Άρθρο 25 Πόρισμα διερεύνησης

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διερεύνησης, ο επικεφαλής της διερεύνησης διαβιβάζει στον προϊστάμενο της Μονάδας το σχέδιο πορίσματος διερεύνησης. Στο σχέδιο πορίσματος αναφέρεται ρητά ότι στόχος της διερεύνησης ασφάλειας είναι η πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον χωρίς την απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης. Το σχέδιο πορίσματος περιλαμβάνει, ενδεχομένως, συστάσεις ασφάλειας.
2. Το σχέδιο πορίσματος συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 13 της Σύμβασης του Σικάγου και τον Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Το σχέδιο πορίσματος περιέχει πληροφορίες για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος ή του συμβάντος, τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη, τις εξωτερικές συνθήκες, τα συμπεράσματα των ερευνητικών πράξεων και γνωμοδοτήσεων, την αξιολόγηση όλων των στοιχείων και τον προσδιορισμό των πιθανών αιτίων του ατυχήματος ή του συμβάντος.
3. Ο προϊστάμενος της Μονάδας υποβάλλει το σχέδιο πορίσματος με τον φάκελο του ατυχήματος στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. Το συμβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., αφού επιβεβαιώσει ότι ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο κατά την διερεύνηση και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν από την ομάδα διερεύνησης, προβαίνει στην επικύρωση του σχεδίου πορίσματος. Εάν κατά την κρίση του συμβούλιου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., πρέπει να γίνουν αλλαγές σε σημεία του σχεδίου πορίσματος, αυτές οι αλλαγές πρέπει να στοιχειοθετούνται και γίνονται σε συμφωνία με την ομάδα διερεύνησης. Εάν η διερεύνηση στοιχειοθετημένα κρίνεται ελλιπής σε κάποιο πεδίο, το συμβούλιο ζητεί τη διενέργεια συμπληρωματικής διερεύνησης στο συγκεκριμένο πεδίο από τους ήδη διενεργήσαντες τη διερεύνηση.
4. Η έκθεση διαφυλάσσει την ανωνυμία κάθε προσώπου που εμπλέκεται στο ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.
5. Πριν από τη δημοσίευση του τελικού πορίσματος, ο επικεφαλής της διερεύνησης ζητεί την υποβολή σχολίων από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), και, μέσω αυτών, από τον κάτοχο του πιστοποιητικού του βιομηχανικού σχεδίου, από τον κατασκευαστή και από τον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης, οι οποίοι δεσμεύονται από τους ισχύοντες κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου όσον αφορά στο περιεχόμενο της διαβούλευσης. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., οσάκις ζητεί την υποβολή σχολίων, ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές.
6. Απόψεις και παρατηρήσεις που γίνονται αποδεκτές από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αναφέρονται στο τελικό πόρισμα. Αποκλίνουσες απόψεις που δεν έγιναν αποδεκτές, στην τελική διαμόρφωση του εν λόγω πορίσματος, προσαρτώνται σε αυτό ως παράρτημα. Αν εντός εξήντα (60) ημερών από την αποστολή του σχεδίου του πορίσματος δεν υποβληθούν εγγράφως απόψεις ή παρατηρήσεις, ολοκληρώνεται το τελικό πόρισμα.
7. Αν η διερεύνηση διεξαχθεί με συνοπτικές διαδικασίες, σύμφωνα με το άρθρο 31, δεν αποστέλλεται σχέδιο πορίσματος για ανταλλαγή απόψεων.
8. Οι πληροφορίες που εμπίπτουν στο άρθρο 22 περιλαμβάνονται στο πόρισμα μόνον εφόσον σχετίζονται με την ανάλυση του ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Πληροφορίες ή μέρη αυτών των πληροφοριών που δεν σχετίζονται με την ανάλυση δεν δημοσιοποιούνται.
9. Εφόσον από τη διερεύνηση ασφάλειας προκύπτουν εκθέσεις πριν από την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να ζητεί πριν από τη δημοσίευσή τους την υποβολή σχολίων από τις ενδιαφερόμενες αρχές, καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), και, μέσω αυτών, από τον κάτοχο του πιστοποιητικού του βιομηχανικού σχεδίου, από τον κατασκευαστή και από τον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι εφαρμοστέοι κανόνες του επαγγελματικού απορρήτου όσον αφορά στο περιεχόμενο της διαβούλευσης.