Άρθρο 32 Συστάσεις ασφάλειας – Παρακολούθηση των συστάσεων ασφάλειας και ηλεκτρονική βάση συστάσεων ασφάλειας

1. Σε κάθε στάδιο της διερεύνησης ασφάλειας, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. με χρονολογημένη διαβιβαστική επιστολή, μετά από κατάλληλη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συστήνει στις ενδιαφερόμενες αρχές, συμπεριλαμβανομένων όσων εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, κάθε προληπτικό μέτρο που κρίνει αναγκαίο να ληφθεί αμέσως για την ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας. Το περιεχόμενο μιας σύστασης ασφάλειας πρέπει να συνδέεται με τα αίτια του συγκεκριμένου ατυχήματος ή συμβάντος.
2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί επίσης να εκδίδει συστάσεις, βάσει μελετών ή αναλύσεων σειράς διερευνήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που ανατίθενται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και δύνανται να επεκτείνονται στη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια πτήσεων, ιδίως για σκοπούς πρόληψης ατυχημάτων, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν θίγουν την ανεξαρτησία του και δεν συνεπάγονται ευθύνη σε θέματα κανονιστικά, διοικητικά ή τυποποίησης.
3. Οι συστάσεις ασφάλειας δεν συνιστούν τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος.
4. Ο παραλήπτης σύστασης ασφάλειας βεβαιώνει τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. για την παραλαβή της διαβιβαστικής επιστολής και στη συνέχεια τον ενημερώνει, εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή της εν λόγω επιστολής, σχετικά με τη δράση που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί και, εφόσον χρειάζεται, για τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ενώ αν δεν έχει αναληφθεί δράση, για τους σχετικούς λόγους.
5. Εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της απάντησης, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ενημερώνει τον αποστολέα, εάν κρίνει ικανοποιητική την απάντησή του και αναφέρει σχετική αιτιολόγηση, σε περίπτωση που διαφωνεί με την απόφαση να μην αναληφθεί δράση.
6. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. εφαρμόζει διαδικασίες για την καταχώριση των απαντήσεων σε εκδοθείσες συστάσεις ασφάλειας.
7. Κάθε αποδέκτης σύστασης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων αρχών ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας των κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζει διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου της δράσης που αναλήφθηκε κατ’ εφαρμογή των συστάσεων ασφάλειας που παρέλαβε.
8. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. καταχωρίζει στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο, που έχει δημιουργηθεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 376/2014, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την καταχώριση σε κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών σχετικών με περιστατικά στην πολιτική αεροπορία, που ανταλλάσσονται βάσει του ανωτέρω Κανονισμού, όλες τις συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. καταχωρίζει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο όλες τις συστάσεις ασφάλειας που παραλαμβάνει από τρίτες χώρες.
9. Οι συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..