Άρθρο 29 Συνεργασία με άλλα κράτη

1. Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος στην αλλοδαπή, αεροσκάφους εγγεγραμμένου στο μητρώο ελληνικών αεροσκαφών ή αεροσκάφους του οποίου την εκμετάλλευση έχει επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα, o Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δύναται να διορίσει διαπιστευμένο αντιπρόσωπο, ο οποίος συμμετέχει στη διερεύνηση με βάση το Παράρτημα 13 της Σύμβασης του Σικάγου περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, και τον Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010. Εφόσον διορισθεί διαπιστευμένος αντιπρόσωπος, παρέχονται επίσης το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης εάν ο διαπιστευμένος αντιπρόσωπος προτίθεται να ταξιδέψει στη χώρα που διαβίβασε την κοινοποίηση.
O Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διαβιβάζει στις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με το διερευνώμενο ατύχημα, με την παρατήρηση ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο τους διαβιβάσθηκαν.
2. Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος που έγινε εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών ή οργάνων άλλων κρατών, προκειμένου να θέσουν στη διάθεσή του, απαραίτητο για τη διερεύνηση εξοπλισμό, καθώς και τεχνικούς συμβούλους. O Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να παρέχει ανάλογη συνδρομή στις αρμόδιες αρχές διερεύνησης άλλων κρατών, ύστερα από σχετικό αίτημά τους.