Άρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Το Κεφάλαιο Ε’ του Μέρους Δεύτερου του ν. 4632/2019 (Α’159), περί διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων,
2. το Κεφάλαιο Α’ του ν. 4313/2014 (Α΄261), περί της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/49/ΕΚ,
3. το Κεφάλαιο Α’ του ν. 2912/2001 (Α΄94), περί κανόνων που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας και σύστασης επιτροπής διερεύνησης.