ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 25 Χωροθέτηση Μαρινών

Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ’ 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 80.000 τ.μ., περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.
Αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φάκελος ΣΜΠΕ και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις».

  • 6 Μαρτίου 2020, 09:39 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

    Πρόκειται για Γενική Παρατήρηση ως προς τη νομοθεσία περί τουριστικών λιμένων. Θα διαπιστώσει κανείς ότι δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια – από το 1993 και μετά- νομοσχέδιο του Υπ.Τουρισμού ( ή του εκάστοτε αρμόδιου για τον Τουρισμό υπουργείου) που να μην περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση ως προς το τί ισχύει, ενώ είναι φανερό ότι το υπουργείο ακόμη «ψάχνεται» για το θέμα χωρίς να κατορθώσει λόγω στριφνού και γραφειοκρατικού θεσμικού πλαισίου να προσελκύσει αρκετούς επενδυτές. Η δημιουργία ενός ιδιωτικού τουριστικού λιμένα παραμένει μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη επένδυση. Γι αυτό ο υπουργός μπορεί να καλέσει και να ρωτήσει τους λίγους που το επιχείρησαν.Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι επί μια 20ετία περίπου τα ίδια άτομα χειρίζονται το θέμα και εισηγούνται τις ρυθμίσεις, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν υιοθετήσει και συχνά εισηγηθεί τα ισχύοντα και δεν μπορούν να «δουν» τα προβλήματα, που δημιουργούνται. Απαιτείται , κατά τη γνώμη μου, μια γενναία απλούστευση διαδικασιών και ταυτόχρονα μια διευκόλυνση της δημιουργίας αγκυροβολίων (δημόσιων ή δημοτικών) αλλά με πλήρη έλεγχο της λειτουργίας τους μετά την ολοκλήρωση

  • Η Πιερία ένας νόμος με 90χμ ακτών και πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, στερείται μαρίνες και λιμάνια για ιστιοφόρα σκάφη τα οποία θα ανεβάσουν την ποιότητα του τουρισμού.
    ΒΑΣΙΚΑ είναι αποκομμένος ακτοπλοϊκά, και σε διασύνδεση με Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σποράδες. Επιβάλλεται όσο ποτέ να δημιουργηθούν.