Άρθρο 63 Αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ

 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4002/2011 (Α’ 180), η φράση «άνω των 300 κλινών» αντικαθίσταται με τη φράση «άνω των 100 κλινών».
2. Στο τέλος του α εδαφίου της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής « Συγκεκριμένα για την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα για τις τουριστικές περιοχές Καβάλας και Ν. Θάσου, η ΕΥΠΑΤΕ είναι αρμόδια για τουριστικά καταλύματα άνω των 50 κλινών για θέματα που εμπίπτουν στη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, για χρονική περίοδο ενός έτους αρχής γενομένης από την ισχύ της παρούσης διάταξης».
3. Στο τέλος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4002/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Η ΕΥΠΑΤΕ είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειας λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε) και κολυμβητικές δεξαμενές, τα οποία λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. Η άδεια χορηγείται ανά κ.υ.ε ή ανά κολυμβητική δεξαμενή με την προϋπόθεση της προηγούμενης υποβολής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικών. Η άδεια χορηγείται το αργότερο εντός πενήντα (50) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Η ΕΥΠΑΤΕ αναζητεί υπηρεσιακά από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία τη σχετική γνωμοδότηση που επιβεβαιώνει ότι το υπό αδειοδότηση κ.υ.ε. πληροί τους όρους της απόφασης με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (Β’ 2161). Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων . Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων σε κ.υ.ε. εντός των ανωτέρω εγκαταστάσεων δηλώνεται στο πλαίσιο της έκδοσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης, (μέχρι 80db) του χώρου. Σε περίπτωση χρήσης μουσικής, η ΕΥΠΑΤΕ κοινοποιεί την άδεια στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, υποβάλλεται τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. Αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης πρέπει να βρίσκεται στο χώρο εγκατάστασης και στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15) περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει. Για τα καταστήματα εντός εγκαταστάσεων ειδικών τουριστικών υποδομών η άδεια χορηγείται από την ΕΥΠΑΤΕ με την υποβολή σχετικής αίτησης του φορέα διαχείρισης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ειδικά για τους τουριστικούς λιμένες, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ότι η παράταση του ωραρίου μουσικής δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της μαρίνας. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται.»

 • Η Ένωση Ξενοδόχων Θάσου είναι σύμφωνη με την θέση του Δημάρχου Θάσου και του Επιμελητηρίου Καβάλας, για την αλλαγή στην παρ. 2 του άρθρου 63. Η καθυστέρηση έκδοσης πολεοδομικών αδειών δρα αποτρεπτικά στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών φιλοξενίας στο νησί της Θάσου. Θα ήταν καλό και μικρότερες των 50 κλινών νέες επενδύσεις, να μπορούν να έχουν το δικαίωμα στη συντόμευσης της έκδοσης πολεοδομικής άδειας.

 • 6 Μαρτίου 2020, 13:20 | Γκουγκούλης Δημήτριος

  Δεν ορίζει η κείμενη νομοθεσία ποιος έχει την αρμοδιότητα ανάκλησης του ΕΣΛ των εγκ/σεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (χιονοδρομικά, αυτοκινητοδρόμια κλπ) όταν δεν ανανεώνονται προ της λήξης τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αδειοδότησης.
  Μόνο για τις εγκ/σεις Ιαματικού Τουρισμού υπάρχει σχετική ρύθμιση στο ΦΕΚ 2833/Β/16-7-2018 , σελ 36228, που ορίζει ότι είναι αρμόδια η ΕΥΠΑΤΕ ως αδειοδοτούσα αρχή.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ρύθμισης
  Να προστεθεί το παρακάτω εδάφιο στο Άρθρο 63 «Αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ» του Πέμπτου Μέρους του σχεδίου νόμου για τον καταδυτικό τουρισμό.
  «Το Ε.Σ.Λ. των εγκ/σεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για τη χορήγησή του αρχής (ΕΥΠΑΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού)».

  Σημειώνουμε ότι υπάρχει σχετική ρύθμιση για τα τουριστικά καταλύματα στο Ν.4276/2014, που ορίζει ότι το ΕΣΛ ανακαλείται από την αρχή που το εξέδωσε.

 • Στο άρθρο 63, παράγραφος 2, όσον αφορά τις τουριστικές περιοχές Καβάλας και
  Νήσου Θάσου, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των τουριστικών καταλυμάτων της
  περιοχής, είναι πολύ μικρού μεγέθους, από 10 έως 20 κλίνες και γνωρίζοντας ότι και τα νέα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στα Προγράμματα ΕΣΠΑ, που καθυστερούν
  εδώ και 2 χρόνια, στην έκδοση οικοδομικών αδειών, από την Πολεοδομία Καβάλας,
  είναι πολύ μικρού μεγέθους, προτείνουμε στην θετική ρύθμιση, ώστε η ΕΥΠΑΤΕ να
  είναι αρμόδια για τουριστικά καταλύματα άνω των 10 κλινών.
  Επίσης η χρονική ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης να είναι τουλάχιστον για 2 έτη.

 • 5 Μαρτίου 2020, 10:24 | YPALLHLOS

  100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ…ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΝΤΙ ΟΙ ΠΥΤ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ONE-STOP-SHOP–ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ–ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΟΟΟΟΛΛΛΛΑΑΑΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΠΑΤΕ….ΠΟΙΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ;;;

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 19:57 | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Για την ανάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ των επιχειρήσεων άνω των 100 κλινών δεν χρειάζεται σχόλιο. Μία υπηρεσία 4 ατομών θα τα καταφέρει καλύτερα από τις υπάρχουσες 14 ΠΥΤ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 14:19 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

  Είναι θετική η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 63 ώστε στις τουριστικές περιοχές Καβάλας και Ν. Θάσου, η ΕΥΠΑΤΕ να είναι αρμόδια για τουριστικά καταλύματα άνω των 50 κλινών για θέματα που εμπίπτουν στη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, για χρονική περίοδο ενός έτους αρχής γενομένης από την ισχύ της παρούσης διάταξης.
  Θεωρούμε όμως ότι:
  1)Το όριο των κλινών στην ανωτέρω προτεινόμενη διάταξη πρέπει να είναι μικρότερο των 50 κλινών, καθώς στον Δήμο Θάσου υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών τουριστικών επενδύσεων που καθυστερούν να ολοκληρωθούν λόγω των καθυστερήσεων στην διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομία της Καβάλας.
  2)Η χρονική περίοδος ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους και ειδικότερα μέχρι ο ρυθμός διεκπεραίωσης των διαδικασιών εκδόσεων και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις αρμόδιες πολεοδομίες να είναι φυσιολογικός.