Άρθρο 16 Κυρώσεις

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων, στους οργανισμούς, στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και στους αυτοδύτες και σε οποιουσδήποτε άλλους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001.».
2. α) Στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή και σε μέλη του προσωπικού τους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) για τις αρχαιότητες ή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος νόμου ή της απόφασης χαρακτηρισμού ή του κανονισμού λειτουργίας του ΕΕΑΧ, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, μπορεί, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ΕΕΑΧ ή η κατάδυση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ναυάγια για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή τυχόν υποτροπής.
β) Σε περίπτωση υποτροπής ή διάπραξης αρχαιοκαπηλίας ή σκόπιμης καταστροφής αρχαίων επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή ή – σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 – του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ή και όλους τους ΕΕΑΧ ή κατάδυση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ή και σε όλα τα νεότερα ναυάγια για χρονικό διάστημα από ένα (1) μέχρι πέντε (5) έτη ή και οριστική απαγόρευση εισόδου ή κατάδυσης, αντιστοίχως, ανάλογα με τον αριθμό υποτροπών ή τη βαρύτητα της παράβασης.
3. α) Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, ειδικά στους παραβάτες του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και των όρων της κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου απόφασης χαρακτηρισμού καταδυτικού πάρκου ή του κανονισμού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986. Επιπλέον, ειδικά η άσκηση απαγορευμένης δραστηριότητας εντός του καταδυτικού πάρκου υπόκειται και στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 2971/2001.
β) Ειδικά στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών ή/και σε μέλη του προσωπικού τους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος νόμου ή της απόφασης χαρακτηρισμού ή του κανονισμού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα καταδυτικά πάρκα για χρονικό διάστημα από 10 ημέρες μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή τυχόν υποτροπής.
γ) Σε περίπτωση υποτροπής ή διάπραξης αλιείας εντός του καταδυτικού πάρκου επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή/και μέλος του προσωπικού αυτού με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή ή – σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 – του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ή και όλα τα καταδυτικά πάρκα για χρονικό διάστημα από ένα μέχρι πέντε έτη ή και οριστική απαγόρευση εισόδου ανάλογα με τον αριθμό υποτροπών ή τη βαρύτητα της παράβασης.