίδα ότι θα ακουστεί και η δική μας φωνή μέσα από αυτή την διαβούλευση.

 • 7 Μαρτίου 2020, 18:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Μετά λύπης διαβάζουμε ότι αποσύρετε το άρθρο 58 μετά από συμφωνία ταξί και υπουργείου. Τελικά η βελτίωση που αναγράφει ο τίτλος μετατρέπετε σε προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες και ανταλλάγματα και όχι βελτίωση – ανάπτυξη του τουριστικού πακέτου.

  Παρ όλα αυτά αν ακόμα μετράει η γνώμη μας θα λέγαμε ότι τα άρθρα και οι νόμοι θα πρέπει να είναι ποιο ξεκάθαροι με σκοπό την ορθή χρήση του νόμου από τις επιχειρήσεις και κατανοητοί από τα ελεγκτικά όργανα, που δεν θα τους δίνει την δυνατότητα ο καθένας να ερμηνεύει τον νόμο όπως αυτός τον καταλαβαίνει.

  Στο συγκεκριμένο άρθρο στην περίπτωση 5Α που αναφέρεται για τα τουριστικά γραφεία να αποσαφηνιστεί και να γίνει ξεκάθαρο στο σημείο  «Για τη μεταφορά απαιτείται:
  α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία μεταφοράς, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών……….»

  Συμφωνούμε αλλά σαν τουριστικό γραφείο όταν έχουμε κάνει βραχυχρόνια μίσθωση με ένα αυτοκίνητο από γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων για να εξυπηρετεί άνευ κομίστρου δικούς μας πελάτες δεν μπορεί να του απαγορεύει ο νόμος ώρες που δεν εξυπηρετεί δικούς μας πελάτες με προπληρωμένο πρόγραμμα να μπορεί να κάνει σύμβαση αυτή η επιχείρηση με άλλο τουριστικό γραφείο ώστε να μεταφέρει και άλλους πελάτες ή ακόμα και δικούς του.

  Άρα εμείς θα λέγαμε να ξεκαθαριστεί και να αναγράφετε «Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία είτε χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή κατόπιν σύμβασης μίσθωσης, ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών από γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

  Αυτό δίνει την δυνατότητα σε μικρά τουριστικά γραφεία όταν έχουν πελάτες που έχουν επιλέξει πακέτων διακοπών όπως να αναφέρετε στο  π.δ. 7/2018 να μπορούν να κάνουν χρήση Ε.Ι.Χ. που έχουν σύμβαση με ένα γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων και δεν χρειάζεστε να έχουν το όχημα στην αποκλειστική τους χρήσης αν δεν έχουν συνέχεια πελάτες που θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας μέσα στο πακέτο διακοπών.

  Με εκτίμηση και ελπίδα ότι θα ακουστεί και η δική μας φωνή μέσα από αυτή την διαβούλευση.

 • 6 Μαρτίου 2020, 16:02 | Κόκκινος Θεοφάνης

  Διάβασα σε δελτίο τύπου ότι τό συγκεκριμένο
  άρθρο δλδ τό 58 αποσύρεται…… αυτό έγινε από ότι είδα μέρα από συνάντηση με μια ομοσπονδια ταξί.. …. εάν αυτό ίσχυει, δυστυχώς αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι οι επίσημοι φορείς είναι όμηροι,δεν ξέρω με ποιόν τρόπο καί λυπάμαι που τό λέω ενός συγκεκριμένου κλάδου…..άρα κύριοι της ΝΔ μετά καί τους προηγούμενους κυβερνώντες ελαφρά την καρδία ικανοποιείτε οτιδήποτε παράλογο σας ζητεί ο συγκεκριμένος κλάδος απαξιώνοντας καί δημιουργώντας τεράστια πρόβληματα εν όψει καί τής νέας σεζόν ενός κλάδου ιδιωτικού που απασχολεί χιλιάδες κόσμο φέρνει τεράστια έσοδα καί θά μπορούσε νά φέρνει καί πολύ περισσότερα και στην ουσία αναιρειτε αυτά πού λέγατε προεκλογικά για ανάπτυξη καί ενθάρρυνση τής επιχειρηματικότητας….λυπουμαστε… Αναθεωρήστε

 • 5 Μαρτίου 2020, 17:35 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΚΑΛΕΦ

  Η πολυπλοκότητα του νόμου δεν ευνοεί ούτε την επιχειρηματικότητα, ούτε την ανάπτυξη της χώρας ούτε τη βελτίωση των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Το νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι απλό και ξεκάθαρο. Πέραν των εν λόγω άρθρων απαιτούνται άμεσα διορθώσεις σε στρεβλώσεις από προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις. Εν συντομία και δίχως να θέλω να κουράσω παραθέτω παρακάτω ορισμένες θέσεις:

  1) Από τη στιγμή που εφαρμόζεται και είναι σε ισχύ η ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν έχει κάποιο ουσιαστικό λόγο ύπαρξης το χειρόγραφο συμβόλαιο. (μπορεί να παραμείνει ως προαιρετικό -εναλλακτικό έγγραφο π.χ. σε περίπτωση που δεν λειτουργεί η πλατφόρμα ή το διαδίκτυο)

  2) Επέκταση της περιόδου που ισχύει το μισάωρο για τα νησιά. Είναι φαιδρό να θεωρείται ότι η τουριστική περίοδος είναι από Μάϊο μέχρι Αύγουστο. Σε ήδη απεσταλμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία σας έχουμε παραθέσει επίσημα στοιχεία αφίξεων όπου αποδεικνύεται ότι η τουριστική σεζόν ξεκινάει ουσιαστικά τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο. Μικρότερη κίνηση φυσικά παρατηρείται ακόμα και τους μήνες Μάρτιο και Νοέμβριο. Όπως και να χει είναι παράλογο πελάτης π.χ. που μισθώνει ΙΧΕ με Οδηγό 30/08 να καλείται να πληρώσει 40€ και μετά από 2 μέρες 01/09 ο πελάτης να καλείται να πληρώσει 90€. Ο Σεπτέμβριος μήνας είθισται να υπερισχύει από αριθμό αφίξεων και από το μήνα Μάιο αλλά και από τον Ιούνιο. Η επέκταση λοιπόν της εφαρμογής του μισάωρου, είναι απολύτως δίκαιη, αναγκαία και επιτακτική.

  3) Η επέκταση της διάρκειας ζωής των οχημάτων στα 12 έτη.

  4) Η ελεύθερη σύναψη συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων με οδηγό και καταλυμάτων/ξενοδοχείων, με σκοπό τη μεταφορά άνευ κομίστρου των πελατών των καταλυμάτων από και προς τα σημεία άφιξης και αναχώρησης προς και από τα καταλύματα.

  Στην πρόταση νόμου αναφέρεται: …» Η μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα ιδιοκτησίας των καταλυμάτων ή οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή καταλυμάτων δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις ή κατόπιν σύμβασης μίσθωσης, ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών, συναφθείσας με γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014.».» ….

  Κάτι τέτοιο ευνοεί μόνο καταλύματα που έχουν μεγάλο μέγεθος και μεγάλο αριθμό κλινών, διότι για μικρότερης κλίμακα κατάλυμα θα ήταν ασύμφορο, να μισθώσει ή να αγοράσει ή να έχει δικό της υπάλληλο για να εκτελεί το μεταφορικό έργο.

  5) Το ελάχιστο τίμημα που εφαρμόζεται και στο μισάωρο και στο 3ωρο καταστρατηγεί κάθε έννοια ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισμού. Αναρωτιέται κανείς σε ποιον άλλο κλάδο υπάρχει ελάχιστο τίμημα παροχής υπηρεσιών. Ίσες ευκαιρίες για όλους σημαίνει ίσες ευκαιρίες για όλους, δίχως αστερίσκους και παρενθέσεις.

  6) Κατάργηση υποχρεωτικής καταχώρησης του διαβατηρίου ή της ταυτότητας του πελάτη. Δυσχεραίνει το έργο μας, υποβαθμίζει το τουριστικό μας προϊόν, εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλα αυτά χωρίς ουσιαστικό λόγο. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα κάθε σύμβασης και η αληθινή της υπόσταση με το ονοματεπώνυμο του μισθωτή.

 • 4 Μαρτίου 2020, 18:30 | Βασίλης Μαντάς

  Με τον παρόν άρθρο παύει πλέον η δυνατότητα των τουριστικών γραφείων να παρέχουν την υπηρεσία μίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό καθώς αυτή θα παρέχεται αποκλειστικά από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (και εταιρείες, συνεταιρισμούς ΕΔΧ).
  Με το άρθρο 64, μεταβατικές διατάξεις, παράγραφος 4, δίνεται η δυνατότητα στα υφιστάμενα αδειοδοτημένα τουριστικά γραφεία να συνεχίσουν να παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.
  Παράλληλα, με την παράγραφο 5, άρθρο 58, φαίνεται ότι τα τουριστικά γραφεία που χρησιμοποιούν ΕΙΧ αυτοκίνητα με οδηγό για την εξυπηρέτηση πελατών τους στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού (ελάχιστης διάρκειας 24 ωρών) θα το κάνουν με οχήματα που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.
  Τέλος, για να έχει τη δυνατότητα μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων να παρέχει και την υπηρεσία της ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό θα πρέπει να έχει κατά ελάχιστο στην κατοχή της 2 αυτοκίνητα και να έχει δηλώσει στην αρμόδια ΠΥΤ εκ των προτέρων ποιο αυτοκίνητο διατίθεται, αποκλειστικά και μόνο, για ποια υπηρεσία, δηλαδή με και χωρίς οδηγό. (Αυτό είναι η ισχύουσα ρύθμιση από άλλους νόμους και ερμηνείες των ΠΥΤ).

  Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και παρατείνει τον, κατά γενική ομολογία, δαιδαλώδη χαρακτήρα του νομικού πλαισίου που συναντάμε σχεδόν παντού στο Ελληνικό κράτος και δυσκολεύεται, ως αποτρέπεται, η μικρή επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.

  Για παράδειγμα, μικρό τουριστικό γραφείο που είχε ένα αυτοκίνητο και το χρησιμοποιούσε είτε για την εξυπηρέτηση των πελατών του στο πλαίσιο πακέτου είτε το μίσθωνε σε πελάτες που ήθελαν μόνο αυτήν την υπηρεσία ή σε άλλα τουριστικά γραφεία προκειμένου να καλύψουν μια αυξημένη ζήτηση πλέον δεν θα μπορεί να το κάνει. Θα έχει ένα αυτοκίνητο δηλωμένο για μια μόνο δραστηριότητα με αποτέλεσμα την μη βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού (δλδ κεφαλαίου) και την υποχρεωτική προσφυγή σε άλλες εταιρείες προκειμένου να εξυπηρετήσει την πολύπλευρη ζήτηση που αντιμετωπίζει με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας.

  Την ίδια στιγμή ένα μεγαλύτερο τουριστικό γραφείο που είχε τη δυνατότητα να έχει πάνω από ένα αυτοκίνητο, θα συνεχίσει μεν να προσφέρει και τις δύο υπηρεσίες από μια όμως λιγότερο ανταγωνιστική θέση καθώς θα πρέπει να δηλώσει για ποια χρήση είναι το κάθε όχημα και δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει με βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τη ζήτηση που αντιμετωπίζει το διαθέσιμο εξοπλισμό του.

  Επιπρόσθετα, από ισχύος της παρούσας διάταξης, ένα νεοϊδρυθέν τουριστικό γραφείο θα παραμείνει διαρκώς με ανταγωνιστικό έλλειμμα ως προς τα προηγούμενα καθώς δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με τα παλαιότερα (μίσθωση ΕΙΧ με οδηγό).

  Αν τώρα κάποιο τουριστικό γραφείο θελήσει να κάνει διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του, είτε με παύση είτε με συνέχιση τη δραστηριότητας του γραφείου καθεαυτού, θα πρέπει να ιδρύσει εκ νέου και γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτό έχει ως κύριο εμπόδιο εισόδου την προϋπόθεση απόκτησης 2 αυτοκινήτων (ενώ ως γραφείο είχε 1 αυτοκίνητο) και την κατά δήλωση αποκλειστική χρήση του καθενός αυτοκινήτου, το ένα ως ενοικιαζόμενο χωρίς οδηγό και το άλλο με οδηγό. Προκύπτει δηλαδή και εδώ το πρόβλημα της μη βέλτιστης χρήσης των πόρων της μικρής επιχείρησης, της μείωσης της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης του κόστους όπου σε συνδυασμό και με τον ευάλωτο χαρακτήρα που έχουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα είναι σαφώς σε μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τη σχεδόν βέβαιη αδυναμία λειτουργίας της μικρής επιχείρησης μεσομακροπρόθεσμα.

  Η αδυναμία εύκολης εισόδου νέων παικτών και η a priori μη ορθολογική λειτουργία των πολύ μικρών επιχειρήσεων οδηγεί σε κλάδους που νέμονται από ελάχιστες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Στην παρούσα φάση όπου ζητούμενο για την εθνική οικονομία και για τα επόμενα χρόνια είναι οι μέγιστοι δυνατοί ρυθμοί ανάπτυξης, η σημαντική μείωση της ανεργίας, και η παροχή υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, εκτιμώ πως οι ρυθμίσεις του άρθρου 58 και του 64.δ όπως έχουν προταθεί θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

  Προτείνω λοιπόν,

  να γίνει πλήρης διαχωρισμός της δραστηριότητας της ενοικίασης ΕΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό από τη δραστηριότητα του τουριστικού γραφείου (αυτό φαίνεται να είναι και το σημαντικότερο αίτημα της συνδικαλιστικής ηγεσίας των τουρισικών γραφείων).
  Τα υπάρχοντα τουριστικά γραφεία που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία και έχουν σχετική «άδεια μίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό» αυτοδίκαια και αυτομάτως να παίρνουν την «άδεια» γραφείου ενοικίασης αυτοκινήτων εκτός και αν δεν το επιθυμούν. Τη δραστηριότητα του τουριστικού γραφείου καθεαυτού αν θέλουν την συνεχίζουν ή την παύουν.
  Τα γραφεία ενοικίασης αυτοκίνητων να μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ποσοτικό περιορισμό πλήθους αυτοκινήτων (όπως ισχύει ήδη σήμερα για την ενοικίαση χωρίς οδηγό) οπότε θα μπορούν να λειτουργούν ως τέτοια και με ένα μόνο αυτοκίνητο στην κατοχή τους και να μπορούν ελεύθερα να το διαθέτουν για ενοικίαση με ή χωρίς οδηγό αναλόγως τη ζήτηση που έχουν. Το ίδιο να ισχύει και για παραπάνω από ένα αυτοκίνητα. Αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε να μπει ένας περιορισμός, αυτός θα έπρεπε να ήταν προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων, ώστε αν μια εταιρεία έχει στην κατοχή της πάνω από 20 αυτοκίνητα, για παράδειγμα, τότε και μόνο να δηλώνει για τα επιπλέον σε ποια δραστηριότητα θα ενταχθούν αποκλειστικά.

  Τέλος, είναι αναγκαίο, και επιτακτικό ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, να γίνει μια σαφής κωδικοποίηση και τυποποίηση των απαιτούμενων στοιχείων που πρέπει να υπάρχουν είτε στο αυτοκίνητο είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης των συμβάσεων με καθολικό και ομοιογενή τρόπο για όλους (templates) ώστε ο κάθε επαγγελματίας να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει ώστε να είναι απολύτως νόμιμος και το κάθε αρμόδιο όργανο ελέγχου να ζητά τα ίδια και προβλεπόμενα στοιχεία χωρίς να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ερμηνεία και τις διαθέσεις του κάθε κλιμακίου ελέγχου.

  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την προσοχή σας.

 • 3 Μαρτίου 2020, 19:11 | Δημήτρης Κωσταβάρας

  Άρθρο 58 εδ. 1
  Είναι πασιφανές πως αφαιρείται από τα τουριστικά γραφεία η δυνατότητα ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ οχήματος με οδηγό.
  Είναι απορίας άξιο όμως, πως η δυνατότητα αυτή συνεχίζει να δίδεται στις εταιρείες ή συνεταιρισμούς ΕΔΧ αυτοκινήτων, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.

  Επιπλέον έως τώρα η ελάχιστη μίσθωση καθοριζόταν με ΚΥΑ. Με την αναφορά σε προκαθορισμένη 3ωρη μίσθωση συνάγεται μια συγκεκριμένη δέσμευση. Μήπως θα ήταν προτιμότερο η φράση «ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών» να αντικατασταθεί με την φράση «ελαχίστου διάρκειας η οποία θα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού μεταφορών και επικοινωνιών»;

  Άρθρο 58 εδ. 4
  Είναι πρόδηλο πως δυνατότητα εκμίσθωσης οχήματος ΕΙΧ με οδηγό θα έχουν πλέον αποκλειστικά και μόνον τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων.
  Η σύμβαση με ελάχιστη διάρκεια τριών μηνών θεωρητικά είναι υπερβολική, καθώς δεν προβλέπεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης καταλυμάτων με μικρότερη τουριστική περίοδο, όπως για παράδειγμα καταλύματα που βρίσκονται κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα, με μικρή περίοδο λειτουργίας.

  Άρθρο 58 εδ. 5
  Χρειάζεται να απαλειφθεί ο όρος «προπληρωμένο», καθώς σε κανένα σημείο του Π.Δ. 7/2018 δεν αναφέρεται αυτός ο όρος. Τουναντίον στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 7/2018, περιγράφονται ξεκάθαρα οι τρόποι πληρωμής του πακέτου που σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπουν σε «προπληρωμένο», γεγονός που σημαίνει πως εντελώς εσφαλμένα διατυπώθηκε ο όρος αυτός και στον προηγούμενο νόμο 4582/18.

  Χρειάζεται επιπλέον να αποσαφηνιστεί πως πελάτες του τουριστικού γραφείου νοούνται και οι πελάτες συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου (είτε του εξωτερικού είτε της ελληνικής επικράτειας) καθώς είναι συνήθης πρακτική τα τουριστικά γραφεία να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, αφού χρησιμοποιούν στο έπακρο ακόμη και την τοπική εξειδίκευση.

  Χρειάζεται επίσης να διευκρινιστεί πως δεν θα επισύρει διοικητικές ποινές πέραν των προβλεπομένων από τον Κ.Ο.Κ. ή την εργατική νομοθεσία η έλλειψη όσων αναφέρονται πως απαιτείται να βρίσκονται εντός του οχήματος στο υποεδάφιο «γ» (άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, άδεια οδήγησης του οδηγού, σύμβαση εργασίας οδηγού). Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως κάτι τέτοιο αντίκειται άλλωστε στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισονομίας.

  Χρειάζεται ακόμη να αντικατασταθεί ο όρος «πακέτο διακοπών» που αναφέρεται στο υπο-εδάφιο «εε)» με τον ορθό «πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών» (ως άλλωστε περιγράφεται ρητά στο άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 7/2018, αλλά και ως αναφέρεται στην αρχή του συγκεκριμένου εδαφίου) καθώς είναι πιθανό να δημιουργήσει λανθασμένες ερμηνείες.

  Άρθρο 58 εδ. 6
  Στην υποπαράγραφο 2, στο σημείο που αναφέρεται «…να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση…» χρειάζεται να αντικατασταθεί η λέξη «με» με την λέξη «για την» ώστε να είναι ξεκάθαρη η έννοια. Επομένως θα χρειαστεί να αναφέρεται «…να συνάπτουν συμβάσεις για την ολική ή μερική εκμίσθωση…»

  Άρθρο 58 εδ. 7
  Διαπιστώνεται μια αντίφαση σε σχέση με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 37 του πρόσφατου νόμου 4663/20 του υπουργείου μεταφορών και επικοινωνιών αναφορικά με το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, όπως επίσης και του επιπέδου των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

 • 29 Φεβρουαρίου 2020, 17:56 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

  Καλησπέρα, αρχικά χαιρετίζω την προσπάθεια για την « Βελτίωση ισχυουσών ρυθμίσεων της δραστηριότητας εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό» όπως ακριβώς αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου.

  Δεν σας κρύβω την ανησυχία μου για τον εγχείρημα μας να επενδύσουμε στο κομμάτι αυτό μιας και είμαστε μια επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων που έχουμε προσθέσει στην ανάπτυξη της εταιρίας μας την υπηρεσία εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Υπήρχε και υπάρχει μεγάλη ζήτηση μιας και είμαστε ένα μεγάλο τουριστικό νησί ( Κέρκυρα) που οι ανάγκες των μεταφορών το καλοκαίρι είναι μεγάλο πρόβλημα. Η καλοκαιρινή περίοδος στην Κέρκυρα ξεκινάει από τον Απρίλιο και τελειώνει τον Οκτώβρη. Συγκεκριμένα όπως έχουμε αποστείλει και σε άλλη μας αλληλογραφία τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Ελλάδος για τις αφίξεις στην Κέρκυρα, ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο είναι στα ίδια πλαίσια με τον μήνα Ιούλιο αυτό και μόνο υποδεικνύει ότι η τουριστική περίοδος δεν τελειώνει τον Αύγουστο. Άρα θεωρούμε απαραίτητο να διευρυνθεί η περίοδος της εκμίσθωσης τον τριάντα λεπτών πέρα του μήνα Σεπτέμβρη.

  Από την στιγμή που μιλάμε για βελτιώσεις ίσως θα ήταν αναγκαίο και αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί αποφεύγοντας προβλήματα περί παρεξηγήσεως ότι η καλοκαιρινή περίοδος τελειώνει τον Αύγουστο.

  Το καταλαβαίνετε και εσείς ότι ενώ θέλουμε να ακολουθήσουμε την νομοθεσία όταν καλούμαστε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για αυτό γελάνε. Δεν μπορεί να πιστέψει ένα τουρίστας που φθάνει στην Κέρκυρα 25 Αυγούστου μια εκμίσθωση με οδηγό κοστίζει 40€ και όταν καλείτε να φύγει από την Κέρκυρα 3 Σεπτεμβρίου για την ίδια απόσταση, ώρα , υπηρεσία θα πρέπει να πληρώσει 90€.

  Ακόμα και σε αυτό το άρθρο 58 του παρόντος νόμου, που βρίσκετε σε διαβούλευση αυτή την στιγμή πολύ ωραία δίνει την δυνατότητα στα τουριστικά καταλύματα να συνάπτουν συμβάσεις με γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων με οδηγό ώστε να μεταφέρουν τους πελάτες τους χωρίς κόμιστρο από και προς τους σταθμούς αφίξεων αναχωρήσεων. Από την μία δίνει την δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις ώστε να υπάρχει μια ανάπτυξη των υπηρεσιών του τουριστικού καταλύματος αλλά από την άλλη σου βάζει τον περιορισμό ότι πριν από τον Μάιο και μετά τον Αύγουστο το κάθε όχημα θα μπορεί να παραλαμβάνει τους πελάτες του καταλύματος ανά τρείς ώρες. Αυτό και μόνο βάζει φρένο στο τουριστικό κατάλυμα που θέλει να παρέχει μια υπηρεσία στον πελάτη του.

  Αν και θεωρούμε παράνομο και καταχρηστικό περί του υγιείς ανταγωνισμού να ορίζετε κατώτατη τιμή μόνο σε ένα κλάδο του τουρισμού ενώ σε όλους τους υπόλοιπους τομείς να υπάρχει η ελεύθερη αγορά τότε καλό θα ήταν να εφαρμοστεί μια ενιαία τιμή, 40€ χωρίς περιορισμούς. Αν όχι είναι αναγκαία να υπάρξει διεύρυνση της καλοκαιρινής περιόδους από μήνα Απρίλιο μέχρι Οκτώβρη.

  Επειδή αυτά τα χρόνια έχουμε επενδύσει χιλιάδες ευρώ που έχουν διοχετευτεί στη ελληνική αγορά, παρακαλούμε όπως πραγματικά να βελτιώνονται οι ρυθμίσεις της δραστηριότητας εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό με μόνο όφελος την ανάπτυξη του τουρισμού και των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε τουρίστες, ισάξιες με αυτές που παρέχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2020, 11:23 | Ιωάννης Σακαβάρας

  Η κατάρα του » επιχειρείν» στην Ελλάδα..

  Όταν άνοιξε ο κλάδος των μεταφορών με το νόμο του ’12, με περισσή αισιοδοξία σπεύσαμε πολλοί να επενδύσουμε γιατί θεωρήσαμε πως επιτέλους γινόμαστε κι εμείς στον τομέα αυτό.. Ευρώπη!
  Μάταια όμως, διότι ξεκίνησαν οι ψηφοθηρικες διορθώσεις του νόμου και να θυμίσω στους μεταγενεστερους επενδυτές το 12ωρο,μετέπειτα 6ωρο,τώρα 3ωρο και μάλιστα με το κορυφαίο εφεύρημα του κ. Σπίρτζη της ελάχιστης χρέωσης των 180€ και τώρα πια 90€, που είναι εκτός από εξωπραγματικό και διαμετρικά αντίθετο με κάθε πνεύμα υγιούς ανταγωνισμού, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στις αγορές των προηγμένων χωρών της υφηλίου!
  Παράλληλα βέβαια ως επιχειρήσεις ΕΙΧ με οδηγό, πληρώνουμε όλα τα προβλεπόμενα κατά το νόμο όπως τέλη επιτηδεύματος, αγορά οχημάτων χωρίς κανένα ‘ελαφρυντικό’ όπως άλλοι κλάδοι μεταφορών (π.χ.κλάδος των ταξί με επιστροφή ΦΠΑ, χωρίς τέλη ταξινόμησης κτλ) και μάλιστα με περιορισμό χρήσης του οχήματος την 7ετία.
  Χαιρετίζω με απέραντη χαρά την πρωτοβουλία της επέκτασης στη 12ετία της χρήσης των οχημάτων ΕΙΧ που ειδικά σε νησιά με εξάμηνη σεζόν δεν έχουν προλάβει να αποσβέσουν ούτε το κόστος αγοράς, καθότι οχήματα ποιότητας και πολυτελείας με το ανάλογο κόστος αγοράς χωρίς κανένα ελαφρυντικό όπως προανέφερα και μάλιστα με τον περιορισμό του 3ώρου και της ελάχιστης χρέωσης των 90€ να μας καθιστά μη ανταγωνιστικούς όταν οι αποστάσεις λόγω του μεγέθους του νησιού, δε δικαιολογούν στον πελάτη την τιμή.
  Μετά από τόσες και αλλεπάλληλες «τρικλοποδιές» στον κλάδο των ΕΙΧ τα τελευταία χρόνια από τους έως τώρα ιθύνοντες κυρίως χάριν ψηφοθηρίας, θέλω να δείξω εμπιστοσύνη στους νέους υπευθύνους πως θα προβούν άμεσα και στην άρση του 3ώρου,στην κατάργηση της ελάχιστης χρέωσης ή τουλάχιστον της επέκτασης του μισαώρου από Μάρτιο έως Οκτώβριο στα νησιά που όπως γνωρίζουν όλοι, ο περιορισμένος αριθμός των ταξί, δυσφημίζει τους προορισμούς τους ίδιους με 2ωρες αναμονές των πελατών για ταξί!

  Με εκτίμηση,

  Ιωάννης Σακαβάρας

 • 28 Φεβρουαρίου 2020, 02:14 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

  1) Να καταργηθεί το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5). 

  2) Στο άρθρο 64 η παράγραφος 4 να αφαιρεθεί. Το μεταφορικό έργο της περ. 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 είναι αδύνατον να ελεγχθεί τροχονομικά. Καθημερινά υπάρχει σωρεία παραβάσεων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υ.Α Αριθμ. οικ. Α 43618/1925 μπορεί μόνο να επιβεβαιώσει την γνησιότητα μιας σύμβασης αν αυτή έχει αναρτηθεί και ουσιαστικά λόγω έλλειψης τροχονομικών έλεγχων ελάχιστες συμβάσεις ανεβαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού μητρώου.

  3) Τα έγγραφα της υποπερίπτωσης εε’ να καταχωρούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής όπως ήδη προβλέπεται από το άρθρο 28 του ν. 4582/18 (Α/208) και δεν έχει εφαρμοστεί εδώ και τόσο καιρο.

  4) Να τεθούν όρια ηλικίας για τα οχήματα της περ. 5 , 5Α και 5Β της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

  5) Να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση για τα εξωτερικά διακριτικά γνωρίσματα της περ. 5 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καθώς πλέον τα οχήματα αυτά αφορούν τουριστικά καταλύματα και όχι μόνο ξενοδοχεία.

  6) Με Κ.Υ.Α των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού να τροποποιηθούν τα εξωτερικά διακριτικά γνωρίσματα της περίπτωσης β των οχημάτων της περίπτωσης 5Α της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 έτσι ώστε τα οχήματα να είναι διακριτά και από τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα με σκοπό την διευκόλυνση των τροχονομικών ελέγχων.

  7) Να υπάρχει έλεγχος για τα εξωτερικά διακριτικά γνωρίσματα και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων των περιπτώσεων της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προτού αυτά τεθούν σε κυκλοφορία έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν οχήματα που σκόπιμα δεν τοποθετούν εξωτερικά διακριτικά γνωρίσματα.

  8) Να μπορούν οι πολίτες να καταγγέλλουν διαδικτυακές παραβάσεις ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών Ε.Ι.Χ με οδηγό όπως και παραβάσεις που σχετίζονται με τα εξωτερικά διακριτικά γνωρίσματα των περ. 1 , 5, 5Α , 5Β της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

  9) Να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για διαδικτυακές παραβάσεις προσφερομένων προς το επιβατικό κοινό υπηρεσιών εκτός του πλαισίου της νόμιμης εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ με οδηγό με την διαδικασία της παραγράφου 16 , άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α/155) μέσω των Π.Υ.Τ

  10) Να οριστούν άμεσα κλιμάκια ελέγχων για τα οχήματα όλων των περιπτώσεων της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

  11) Να επανέλθει η περ.3.α της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

 • 28 Φεβρουαρίου 2020, 00:47 | Στέφανος Γραμμένος

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην εκμίσθωση Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων με Οδηγό από το 2013 αλλά και ως πρόεδρος του επαγγελματικού σωματείου εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων με οδηγό Δωδεκανήσου, έχω να κάνω κάποια σχόλια και ας μου επιτραπεί και εκ της ιδιότητας μου ως πρόεδρος σωματείου να πάρω λίγο παραπάνω χώρο στο κείμενο και χρόνο από όσους το διαβάσετε.

  Σε γενική κατεύθυνση το προς ψήφιση νομοσχέδιο έχει θετικές διατάξεις, πλην της πρώτης παραγράφου που κακώς δεν αναφέρεται η ύπαρξη του νόμου 4549 14 Ιουνίου 2018 και άρθρο 130 το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 219Α του ν.4512/2018 (Α΄5) και μιλά για την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 30 λεπτών στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας από τον μήνα Μάιο ως τον μήνα Αύγουστο. Προκαλεί εύλογα πολλά ερωτηματικά γιατί δεν το αναφέρει. Ελπίζουμε να είναι μια παράλειψη από μέρους σας και όχι μια εσκεμμένη κίνηση η οποία θα πυροδοτήσει ντόμινο προβλημάτων στις επιχειρήσεις μας και χάος στις κρατήσεις της φετινής σεζόν…

  Ειδικότερα συμφωνούμε στην αλλαγή των ορίων ηλικίας των οχημάτων που μισθώνονται με οδηγό από τα 7 στα 12 έτη, κάτι που ήταν πάγιο αίτημα μας εδώ και χρόνια και αποκαθιστά μια τεράστια διαχρονική αδικία στον κλάδο των επιχειρηματιών που εκμισθώνουν Ε.Ι.Χ οχήματα με Οδηγό. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν αποκατασταθεί αρκετές ακόμη αδικίες και προβληματικές διατάξεις που θεσπίστηκαν από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού όπως:

  1. Αλλαγή του χρόνου που ισχύει το μισάωρο στα νησιά και συνδυασμό του με τις ημερομηνίες του «ανοίγματος» και του «κλεισίματος» της καλοκαιρινής περιόδου που είναι Μάρτιος με Νοέμβριος και όχι Μάιο με Αύγουστο που είναι τώρα. Εναλλακτικά προτείνουμε ενιαία ελάχιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης 1 ώρα με ελάχιστο τίμημα 40 ευρώ για όλη την Ελλάδα χωρίς διακρίσεις. Αν και πιστεύω ακράδαντα ότι η πιο γενναία εφαρμογή νομοθεσίας σε όφελος του καταναλωτή-τουρίστα άρα και των εσόδων του κράτος θα ήταν η κατάργηση των ελαχίστων τιμών και των ελαχίστων ωρών στις συμβάσεις, από την στιγμή που υπάρχει προμίσθωση και ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης των διαδρομών και των οικονομικών στοιχείων τα υπόλοιπα είναι περιττά.

  2. Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας: Περιμένουμε με ανυπομονησία την τροποποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σχετικά με τον αριθμό διαβατηρίου-ταυτότητας του πελάτη και όνομα πατρός τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη απαλειφθεί λόγω προσωπικών δεδομένων και κακόβουλων ενεργειών από επιτήδειους. Επίσης δεν μας είπατε τι θα κάνουμε εάν:

  α. Τι θα γίνεται εάν έχουμε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πληρώσει και τους μεταφέρουμε δωρεάν;

  β. Όταν δεν θα έχουμε internet που είναι συχνό φαινόμενο σε αρκετά σημεία των νησιών γενικά, θα κάνουμε χειρόγραφες συμβάσεις;

  γ. Επίσης όταν «κολλάει» η πλατφόρμα ή είναι εκτός για κάποιο λόγο (που έχει ήδη συμβεί αρκετές φορές) τι θα πρέπει να κάνουμε; χειρόγραφες;

  δ. Τι θα γίνεται με της ακυρώσεις last minute των πελατών;

  ε. Τι θα γίνεται με της καθυστερήσεις των αφίξεων των αεροπορικών εταιρειών επίσης πολύ συχνό φαινόμενο όταν εμείς έχουμε δηλώσει συγκεκριμένο δρομολόγιο με ώρα και τόπο επιβίβασης;

  Κλείνοντας και για να μην κουράσω, διότι θέλω να πω τόσα πολλά για έναν πολύπαθο κλάδο που αντιμετωπίζεται ως σάκος του box για την εκτόνωση των αντιδράσεων των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ οχημάτων κάθε φορά που έρχεται κάτι νέο, αλλά και των πελατειακών αντιλήψεων, του περασμένου θέλω να πιστεύω αιώνα, από λίγους ευτυχώς πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες της χώρας και διαχρονικά, ας κλείσω με ένα ρητό του Ιπποκράτη μιας και κατάγομαι από την γενέτειρα του την Κω: «Ωφελέειν, ή μη βλάπτειν» (Προσπάθησε να ωφελείς ή τουλάχιστον να μη βλάπτεις).

  Με εκτίμηση

  Στέφανος Γραμμένος
  Πρόεδρος

  Επαγγελματικού Σωματείου Δωδεκανήσου
  Εκμισθωμένων Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων με Οδηγό

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 18:58 | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Συνεχίζεται η πολύπλοκη διαδικασία προκειμένου χωρίς να λαμβάνονται γεωγραφικά κριτήρια. Δυστηχώς ή ευτυχώς στις Κυκλάδες δεν υπάρχουν ταξί άρα οι Υπηρεσίες των ΙΧ με οδηγό έχουν δώσει λύση στους επιχειρηματίες. Προτείνω την άμεση χρέωση της πραγματικής χρέωσης σε POS εντός του οχήματος και το οποίο θα παραχωρείται από τις τράπεζες μόνο με την κατάθεση της Βεβαίωσης που έχει εκδοθεί από τις ΠΥΤ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απόδειξη πληρωμής ή η προκράτηση από το ξενοδοχείο ή το τουριστικό γραφείο η ποινή να είναι 1000 ευρώ χωρίς δικαίωμα προσφυγής και ανάκληση της άδειας του ΙΧ για ένα μήνα. Τα έσοδα για το κράτος θα εκτοξευτούν.Επίσης κατάργηση του 3ώρου και εφαρμογή μόνο της μισής ώρας. Πλατφόρμες και λοιπές διαδικασίες είναι παντελώς άχρηστες.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 14:34 | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Ηράκλειο
  27 Φεβρουαρίου 2020
  Μακρής Νικόλαος
  Ανθέων 27 & Λάδωνος, Τ.Κ. 71409
  Ηράκλειο Κρήτης
  e-mail: info@cretevantaxi.com
  Τηλ:6944714713

  ΑΡΘΡΟ 58 ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

  Σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου τουρισμού έχω να επισημάνω τα εξής:
  Έχω άδεια από την πολιτεία τουριστικού γραφείου ,και άδεια rent a car μετά οδηγού.
  Η δραστηριότητα μου ευρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.
  Όλο αυτό το διάστημα της δραστηριότητάς μου έχω παρατηρήσει τα εξής:
  1) Η όλη λειτουργία και νομοθεσία της λειτουργίας του rent a car μετά οδηγού διέπονται από νομοθεσίες και αποφάσεις που εμπλέκονται μεταξύ τους και καθιστούν τη νομιμότητα δυσνόητη και ακαταλαβίστικη τόσο από τους επαγγελματίες που θέλουν να λειτουργούν νόμιμα όσο και από τις ελεγκτικές αρχές που δεν γνωρίζουν ποιός νόμος ισχύει και τι να ελέγχουν. Ζητάμε να γίνει ένα restart όλης της νομοθεσίας για να γνωρίζουν οι επαγγελματίες και οι ελεγκτές αρχές την ακριβή νομοθεσία.
  2) Εμείς στην Κρήτη θεωρούμε την εξαίρεση μας από το νομικό πλαίσιο που διέπει τα νησιά σχετικά με το τρίωρο και την κατώτερη μίσθωση 90 ευρώ άκρως καταστροφική.
  Από το αεροδρόμιο Ηρακλείου το 80% των κρατήσεων έγγυται σε διαδρομές 15-40 λεπτών άρα εάν χρεωθούμε 90 ευρώ το έργο μας μηδενίζεται. Θα μπορεί κάποιος να πει ας πάρουν ταξί , όμως θα πρέπει να υπολογιστεί ότι θα χρειαστούν 2 ταξί και όταν πρόκειται για οικογένειες θα πρέπει να διαμοιράζονται. Πράγμα που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Προτείνουμε στην Κρήτη να ισχύσει ότι και στα υπόλοιπα νησιά , είτε πανελλαδικά να ισχύσει η 1 ώρα και 40 ευρώ.
  3) Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί το μεταφορικό έργο των taxi και των rent a car μετά οδηγού.
  Θα πρέπει να καθοριστεί αν και είναι τοις πάσι γνωστό ότι το έργο των taxi έχει να κάνει με μεταφορές με κόμιστρο, το οποίο αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με την λειτουργία του ταξίμετρου που διαθέτει. Δεν έχει το δικαίωμα εκδρομών και ξεναγήσεων.
  Το δε rent a car μετά οδηγού, είτε ανήκει σε τουριστικά γραφεία είτε όχι λειτουργεί με μίσθωμα, το οποίο είτε αναρτάται στην πλατφόρμα είτε λειτουργεί για λογαριασμό τουριστικού γραφείου (voucher) αμοίβεται με τιμολόγιο.
  4) Αστικές μεταφορές που επικαλούνται τα ΕΔΧ δύνανται να κάνουν μόνο τα ΕΔΧ διά τον λόγο ότι δύνανται να επιβιβάζουν πελάτες από την πιάτσα ,από τον δρόμο ,από το ραδιοδίκτυο ,κλπ.
  Τα rent a car μετά οδηγού δεν έχουν τη δυνατότητα εκ του νόμου να εξυπηρετούν με αυτόν τον τρόπο , αλλά έχουν το δικαίωμα να εξυπηρετούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ανεξαρτήτως απόστασης μεταφοράς πχ. Αθήνα-Αεροδρόμιο Βενιζέλος.

  Σας ευχαριστώ,
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 19:41 | GStransfer

  Καλησπέρα Νομίζω πως όλο το νομικό πλαίσιο πρέπει να αποσαφηνίσει να απλοποιηθεί και να γίνει κατανοητό και για τους επαγγελματίες για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους αλλά και για τις ελεγκτικές αρχές
  Κατάργηση του τρίωρου καθώς και της ελάχιστης μίσθωσης των 90 ευρώ Νομίζω ότι είναι προς όφελος του Κράτους και για τον τουρισμό μονόδρομος
  Επίσης Πιστεύω πως η αύξηση των ορίων ηλικίας των οχημάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 18:55 | Κόκκινος Θεοφάνης

  Κατάργηση τού ελάχιστου μισθώματος των 90 ευρώ καί τής ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης των 3 ωρών….. θεωρώ εκτός από παράλογα είναι νομίζω καί παράνομα καί καταχρηστικά καί σίγουρα κατά τού ελεύθερου ανταγωνισμού
  Ευχαριστώ

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 15:58 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΥ.ΚΑ.Κ.ΕΛ.)

  Θα πρέπει ο νόμος να προβλέπει τη μεταφορά των πελατών των παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών από και προς τα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες τους. Χωρίς τη δυνατότητα αυτή η δημιουργία της οποιαδήποτε νομοθεσίας δεν έχει νόημα, από τη στιγμή που οι πάροχοι ουσιαστικά δεν θα μπορούν να μεταφέρουν τους πελάτες τους από και προς το σημείο που πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να προσταθεί η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 58:
  “Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών παρόχων καταδυτικών δραστηριοτήτων με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό, από και προς τα σημεία που πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες του παρόχου. Η μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα ιδιοκτησίας των παρόχων ή οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή τους δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις ή κατόπιν σύμβασης μίσθωσης, συναφθείσας με γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων”.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 13:06 | RTLS

  Στην περίπτωση 5 αναφέρεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Οι συμβάσεις θα έχουν περιορισμό πέρα από την ελάχιστη διαρκεια. Δηλαδή οι εταιρίες θα μπορουν να προχωρουν σε συμβάσεις με παραπάνω από ένα κατάλυμα και να χρησιμοποιουν όλα τους τα οχήματα ή κάποια τα οποια θα δηλώνονται σε καποια πλατφόρμα και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις παραπάνω μεταφορές?

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 12:53 | Ρουσακακης Τριαντάφυλλος Όσο

  Στοο πρώτο εδάφιο της περ. 5 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 , να προστεθεί : Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα . Είναι ακατανόητο να αποκλείονται από την συγκεκριμένη μεταφορά οι εταιρίες και Συνεταιρισμοί ΕΔΧ . Εχει δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς από σημεια εισόδου προς τουριστικά καταλύματα και αντίστροφα, στις εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, σε ιδιοκτητες άδειας ΕΔΧ (άρθρο 105 Ν.4070/12 ) σαν φυσικα πρόσωπα και έχουν αποκλειστεί εταιρίες και Συνεταιρισμοί που συστήνονται από τους ιδιοκτήτες ΕΔΧ αδειών. Θεωρώ ότι η διάταξη δεν συνάδει με το άρθρο 105 του 4070/12 που επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα να συνάπτουν συμβασεις με Ν.Π.Ι.Δ , αρα και ξενοδοχεία , αλλά να αποκλείονται οι συνεταιρισμοί και εταιρίες αυτών το προσώπων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 22:23 | Greek Tourism

  Προκύπτουν από τα παραπάνω, 2 εύλογα ερωτήματα.

  1) στην αντικατάσταση του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Η2, αναφέρετε ότι η ελάχιστη μίσθωση Ε.Ι.Χ. με οδηγό ορίζεται στις 3 ώρες. Αυτό αναιρεί την ελάχιστη μίσθωση των 30 λεπτών που ισχύει ως τώρα?

  2) Στην αντικατάσταση του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Η2, αναφέρεται ότι τα τουριστικά γραφεία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν Ε.Ι.Χ.. Τα συγκεκριμένα οχήματα απαλλάσσονται από την ελάχιστη μίσθωση των 3 ωρών?

  Ευχαριστώ