Άρθρο 10 Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων

1. Συστήνεται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. Αυτοτελής Μονάδα Μελετών και Διερευνήσεων Ατυχημάτων (Μονάδα), σε επίπεδο διεύθυνσης. Η Μονάδα υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και απαρτίζεται από τα κάτωθι γραφεία:
α) Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων.
β) Γραφείο Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων.
γ) Γραφείο Πρόληψης, Μελετών, Ανάλυσης, Εφαρμογών και Στατιστικής.
2. Συστήνονται είκοσι μία θέσεις (21) προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
(Α) Είκοσι (20) θέσεις Διερευνητών,
(Β) μια (1) θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, η οποία δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με αρμοδιότητες την παροχή νομικής υποστήριξης στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
Η εξειδίκευση των προσόντων των Διερευνητών, τα προσόντα για τη θέση του προϊσταμένου, η κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά οργανική μονάδα, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης.
Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετατάσσεται και μεταφέρεται αυτοδικαίως με διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά οι Διερευνητές μετατάσσονται και μεταφέρονται αυτοδικαίως με διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Κενές θέσεις του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δύνανται να καλύπτονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μετάταξη και μεταφορά προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στους εποπτευόμενους φορείς του ιδίου υπουργείου, καθώς και στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου και της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται.
3. Η μετάταξη και μεταφορά του προσωπικού διενεργείται σε κενές θέσεις και, εφόσον δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου και ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου και της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται και η οποία καταργείται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η μετάταξη βάσει του παρόντος δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του υπαλλήλου, ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στον φορέα προέλευσής του. Η μετάταξη γίνεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξή του.
4. Το ως άνω προσωπικό διατηρεί το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που το διέπει προ της μετάταξης. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον νέο φορέα για κάθε συνέπεια. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων με απόσπαση ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έως τη λήξη της απόσπασής του ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασής του.
5. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να χρησιμοποιεί άτομα καταλλήλως εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα για την υποστήριξη της διερεύνησης των ατυχημάτων και συμβάντων, ως τεχνικούς συμβούλους. Η εκπαίδευση, τα προσόντα και οι λοιπές προϋποθέσεις επιλογής των διερευνητών και τεχνικών συμβούλων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
6. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να προβαίνει σε ανάθεση μελετών, έργων, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων και προμηθειών για θέματα που άπτονται της λειτουργίας του. Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης.
7. Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπηρετούντες στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. τηρούν εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτών.
8. O Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση και επικοινωνία των ενδιαφερομένων.

  • 6 Ιανουαρίου 2023, 07:50 | Εμμανουήλ Σαλιάγας

    Άρθρο 10 παρ 1, εφόσον η Μονάδα συστήνεται σε επίπεδο δ/νης προτείνεται τα αντίστοιχα γραφεία να γίνουν τμήματα .Εαν η προτεινόμενη αλλαγή γίνει δεκτή θα πρέπει στο άρθρο 12 το γραφείο να αλλάξει σε τμήμα.

    Εμμανουήλ Σαλιάγας
    Διερευνητής