Άρθρο 24 Εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α. για τις ελάχιστες αποστάσεις των μη συμβατών χρήσεων προς το πλαίσιο των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) για τον καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά των ορίων τους

 

Στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται νέα υποπερίπτωση δδ ως εξής: «δδ. Ειδικές ζώνες προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών».

  • 9 Μαρτίου 2020, 09:19 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

    Αποτελεί θεσμική παρέκκλιση, ιδιαίτερα στον βαθμό που οι ΠΟΤΑ αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, η πρόβλεψη καθορισμού ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά και εκτός των ορίων της οριοθετούμενης ΠΟΤΑ. Η υπαρκτή ή μη αναγκαιότητα προστασίας της ΠΟΤΑ από ενδεχόμενες ασύμβατες χρήσεις μπορεί – λόγω της μεγάλης τους έκτασης – και θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός των ορίων της ΠΟΤΑ με τη διαμόρφωση σχετικών buffer zones.
    Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 24.