Άρθρο 65 Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Τα εδάφια πρώτο, τρίτο και τέταρτο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005.
β) Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4582/2018 (Α’ 208).
γ) Η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009 (Α’ 102) «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις.»
δ) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
ε) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.

 • 7 Μαρτίου 2020, 12:52 | Χρήστος Ευθυμίου

  Παρακαλώ όπως εντάξετε στο παρόν ΣΧ/Ν την τροποποίηση του άρθρου 9, παρ. 4 του ν. 3905/2005

  Άρθρο 9, παρ. 4, του ν.3409/2005

  1. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των αυτοδυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
  α. Για εκπαιδευτές
  β. Για ερασιτέχνες
  2. Τα Ε.Π.Κ.Α. προβλέπουν τα ελάχιστα επίπεδα των πιστοποιητικών κάθε κατηγορίας, όπως και τη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των αυτοδυτών για την απόκτησή τους.
  3. Πιστοποιητικά ερασιτεχνών αυτοδυτών ή εκπαιδευτών αυτοδυτών , που εκδόθηκαν σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού αναγνωρίζονται και ισχύουν αυτοδίκαια από την εκδοσή τους.
  «4. Κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαίδευσης ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει εκδοθεί από οργανισμό ο οποίος δεν έχει αναγνωρισθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, καθώς και κάτοχοι πτυχίου ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει χορηγηθεί από κέντρο εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης του υπ’ αριθ. 5 Γενικού Κανονισμού Λιμένα, μπορούν να συμμετέχουν σε καταδύσεις αναψυχής συνοδευόμενοι από παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής».

  Πρόταση: τροποποίηση Παρ. 4, άρθρο 9 του ν. 3409/2005 ως εξής:

  Να αναγνωριστούν όλοι οι οργανισμοί-Ομοσπονδίες οι οποίοι/ες είναι πιστοποιημένοι/ες από την EUF (European Underwater Federation) και εκπαιδεύουν αυτοδύτες με τα ίδια ακριβώς πρότυπα των αναγνωρισμένων οργανισμών στην Ελλάδα.

  Αιτιολογία:
  Στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί μόνο 5 οργανισμοί από τους περίπου 180 οργανισμούς-ομοσπονδίες μέλη της παγκόσμιας ομοσπονδίας CMAS, μεταξύ αυτών οι πανίσχυρες ομοσπονδίες όπως η Αγγλική BSAC, η Γερμανική VDST, η Ισπανική FEDAS κ.λ.π.
  Όλοι οι οργανισμοί χωρίς εξαίρεση ακολουθούν τα ίδια πρότυπα εκπαίδευσης της EUF (European Underwater Federation).
  Η μη αναγνώριση των πτυχίων έχει σαν αποτέλεσμα οι 180 οργανισμοί-Ομοσπονδίες να συστήνουν στα εκατομμύρια μέλη τους, άλλους καταδυτικούς προορισμούς εξαιρώντας την Ελλάδα, διότι δεν αναγνωρίζονται τα πτυχία τους, αντίθετα όμως, όλα τα πτυχία των δυτών που έχουν εκδοθεί στη Ελλάδα αναγνωρίζονται χωρίς εξαίρεση παντού.

  Και ένα παράδειγμα:
  Πόσο λογικό είναι, αν ένας αυτοδύτης έχει εκπαιδευτεί:

  Α) από έναν πιστοποιημένο αναγνωρισμένο οργανισμό στην Ελλάδα
  Β) ο ίδιος αυτοδύτης, έχει εκπαιδευτεί και από έναν άλλον
  Ευρωπαϊκό οργανισμό με τα ίδια ακριβώς πρότυπα και επίπεδο
  εκπαίδευσης της EUF (European Underwater Federation).

  Ο ίδιος αυτοδύτης, με την πιστοποίηση Α), επιτρέπεται να καταδυθεί ελεύθερα παντού,
  Με την πιστοποίηση Β), δεν επιτρέπεται να καταδυθεί, παρά μόνο με συνοδεία παροχέα.

  Αυτές οι παρωχημένες πλέον διατάξεις αποτρέπουν χιλιάδες αυτοδύτες από όλο τον κόσμο να βάλουν στο πρόγραμμά τους καταδυτικό προορισμό την Ελλάδα.

  Με την αναγνώριση όλων των πτυχίων χωρίς εξαίρεση, σιγά-σιγά θα αναδειχτεί και θα γίνει η Ελλάδα καταδυτικός προορισμός, οι μόνοι κερδισμένοι από την αναγνώριση όλων των πτυχίων, θα είναι οι επαγγελματίες καταδυτικών υπηρεσιών και η χώρα.

  Με εκτίμηση

  Χρήστος Ευθυμίου

 • 7 Μαρτίου 2020, 11:04 | Σύλλογος Ερασιτεχνών Αυτοδυτών «Τηθύς»

  Τροποποίηση του άρθρο 11, παρ. 4, του ν.3409/2005

  Άρθρο 11, Γενικές απαγορεύσεις- Υποχρεώσεις
  4. Οι καταδύσεις αναψυχής, εφόσον δεν διενεργούνται με παραχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, απαγορεύονται κατά το χρονικό διάστημα μία ώρα μετά τη δύση και μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια της Λιμενικής αρχής. Αν οι καταδύσεις αυτές διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία μπορεί να μην επιτρέπει συγκεκριμένη κατάδυση, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας πλοίων ή προσώπων.

  Πρόταση:A
  Προτείνουμε την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 11, απαγόρευση – υποχρέωση η οποία δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την καταδυτική κοινότητα.

  Πρόταση:B
  Να επιτρέπεται η οργανωμένη νυχτερινή κατάδυση χωρίς περιορισμό εφόσον οι αυτοδύτες έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό,με την υποχρέωση να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη Λιμενική Αρχή της περιοχής πριν και μετά από κάθε νυχτερινή κατάδυση.

  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. Τηθύς

 • 28 Φεβρουαρίου 2020, 22:38 | Κώστας Ανδρεάδης

  Στο άρθρο 11 του ν. 3409/2005 Άρθρο 11
  Γενικές απαγορεύσεις Υποχρεώσεις, παράγραφος 4. αναφέρεται:

  Οι καταδύσεις αναψυχής, εφόσον δεν διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, απαγορεύονται κατά το χρονικό διάστημα μία ώρα μετά τη δύση και μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια της Λιμενικής Αρχής.

  – Προτείνω την κατάργησή του. Θα πρέπει επιτέλους και η νυχτερινή κατάδυση να απελευθερωθεί όπως γίνεται σε πολλές αναπτυγμένες καταδυτικά χώρες. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο να μην μπορείς να καταδυθεί κάποιος αν διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

  Επίσης αναφέρεται: Αν οι καταδύσεις αυτές διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία μπορεί να μην επιτρέπει συγκεκριμένη κατάδυση, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων.

  – Προτείνω να καταργηθεί η ενημέρωση για τους επαγγελματίες και να ισχύει ΜΟΝΟ αν θα απομακρυνθούν βράδυ απο την περιοχή τους με σκάφος. Δεν είναι δυνατόν να καταδύεσαι μπροστά απο το καταδυτικό σου στην παραλία και να πρέπει να παίρνεις τηλέφωνα ή να στέλνεις email.

  Παράγραφος 5. αναφέρεται: Απαγορεύονται οι καταδύσεις με αυτόνομη καταδυτική συσκευή σε πρόσωπα που δεν κατέχουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από Οργανισμό του άρθρου χωρίς την παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.

  – Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δηλαδή με λίγα λόγια απαγορεύεται στους χιλιάδες τουρίστες που είναι πιστοποιημένοι (αλλά όχι απο τους αναγνωρισμένους οργανισμούς στην Ελλάδα, που είναι μόνο 5) να καταδυθούν στη χώρα μας χωρίς πάροχο. Πως θα προσελκύσουμε τον τουρίστα τη στιγμή που αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο. Χιλιάδες τουρίστες (υψηλού βιοτικού επιπέδου) επισκέπτονται κάθε χρόνο την χώρα μας με γιοτ, καταμαράν ή ιστιοπλοϊκά σκάφη και πραγματοποιούν καταδύσεις στα νερά μας.
  Προτείνω να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη και απαγόρευση.