Άρθρο 19 Απόσπαση τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης αυτού/ών ως αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α.

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:
«ε. Ένα ή περισσότερα τμήματα ήδη εγκεκριμένης Π.Ο.Τ.Α., που έχει οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί με βάση τις διατάξεις και τις διαδικασίες της παραγράφου 3, μπορούν να αποσπώνται, να χαρακτηρίζονται και να οριοθετούνται ως νέα αυτοτελής Π.Ο.Τ.Α., εφόσον τόσο για τα αποσπώμενα όσο και για τα απομένοντα τμήματα της αρχικώς χαρακτηρισθείσας και οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τηρηθεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα από το Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α. συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά των Ομάδων Β και Γ της υπ’ αρ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 1209), καθώς και τα στοιχεία του τυχόν προτεινόμενου νέου φορέα του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων Π.Ο.Τ.Α. Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση αυτού ή αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. εκδίδεται προεδρικό διάταγμα ύστερα από έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Εφόσον με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται διαφορετικός Φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παρέχεται προθεσμία μέχρι έξι (6) μήνες για τη μεταβίβαση των εκτάσεων του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που η κατά τα άνω μεταβίβαση δεν καταστεί δυνατή εντός της παραπάνω προθεσμίας, φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παραμένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί με την πράξη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της αρχικής Π.Ο.Τ.Α.. Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των παραπάνω εκτάσεων στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Σε περίπτωση απόσπασης τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και χαρακτηρισμού και οριοθέτησης αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο Φορέας της αρχικής Π.Ο.Τ.Α., καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του Φορέα της νέας αποσπώμενης Π.Ο.Τ.Α.».

  • 9 Μαρτίου 2020, 09:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

    Οι ΠΟΤΑ αποτελούν σύνθετες και οργανωμένες τουριστικές επενδύσεις με ολοκληρωμένο χαρακτήρα και έχουν θεσμοθετηθεί/ εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί ως τέτοιου τύπου μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις. Η πρόβλεψη του άρθρου 19 της δυνατότητας ‘απόσπασης’ τμήματος ή τμημάτων ήδη χαρακτηρισμένης και εγκεκριμένης ΠΟΤΑ συνιστά εκ των υστέρων κατάτμηση της οριοθετημένης περιοχής η οποία ακυρώνει τον σχεδιασμό και συνακόλουθα ακυρώνει και αλλοιώνει τον προορισμό τους με βάση τον οποίο εγκρίθηκαν.
    Το άρθρο 19 πρέπει να καταργηθεί.