Άρθρο 30 Ρύθμιση για τον καθορισμό αιγιαλού σε τουριστικούς λιμένες με εσωτερική λιμενολεκάνη

 

Η παράγραφος 10.4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 4179/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«10.4. Σε περίπτωση διάνοιξης εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωσης προστατευτικών νησίδων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2160/1993, τα παραπάνω έργα ανήκουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δημιουργούμενη ως αποτέλεσμα της εκσκαφής υδάτινη έκταση καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται στη ζώνη του τουριστικού λιμένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εν γένει ανάγκες του και να παραχωρηθεί χωρίς δημοπρασία στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας έναντι ανταλλάγματος με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή ή – σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 – Υπουργού Τουρισμού ή με σχετική σύμβαση παραχώρησης για χρονικό διάστημα που δεν θα εκτείνεται πέραν του χρονικού ορίου της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο επανακαθορισμός του αιγιαλού δεν γίνεται περιμετρικά της διανοιχθείσας λιμενολεκάνης αλλά κατά μήκος τεχνικού έργου γεφύρωσης ή ζεύξης, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η συνέχεια του αιγιαλού».

  • 9 Μαρτίου 2020, 12:47 | Νικόλαος Εξαρχέας

    Σε ενιαία γήπεδα άνω των 50 στρεμμάτων