Άρθρο 21 Εναρμόνιση των Π.Ο.Τ.Α. προς το σύστημα χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016

 

Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Για τη χωρική οργάνωσή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016».
β. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 καταργείται και η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αναριθμείται σε περίπτωση β.

  • 9 Μαρτίου 2020, 13:39 | WWF Ελλάς

    Με την προτεινόμενη διάταξη, «οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241)». Η διάταξη δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό από όσα ήδη ισχύουν (πρβλ. άρθ. 8 παρ. 3, 8 και 9 ν. 4447/2016, όπως ισχύουν).
    Σύμφωνα με σχόλιο του WWF Ελλάς – το οποίο είχε αρχικά υποβληθεί για την αντίστοιχη διάταξη του ν. 4289/2014 – «οι διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια είναι ιδιαίτερα προβληματικές, και θα πρέπει να αποσυρθούν ή να αναθεωρηθούν πλήρως… Τόσο από πλευράς γεωγραφικής κλίμακας, όσο και πληθυσμού, έκτασης δραστηριοτήτων, πολυπλοκότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα Σχέδια αυτά θα έπρεπε υπάγονται στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (σήμερα ΓΠΣ/ΣΧΟΑΑΠ). Ακόμα και με καθαρά οικονομικά κριτήρια, τα Τ.Χ.Σ. είναι πιο σημαντικά από τα Ε.Χ.Σ., διότι σχεδόν πάντα αφορούν οικονομικές δραστηριότητες με συνολικά μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη. Αντιθέτως, με την ιεραρχική εξίσωση ΤΧΣ και ΕΧΣ, το νομοσχέδιο επιτρέπει την ανατροπή των ΤΧΣ …προκειμένου να διεκπεραιωθεί η εγκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων …για χάρη των οποίων ανατρέπεται τελείως ο χωροταξικός σχεδιασμός. Οι προβλέψεις για την ισχύ των ΕΧΣ τελικά αμφισβητούν κάθε έννοια χωροταξικής ιεράρχησης και δυνατότητας τοπικής εξειδίκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες. Ακόμα χειρότερα, με τα ΕΧΣ επιτρέπεται η ανατροπή των ΖΟΕ, ακόμα και όσων έχουν οριστεί βάσει διατάξεων όπως ο ν. 1650/86, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται πριν ολοκληρωθεί το θεσμικό καθεστώς προστατευόμενων περιοχών…». Το σχόλιο εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο και για τους ΠΟΤΑ.»