Άρθρο 43 Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών πισίνας

 

1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύνανται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες πισίνας εφόσον, προηγουμένως:
α) κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:
αα) Εφόδια κολυμβητικής δεξαμενής και ναυαγοσώστη.
αβ) Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.
αγ) Τρόποι προσέγγισης θύματος.
αδ) Λαβές αποφυγής.
αε) Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.
αστ) Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.
αζ) Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.
αη) Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.
αθ) Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.
αι) Εξέταση θύματος (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.). Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.
αια) Φυσιολογία πνιγμού.
αιβ) Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή, εγκαύματα από τον ήλιο.
αιγ) Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.
αιδ) Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.
αιε) Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.
αιστ) Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα.

β) κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
βα) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.
ββ) Κολύμβηση πενήντα (50) μ. με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο του ενός και μισού λεπτού (1′ 30″).
βγ) Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10′).
βδ) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
βε) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι μέτρων (20) μ.
βστ) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.

2. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη διενέργεια εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών είναι δύο (2) άτομα. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, με μέριμνα της Ένωσης, αποστέλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού συγκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων, όπου αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου.
Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις τριάντα (30). Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία δεξαμενής τουλάχιστον εξακοσίων (600) ερωτήσεων κλειστού τύπου, με τρεις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μίας μόνο σωστής και οι οποίες καλύπτουν τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα. Οι ερωτήσεις αποστέλλονται στο Υπουργείο Τουρισμού και αναρτώνται στη διαδικτυακή του πύλη. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων και πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, διενεργείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 43, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό ερωτηματολογίων ίσο προς των αριθμό των παρόντων υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αφού πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον αυτών, διανέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέμει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις. Η θεωρητική εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε είκοσι οκτώ (28), τουλάχιστον, ερωτήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται αποτυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης που έχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 43.
3. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στη θεωρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε προκαθορισμένο τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα) κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα αποτελέσματα αυτών καταγράφονται σε ειδικό φύλλο εξέτασης.
Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μίας από τις θεματικές ενότητες αα) έως και αιστ) της παραγράφου 1 ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της ιδίας παραγράφου θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12).
Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση αποτελείται από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε μέλους της Επιτροπής και του Προέδρου.
4. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και δυο ημέρες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα. Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί από την επομένη της αποτυχίας τους. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του.
Στους επιτυχόντες χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις (εφεξής βεβαίωση) από την Επιτροπή διενέργειας των εξετάσεων .
5. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τέσσερα έτη, για τα πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, η βεβαίωση είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (65) ετών, η βεβαίωση είναι ετήσιας διάρκειας. Εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης, εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κριθούν ως επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού.

 • 9 Μαρτίου 2020, 14:12 | Αναστασία

  Κύριε Υπουργέ θα ήθελα να εξετάσετε εαν όλες αυτές οι σχολές που έγραψαν θετικά σχόλια ανήκουν στην Ένωση γιατι αν όντως ανήκουν, θα είναι αυτοί που θα κάνουν τις εξετάσεις και άρα τους συμφέρει γιατί θα σβήσουν τον ανταγωνισμό.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:25 | Μαρία

  Συμπερασματικά βλέπουμε δυο απόψεις, αυτών που ανήκουν στην Ένωση και αυτών που δεν ανήκουν.
  Οι μεν, οτι η Ένωση είναι λειτουργική και δίκαιη, άλλα ο νόμος, απ οσο θελω να πιστεύω δε γράφεται για τη συγκεκριμένη ένωση και το συγκεκριμένο ΔΣ, επομένως θα πρέπει διασφαλίζει δημοκρατικές διαδικασίες από μια ένωση που μπορεί να έρθει και να μην είναι ούτε λειτουργική ούτε δίκαιη.
  Οι δε, που δεν εμπιστεύονται την Ένωση και θέτουν κι εδώ ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί από κανέναν αλλά ούτε από την Ένωση. Σαν αποτέλεσμα αυτών υπάρχουν φωτογραφικά άρθρα που προάγουν ενώσεις ιδιωτικών συμφερόντων στα οποία το κράτος θα εμπιστευτεί τις ζωές των πολιτών του.

  Διαφωνώ με αυτές τις τακτικές και προτείνω οι εξετάσεις να μείνουν στην κάθε σχολή (και με αυτό το προσχέδιο σε σχολές μενουν, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια παραπάνω κατάρτιση παρά το μόνο κριτήριο να ανήκουν στην Ένωση).
  Ή να αναλάβει ένας δημόσιος φορέας τις εξετάσεις.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:53 | Ναυαγοσωστική Σχολή Ηπείρου

  Θα μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ναυαγοσωστών με την αλλαγή αυτή. Τα αθλήματα κρίνονται υπερβολικά για έναν ναυαγοσώστη πισίνας.Οι εξετάσεις να διενεργούνται από κρατικό φορέα.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:03 | Αγγελος

  Διαφωνούμε με την διεξαγωγή των εξετάσεων από σκέτους επιχειρηματίες, μη καταρτισμένους στο χώρο οι οποίοι θα μας εξετάζουν σε κάτι το οποίο ούτε αυτοί έχουν εξετασθεί. Ο ναυαγοσώστης επιτελεί λειτούργημα. Πρόκειται για εκπαιδευτική διαδικασία και ΟΧΙ για επιχείρηση. Οι πρακτικές των εξετάσεων θυμίζουν εποχές χούντας που ο μη καταρτισμένος πρόεδρος με την παρέα του θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ

  Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και συμφωνούμε στην αναγκαιότητα βελτιώσεων του νομοθετικού πλαισίου, με πρωταρχικό στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο των πνιγμών και εν γένει των ατυχημάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας μας. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των Λουομένων και των Ναυαγοσωστών παραθέτουμε τις προτάσεις της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής , ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.

   Άρθρο 43, παράγραφος 1 υποπαράγραφος β
  Λόγω της περιορισμένης έκτασης των κολυμβητικών δεξαμενών μια από τις βασικές αρχές στη διάσωση σε πισίνα είναι ότι ο Ναυαγοσώστης εισέρχεται στο νερό και προσεγγίζει τον πνιγόμενο επιλέγοντας ΠΑΝΤΑ την πιο σύντομη διαδρομή η οποία ακόμη και στη μεγαλύτερη πισίνα τουριστικού καταλύματος δεν ξεπερνάει τα 20μ. Θεωρούμε υπερβολικές τις αθλητικές δοκιμασίες και προτείνουμε τα εξής:
  «β κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
  βα) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο (Από 50μ έκαστο)
  ββ) Κολύμβηση πενήντα (50) μ. με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο λεπτών (2’)
  βγ) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
  βδ) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μέτρων με τη χρήση σωσιβίου.»

  Με εκτίμηση
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ
  https://www.pashna.gr/

 • 2. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση…

  –Η Ένωση είναι ένας φορές ιδιωτών με κοινά οικονομικά συμφέροντα και δεν εκπροσωπεί αλλά ούτε και υπάγονται όλες οι σχολές εκπαίδευσης ναυαγοσωστών στην Ένωση αυτή.

  –Σε περίπτωση που θα υπάρξει και άλλη Ένωση, ποια από τις δύο θα διενεργεί τις εξετάσεις και ποιος θα ελέγχει ποια Ένωση πληροί τα κριτήρια που αναγράφονται;

  — Για ποιο λόγο και με ποια αρμοδιότητα και εμπειρία η Ένωση, ένα πρωτοβάθμιο σωματείο, θα διενεργεί εξετάσεις και θα πιστοποιεί τους ναυαγοσώστες πισίνας πανελληνίως ; Μήπως είναι παράτυπο κάτι τέτοιο αν όχι και παράνομο;

  — Η Ένωση δεν εκπροσωπεί όλες τις σχολές ναυαγοσωστών, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό θέμα, αθέμιτου ανταγωνισμού, και μεροληψίας για τους απόφοιτους των σχολών που δεν υπάγονται και δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην όποια Ένωση.

  — Οι υποψήφιοι των σχολών, που είναι μέλη της Ένωσης που διενεργεί τις εξετάσεις, πιθανόν θα έχουν πλεονέκτημα και καλύτερη αντιμετώπιση, από αυτούς των σχολών, μη μελών της Ένωσης.

  –Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, οι εξετάσεις να μην είναι αμερόληπτες και αξιοκρατικές.

  –Δημιουργεί και ευνοεί προϋποθέσεις χρηματισμού, των μελών της Εξεταστικής επιτροπής από τους εξεταζόμενους, όταν μάλιστα οι εξετάσεις διενεργούνται «κεκλεισμένων των θυρών»

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:23 | Katerina

  Διαφωνώ με το προσχέδιο νόμου.
  Τελευταία στιγμή αποφάσισε να πάρει μέρος στη διαβούλευση η ΕΣΝΕ κάνοντας φανερό ότι δε θέλει να προασπίσει το δημόσιο διάλογο και μην απαντώντας στα σχόλια γιατί προφανώς δεν υπάρχει επιχειρηματολογία.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:42 | Μαίρη

  Το παρόν προσχέδιο νόμου χρήζει επανεξέτασης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:13 | OCEAN ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Συγχαρητήρια στο Υπουργείο. Το σχέδιο νόμου είναι προς θετική κατεύθυνση και προασπίζει την ασφάλεια στις πισίνες.
  προτείνουμε οι αθλητικές δοκιμασίες να τροποποιηθούν ώς εξής:
  β) κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
  βα) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.
  ββ) Κολύμβηση πενήντα (50) μ. με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο λεπτών (2′).
  βγ) Κολύμβηση τριακοσίων (300) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10′).
  βδ) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
  βε) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι μέτρων (20) μ.
  βστ) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.Θεωρούμε οτι οι προτεινόμενες αθλητικές δοκιμασίες είναι επαρκείς και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του ναυαγοσώστη πισίνας.
  Με εκτίμηση