Άρθρο 38 Διάρκεια φύλαξης στοιχείων

1. Οι φάκελοι και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, αν πρόκειται για θανατηφόρα ατυχήματα, και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
2. Η διάρκεια φύλαξης αρχίζει από τη δημοσίευση του πορίσματος.