Άρθρο 20 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης Π.Ο.Τ.Α.

 

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης, που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κατά την ημερομηνία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α.».

  • 9 Μαρτίου 2020, 11:43 | Λένα Κάρκα Δρ Χωροταξίας

    Θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί η διευκρίνιση στο άρθρο 20 ότι οι χρήσεις που επιτρέπονται στις Π.Ο.Τ.Α είναι εκείνες που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΕΙ. Διαφορετικά το άρθρο στη μορφή που εμφανίζεται αφήνει περιθώριο στην ερμηνεία ότι όλες οι χρήσεις που περιλαμβάνονται στη σχετική με τις χρήσεις γης νομοθεσία μπορούν δυνητικά να περιληφθούν σε ΠΟΤΑ.

  • 9 Μαρτίου 2020, 09:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

    Η σχετική διατύπωση είναι ασαφής και χρήζει διευκρίνησης.
    Στην περίπτωση που η αναφορά σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης συνεπάγεται τη δυνατότητα υιοθέτησης όλων των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης και όχι μόνο στη χρήση τουρισμού, τότε το άρθρο 20 πρέπει να καταργηθεί στον βαθμό που θεσπίζει έναν άλλο τύπο αναπτυξιακού υποδοχέα καταργώντας έτσι τον χαρακτήρα των ΠΟΤΑ ως περιοχών αμιγούς τουριστικής ανάπτυξης. Η πρόβλεψη αυτή (όπως ερμηνεύεται εδώ) είναι ιδιαίτερα προβληματική εφόσον η δυνητική κατάτμηση υφιστάμενων ΠΟΤΑ, που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, ανοίγει τον δρόμο για την αστική/ οικιστική ανάπτυξη των ήδη εγκεκριμένων περιοχών/ υποδοχέων, ακυρώνοντας, όπως υποστηρίξαμε παραπάνω, τις βασικές παραδοχές έγκρισης τους σε ό,τι αφορά στον χωρικό τους προορισμό.