Άρθρο 31 Συνοπτικές εκθέσεις έρευνας

1. Για ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα, τα συμπεράσματα διερεύνησης των οποίων δεν έχουν, κατά την κρίση του επικεφαλής της διερεύνησης, ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια των πτήσεων, συντάσσονται συνοπτικές εκθέσεις έρευνας.
2. Η συνοπτική έκθεση της παρ. 1 περιέχει μόνο πληροφορίες για τα αεροσκάφη που εμπλέκονται στο ατύχημα ή το συμβάν και την εξέλιξη αυτού. Το συμβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια ευρύτερης διερεύνησης του ατυχήματος ή του σοβαρού συμβάντος, εάν από την υποβληθείσα συνοπτική έκθεση και από τα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί, στοιχειοθετημένα συντρέχει προς τούτο λόγος.